ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6050023 นางสาวปาณิสรา เกษมชัยศิริสันติ์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335352 FOOD QUALITY CONTROL
2 B6050030 นางสาวรักษปวีณ์ ประเสริฐมานะกิจ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335352 FOOD QUALITY CONTROL
3 B6050511 นางสาวชุติมา อินทะรังษี FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335352 FOOD QUALITY CONTROL
4 B6050528 นายธรรพ์ณธร สยุมภูรุจินันท์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335352 FOOD QUALITY CONTROL
5 B6050542 นางสาวศิริลักษณ์ ปลั่งกลาง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335352 FOOD QUALITY CONTROL
6 B6050559 นายวุฒินันท์ รั้วไธสง FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 335352 FOOD QUALITY CONTROL
7 B6050580 นางสาวฝนดาว สุวรรณเก FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335352 FOOD QUALITY CONTROL
8 B6050610 นางสาวพรรวิภา จอมเสนา FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335352 FOOD QUALITY CONTROL
9 B6050627 นางสาวนันตชา การะเนตร์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335352 FOOD QUALITY CONTROL
10 B6050658 นางสาวอทิตยา ปะโนรัมย์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 335352 FOOD QUALITY CONTROL
11 B6050696 นางสาวภัคจิรา อยู่นา FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 335352 FOOD QUALITY CONTROL
12 B6050702 นางสาวกุลนิษฐ์ ธิเขียว FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335352 FOOD QUALITY CONTROL
13 B6050719 นางสาวชญานิษฐ์ จรศรชัย FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335352 FOOD QUALITY CONTROL
14 B6050825 นางสาวกัลยรัตน์ ลามสระน้อย FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335352 FOOD QUALITY CONTROL
15 B6050870 นางสาวพรลภัส ดวงไสย FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335352 FOOD QUALITY CONTROL
16 B6050894 นายกรวิชณ์ ภู่ดาย FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335352 FOOD QUALITY CONTROL
17 B6050917 นางสาวเมทวีพร เกษมสำราญ FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 335352 FOOD QUALITY CONTROL
18 B6050948 นางสาวนิรมล มณีศรี FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335352 FOOD QUALITY CONTROL
19 B6050979 นางสาวสิรินทร์ อาญาเมือง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335352 FOOD QUALITY CONTROL
20 B6051273 นายเอกพร ศรีโพธิ์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335352 FOOD QUALITY CONTROL
21 B6051372 นางสาวสิริลักษณ์ เกตะราช FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335352 FOOD QUALITY CONTROL
22 B6052232 นายภานุพงศ์ ศรีสม FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335352 FOOD QUALITY CONTROL
23 B6052379 นายพงศ์พัฒน์ ฐิตสิริกุล FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335352 FOOD QUALITY CONTROL
24 B6052393 นางสาวชนมน ปานาง FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 335352 FOOD QUALITY CONTROL
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ