ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6207373 นางสาวองค์ชนิตา ทองโคตร FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335211 FOOD MICROBIOLOGY
2 B6207700 นางสาวษิญาภรณ์ ม่วงสนิท FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335211 FOOD MICROBIOLOGY
3 B6207847 นางสาวชลนา ตั้งชูพงศ์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335211 FOOD MICROBIOLOGY
4 B6207878 นายณัฐวุฒิ สารีพัน FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335211 FOOD MICROBIOLOGY
5 B6207922 นายวิศรุต ต่วนดอน FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335211 FOOD MICROBIOLOGY
6 B6302009 นางสาวชลธิชา สุขบรรเทิง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335211 FOOD MICROBIOLOGY
7 B6302016 นางสาวเสาวลักษณ์ ราชวงค์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335211 FOOD MICROBIOLOGY
8 B6302801 นางสาวจิตรกัญญา กูลพิมาย FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335211 FOOD MICROBIOLOGY
9 B6302818 นางสาวพิมพ์ชนก วรรณประเสริฐ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335211 FOOD MICROBIOLOGY
10 B6302825 นางสาวนัยนา สุพาสอน FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335211 FOOD MICROBIOLOGY
11 B6302856 นางสาวปนัดดา โกศลสิทธิ์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335211 FOOD MICROBIOLOGY
12 B6302863 นางสาวชมัยพร ป้อมงาม FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335211 FOOD MICROBIOLOGY
13 B6302870 นางสาวศิริยุพา สุภาวณี FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335211 FOOD MICROBIOLOGY
14 B6302887 นางสาวอารียา ยังกระโทก FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335211 FOOD MICROBIOLOGY
15 B6302894 นายณภัทร ปทุมมานนท์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335211 FOOD MICROBIOLOGY
16 B6302900 นางสาวจุฑามาส แก่นสันเทียะ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335211 FOOD MICROBIOLOGY
17 B6302917 นางสาวกุลริศา คงพินิจ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335211 FOOD MICROBIOLOGY
18 B6316785 นางสาววิจิตรา เวียนสระ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335211 FOOD MICROBIOLOGY
19 B6316792 นางสาวธนภรณ์ โนนทิง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335211 FOOD MICROBIOLOGY
20 B6316808 นางสาวพิชญา เพประโคน FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335211 FOOD MICROBIOLOGY
21 B6320010 นางสาวศรัชชา โฆษวัฒนกุล FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335211 FOOD MICROBIOLOGY
22 B6320591 นางสาวศศินา กุลาอิ่ม FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335211 FOOD MICROBIOLOGY
23 B6320607 นางสาวพวงทอง วรชาติ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335211 FOOD MICROBIOLOGY
24 B6320614 นางสาวจุรีพร ดุนขุนทด FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335211 FOOD MICROBIOLOGY
25 B6320621 นายศุภวิชญ์ คำเอี่ยม FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335211 FOOD MICROBIOLOGY
26 B6320638 นางสาวสุธาสินี สังข์กลาง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335211 FOOD MICROBIOLOGY
27 B6320645 นางสาวจิราวรรณ จันทสาร FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335211 FOOD MICROBIOLOGY
28 B6320652 นายจตุรภัทร จันทร์เกษม FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335211 FOOD MICROBIOLOGY
29 B6325541 นางสาวพิมพิกา พักขาว FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335211 FOOD MICROBIOLOGY
30 B6325558 นางสาวศิริลักษณ์ มูลนอก FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335211 FOOD MICROBIOLOGY
31 B6325565 นางสาวชนากานต์ เหล่าลุมพุก FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335211 FOOD MICROBIOLOGY
32 B6325589 นางสาวกวิสรา แสนนา FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335211 FOOD MICROBIOLOGY
33 B6325596 นายปิติพงษ์ ไชยสีหา FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335211 FOOD MICROBIOLOGY
34 B6325602 นางสาววาสนา คำภิระแปง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335211 FOOD MICROBIOLOGY
35 B6330880 นางสาวจิรวรรณ กัณหาเวียง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335211 FOOD MICROBIOLOGY
36 B6330897 นางสาวธนวรรณ พงศ์เลิศโกศล FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335211 FOOD MICROBIOLOGY
37 B6330910 นางสาวนฤมล ผาสุข FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335211 FOOD MICROBIOLOGY
38 B6330941 นางสาวศศิกาญจน์ นาคสวัสดิ์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335211 FOOD MICROBIOLOGY
39 B6335571 นายอภิวัช พันธ์ต้น FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335211 FOOD MICROBIOLOGY
40 B6335595 นายกฤษฎา สารฤทธิ์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 335211 FOOD MICROBIOLOGY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ