ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5703845 นางสาวพิมพ์ชนก อภิปรัชญาสกุล CE 1 40 1 202181 HOLISTIC HEALTH
2 B5705900 นางสาววิมลวรรณ ธิมา CE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
3 B5717699 นายธนัช ธิติรังสฤษฎ์ CE 1 40 1 202181 HOLISTIC HEALTH
4 B5721849 นางสาววิมลรัตน์ วงค์เฉลิมมัง Mechatronics Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
5 B5724925 นายนุจมี สะมะแอ CE 1 40 1 202181 HOLISTIC HEALTH
6 B5725373 นางสาวสุพัตรา บุญต่อ Mechatronics Engineering 1 40 1 202181 HOLISTIC HEALTH
7 B5725540 นายนวพล เพิ่มทอง Mechatronics Engineering 1 40 1 202181 HOLISTIC HEALTH
8 B5770656 นางสาวชนิตา พงชะเกาะ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
9 B5802838 นางสาวทัณฑิกา ชินกลาง CPE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
10 B5805846 นางสาวสุปรีดา พาแก้ว IE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
11 B5814312 นางสาวศิริลักษณ์ ภิญโย IE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
12 B5814787 นางสาวสุพรรณิกา โอกาสาวาระ CPE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
13 B5814954 นางสาวอรทัย สร้างนา CPE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
14 B5819263 นางสาวอุษณีย์ แสนนางชน IE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
15 B5825691 นางสาวศศิประภา คงสมรส CPE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
16 B5850822 นางสาววันเพ็ญ ฦาชา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
17 B5904754 นายสุเทพ ดาษดาวัลย์ CE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
18 B5915408 นางสาวรังสิยา พินิจมนตรี Metallurgical Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
19 B5918942 นายพงศธร ขอดเตชะ CE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
20 B5926725 นางสาวกิตติมา หงษ์ยิ้ม Mechatronics Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
21 B5928996 นางสาวสุดารัตน์ อ่อนวงษ์ Mechatronics Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
22 B6004279 นางสาวจรัสศรี มาดี N/A 1 60 1 202181 HOLISTIC HEALTH
23 B6008796 นางสาวเสาวลักษณ์ สินสิทธิ์ Geological Engineering 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
24 B6010577 นายจิรายุ โมสูงเนิน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
25 B6016272 นางสาวชนัญชิดา พร้อมเพรียง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 W 0 202181 HOLISTIC HEALTH
26 B6016500 นายธนวัฒน์ พานิชนอก ME 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
27 B6016517 นายเพิ่มศักดิ์ โตดวง ME 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
28 B6017699 นายณัฐนันท์ คันโธ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
29 B6018245 นายจิรวัฒน์ ศรีจันทร์เพลียว PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
30 B6019679 นางสาวชญานภัส เมธภัทรนนท์ Electronic Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
31 B6024161 นายภานุเดช พืชเพียร Mechatronics Engineering 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
32 B6028336 นายนนทวัตร มีแสง Mechatronics Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
33 B6028428 นางสาวญาณิศา โพธิ์อ่อง Mechatronics Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
34 B6028541 นางสาวเกษร อินอำนวย Mechatronics Engineering 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
35 B6028718 นางสาวประกายรุ้ง บุญศรี Mechatronics Engineering 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
36 B6028992 นางสาวพรธิดา พันเนียม Metallurgical Engineering 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
37 B6052638 นางสาวสิริยากร ลาสันเทียะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
38 B6060022 นางสาววิชุดา พินิจกลาง DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
39 B6060039 นายภัทรดนัย ปู่เพี้ยน DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
40 B6060046 นายสุพล คันชนานนท์ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
41 B6060053 นางสาวจิตสุภา เสริมศรี DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
42 B6060060 นายพร้อมพงค์ วงษ์วิบูลย์สิน DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
43 B6060077 นางสาวพีรดา ทำทอง DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
44 B6060084 นางสาวพรมนัส วิริยะไชโย DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
45 B6060091 นางสาวอมลภา อินทรา DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
46 B6060107 นางสาวธีรารัตน์ สุทธิประภา DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
47 B6060114 นายชนัญวัฒน์ วาดวิไล DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
48 B6060121 นายพลกฤต เหนือพันธ์ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
49 B6060138 นางสาวปภัสมนต์ ศรีประภาพงศ์ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
50 B6060145 นางสาวถิรณิชา คลังทอง DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
51 B6060152 นายปริญญา วงษ์เสนสะ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
52 B6060169 นางสาวชนิกานต์ หอมไกล DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
53 B6060176 นางสาวพรรณวิภา สืบเสาะ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
54 B6060190 นายธรรมรัตน์ นาสอ้าน DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
55 B6060206 นางสาวธนพร ประกายศรีโรจน์ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
56 B6060213 นางสาวศิรดา ทองรักศรี DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
57 B6060220 นายชุติเดช รัตนธัมมากูล DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
58 B6060237 นางสาวชฎาธร ชูเดช DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
59 B6060244 นายไวทย์ วีระเศรษฐกุล DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
60 B6060251 นางสาวกมลลักษณ์ โพธิ์งาม DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
61 B6060268 นางสาวสุนิษา โพธิ์พรม DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
62 B6060282 นางสาวชนัญญา นพรัตน์ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
63 B6060398 นายพิสิฐพล ศรีทา DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
64 B6060404 นางสาวชนิสรา กิจวิรุฬห์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
65 B6060411 นางสาวปฏิญญา ภักดีเมฆ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
66 B6060428 นางสาววรพนิต ช่วยงาน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
67 B6060435 นางสาวนิศิตา สร้อยทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
68 B6060459 นายสัญญา ชื่นสุนทร DOCTOR OF MEDICINE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
69 B6060466 นางสาวนันทินี หน่วยกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
70 B6060480 นางสาวสุมิตตา ประพรรณสุข ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
71 B6060497 นางสาวธนวรรณ อุทินทุ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
72 B6060503 นางสาวพลอยไพลิน ลิ้มสุวัฒน์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
73 B6060510 นายนิธิศ เจริญศรี DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
74 B6060527 นางสาวศศิตนันทน์ ฤทธิ์ไธสง DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
75 B6060534 นางสาวศุภสุตา วรรณวิกรม์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
76 B6060541 นางสาวศุภาพิชญ์ ลิ้มชูพรวิกุล DOCTOR OF MEDICINE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
77 B6060558 นายพัชรพล อัครปรีดี DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
78 B6060565 นายภัทรวุฒิ ประสิทธิ์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
79 B6060572 นางสาวปัญญาพร บุญเศษ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
80 B6060589 นายปณชัย แซ่โค้ว DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
81 B6060596 นางสาวณัฐวรา ศรีพันธ์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
82 B6060602 นางสาววชิรญาณ์ พลแก้ง DOCTOR OF MEDICINE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
83 B6060619 นางสาวสุภานัน สื่อสัมฤทธิ์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
84 B6060626 นางสาวเกษราภรณ์ เกษศรีรัตน์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
85 B6060633 นางสาวฟ้าใส บุญลับ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
86 B6060640 นายปัณณทัต สระแกทอง DOCTOR OF MEDICINE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
87 B6060657 นางสาวพิชญา อิทธิวิศวกุล DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
88 B6060664 นางสาวเปรมสินี บุญเกิด DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
89 B6060671 นายปมนตร์ธรรม สนิทจันทร์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
90 B6060688 นายแทนไท ไตรย์เทน DOCTOR OF MEDICINE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
91 B6060695 นายพีรพัฒน์ ผลจันทร์งาม DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
92 B6060718 นางสาวปัณณพร สภารัตน์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
93 B6060725 นายอาณาจักร เดชสุภา DOCTOR OF MEDICINE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
94 B6060732 นางสาวพิชชาพร ฉินสูงเนิน DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
95 B6060749 นายอิสรชน พลอยสุวรรณ์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
96 B6060756 นางสาวลลิตา ชุตินิรันดร์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
97 B6060763 นายณัฐพล สรรเพชุดาญาณ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
98 B6060770 นางสาวอิณท์อนุตรา ถิระธนบุตรศรี DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
99 B6060787 นายวิชญ์ภาส ชาคริตานนท์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
100 B6060794 นายติณห์วรปรัชญ์ จันณรงค์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
101 B6060800 นายภาคภูมิ จึงสุวัฒนานนท์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
102 B6060817 นางสาวกฤชอร พรชีวโชติ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
103 B6060824 นางสาวปตินุช สินมาก DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
104 B6060831 นางสาวธารีรัตน์ เกิดชื่น DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
105 B6060848 นายสิรภพ สุขยานุดิษฐ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
106 B6060855 นายกิตติภัทร์ คันธะมาลย์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
107 B6060862 นางสาวณัฐณิชา ธรรมโสภณ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
108 B6060879 นายธนากร บำรุงพิพัฒนพร DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
109 B6060886 นางสาวอารียา ศรีไตรภพ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
110 B6060893 นายดำรงค์เดช มุณีรัมย์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
111 B6060909 นางสาวอารียา คิม DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
112 B6060916 นางสาวทิตยา วิชัยแสง DOCTOR OF MEDICINE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
113 B6060923 นายพันเขต แพงวังทอง DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
114 B6060930 นางสาวมณัญญา วิรัตน์จินดา DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
115 B6060947 นายนนทวัฒน์ ตรันเจริญ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
116 B6060961 นายวชิรวิชญ์ คำบาง DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
117 B6060978 นางสาวธัชทร ทองเจริญ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
118 B6060985 นายภีศเดช เย็นเสมอ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
119 B6060992 นางสาวชนิฐษา มหัทธนาคุณ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
120 B6061005 นางสาวธัญวรัตม์ แจ้งไพร DOCTOR OF MEDICINE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
121 B6061012 นายชัชพิมุข เครือณรงค์สันติ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
122 B6061036 นางสาวเกศราภรณ์ เสาะหายิ่ง DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
123 B6061043 นางสาวปุญชรัสมิ์ สีบท DOCTOR OF MEDICINE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
124 B6061050 นายพระพร ตันติวงศ์โกสีย์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
125 B6061067 นายธิปก เวียงพล DOCTOR OF MEDICINE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
126 B6061074 นางสาวปรียาพร เกิดกระโทก DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
127 B6061081 นายชนินทร์ ชำนาญวงษ์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
128 B6061098 นางสาวสุรีย์ฉาย แก้วพะไล DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
129 B6061104 นางสาวกาญจนา เทียบกลาง DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
130 B6061111 นางสาวกีรติกา ลิ้มศิริโพธิ์ทอง DOCTOR OF MEDICINE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
131 B6061128 นายอภินันท์ ทวีลาภ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
132 B6061135 นายพันธกานต์ พงษ์ประดิษฐ์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
133 B6061142 นางสาวณัฐณิชา อัตถกิจมงคล DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
134 B6061159 นายรักษ์พงศ์ ภิญโญศักดิ์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
135 B6061166 นายสรรักษ์ สรสิริ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
136 B6061173 นางสาวกรกนก แสนคำ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
137 B6061180 นางสาวธัญญลักษณ์ รักชาติ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
138 B6061197 นายสรศักดิ์ ดอนเตาเหล็ก DOCTOR OF MEDICINE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
139 B6061210 นางสาวนิรชา คนซื่อ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
140 B6061227 นายณัฏฐ์นรุตม์ เนียมหอม DOCTOR OF MEDICINE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
141 B6061234 นางสาวปริยาภัทร เฟื่องสุข DOCTOR OF MEDICINE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
142 B6061241 นางสาวอาทิตยา บูรณะ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
143 B6061258 นางสาวอัญรินทร์ พงษ์ศิรโยธิน DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
144 B6061265 นางสาวญาณภา ยกสันเทียะ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
145 B6061272 นายจิรายุส บุษยเวคิน DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
146 B6061289 นางสาวแพรพลอย แผลงงาม DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
147 B6061296 นางสาวธันยพร จันทร DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
148 B6061302 นางสาวปัณณพร ประสพชัยสุริยะ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
149 B6061319 นางสาวปภาดา ตรีรัตน์วัฒนา DOCTOR OF MEDICINE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
150 B6061326 นางสาวตวงพร อึ้งจิระเมธากุล DOCTOR OF MEDICINE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
151 B6061333 นางสาววรรธิดา ครอบเทียนชัย DOCTOR OF MEDICINE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
152 B6061340 นายณัฐธัญ ใกล้โพธิ์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
153 B6061357 นายชนสรณ์ นวะสุทธิ์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
154 B6061364 นายสรรกรณ์ โฆษานันตชัย DOCTOR OF MEDICINE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
155 B6061371 นางสาวกันติมา ซอสุขไพบูลย์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
156 B6061388 นายอนุวัฒน์ ศานติยุกต์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
157 B6061395 นายสพล มหรรฆสุวรรณ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
158 B6061401 นางสาววรัทพร จูมจันทร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
159 B6061555 นางสาวอาภาภรณ์ โพธิ์ชัยแสน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
160 B6061562 นางสาวปัณฑ์ชนิตา วัลลภหิรัญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
161 B6061586 นางสาวชัชราภรณ์ มาลำโกน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
162 B6061609 นางสาวปทุมพร นาชัยเวียง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
163 B6061623 นางสาวรุ่งอรุณ เวสา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
164 B6061654 นางสาวนันทิยา คางคำ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
165 B6061661 นางสาวอภิสรา คำมะนาถ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
166 B6061678 นางสาวเบญจมาภรณ์ เบ้าดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
167 B6061685 นางสาวพิมพ์ระพัทร์ กองขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
168 B6061777 นางสาวอนงค์นาถ ปัตริยะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
169 B6061821 นางสาวธิดารัตน์ ปัตตา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
170 B6061852 นางสาวสุดารัตน์ เจิมขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
171 B6061869 นางสาวกชกร คาวีโชติ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
172 B6061968 นายภานุวัฒน์ เมืองเลน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
173 B6062033 นายพิพัฒน์พงษ์ ถาวรจันทร์ ยังไม่สังกัดสาขา 1 60 1 202181 HOLISTIC HEALTH
174 B6062149 นางสาวศิริวรรณ ม่วงอร่าม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
175 B6062286 นางสาวสุพัตตรา สุภาวงศ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
176 B6062347 นางสาวนุจรินทร์ วิชัยกูล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
177 B6062378 นางสาวรัชดาภา ปรีชารัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
178 B6062408 นางสาวสุนิสา นิ่มนวล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
179 B6062422 นางสาวชลธิมา ดั้งดอนบม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
180 B6062545 นางสาวสุภัคชญา เสริมทรัพย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
181 B6062552 นางสาวจิรภิญญา กุลี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 60 0 202181 HOLISTIC HEALTH
182 B6062620 นางสาวณภาธริน นวลนุกูล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
183 B6062668 นางสาวภัทราภรณ์ ตะราษี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
184 B6062705 นางสาวมินตรา สงครามศักดิ์ ยังไม่สังกัดสาขา 1 W 1 202181 HOLISTIC HEALTH
185 B6062712 นางสาวออมทรัพย์ เจิมสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
186 B6062743 นางสาวศุภนุช ชูทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
187 B6062750 นางสาวผกามาศ ชำนาญหมอ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
188 B6062767 นางสาวสุดารัตน์ ตระกูลรัมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
189 B6062873 นายณัฐวุฒิ ธงสันเทียะ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
190 B6063030 นางสาวชลิตา หอขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
191 B6063047 นางสาวลลิตา จันทร์วาน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
192 B6063061 นางสาวกิติศญาพร คิดเห็น ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
193 B6063122 นางสาววิภารัตน์ ชมภูพันธ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
194 B6063177 นางสาวเจนจิรา ยิ้มมา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
195 B6063207 นางสาวอริศรา วิโรจน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
196 B6063221 นางสาวศิริลักษณ์ นีสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
197 B6063238 นางสาวทิวาพร ยศปัญญา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
198 B6063245 นางสาวปรารถนา วิทย์ชัยวุฒิวงศ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
199 B6063269 นางสาวช้องณางค์ ลอยเลื่อน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
200 B6063290 นางสาวเยาวเรศ กันภัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
201 B6063382 นางสาวกัญญารัตน์ แสงบัวภา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
202 B6063399 นางสาวจิราพร ฝอดสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
203 B6063412 นางสาวณิชากร ผลกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
204 B6063535 นางสาวสุขชนก ป้องกัน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
205 B6063542 นายอนุชิต นีระไทย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
206 B6063597 นางสาวอรัญญา พรีพรม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
207 B6063658 นางสาวกนกพรรณ หมื่นกล้า OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
208 B6063702 นางสาวศุภาวรรณ นาคาเริงฤทธิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
209 B6063719 นางสาวสุดารัตน์ พรสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
210 B6063740 นายกิจสนะพงษ์ ปานหัวไผ่ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
211 B6063818 นางสาวอรดา สินธุรัมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
212 B6063870 นางสาวน้ำฝน ท้าวจัตุรัส OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
213 B6063931 นายเดชาชัย จันภูทัศ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
214 B6064099 นางสาวนันทิกานต์ อินทร์ทัศน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
215 B6064129 นางสาวสุกัญญา เสนากิจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
216 B6064136 นางสาวกันติมาภรณ์ ศรีจรัญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
217 B6064174 นางสาวจรรยพร นิลชา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
218 B6064181 นางสาวนงลักษณ์ พุทโธ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
219 B6064228 นางสาวกรองเเก้ว ไชยพร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
220 B6064242 นางสาวสิตานันท์ เอี่ยมเศรษฐกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
221 B6064266 นางสาวลักษณา อุปลัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
222 B6064280 นางสาวอนงค์นาฎ โคตรสา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
223 B6064358 นางสาวอารีรัตน์ เชียงศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
224 B6064365 นางสาวอัญชณา เที่ยงธรรม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
225 B6064372 นางสาวสุรีย์นิภา ถาวร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
226 B6064396 นางสาวกัญญาณัฐ ปล้องไม้ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
227 B6064440 นางสาววชิรา คำย้าว ยังไม่สังกัดสาขา 1 60 0 202181 HOLISTIC HEALTH
228 B6064532 นายกิตติบดินทร์ เงินสุข ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
229 B6064563 นางสาวเกวลิน ยอดนครจง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
230 B6064587 นางสาวอินทิรา สุริเตอร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
231 B6064655 นางสาวณัฏฐนรี ขึ้นภูเขียว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
232 B6064693 นางสาววิไลวรรณ พรอันแสง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
233 B6064709 นางสาวรจเรศ กวางรัมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
234 B6064754 นางสาวพินิตพิชา จินโจ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
235 B6064778 นางสาวชลธิชา แสงชนะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
236 B6064792 นางสาวปุณยนุช แสงทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
237 B6064822 นางสาวนิตยา สรรเสริญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
238 B6064846 นางสาวสุดารัตน์ ชาณะพต ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
239 B6064860 นางสาวปฐวีกานต์ แก้วรักศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
240 B6064877 นางสาวเจนจิรา ไพเราะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
241 B6064884 นางสาวสุภาพร กอบเขตรกรรม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
242 B6064891 นางสาวกิติกาญจน์ กางรัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
243 B6064945 นางสาวสุนิตา ลมรื่น ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
244 B6064990 สิบเอกหญิงสโรชินี หลีประเสริฐ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
245 B6065034 นางสาวอาริยา มันหาท้าว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
246 B6065140 นางสาวจิรัตติกาล ไชยบัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
247 B6065157 นางสาวพุทธรักษา จิตรชัยภูมิ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
248 B6065195 นางสาวณิชนันทน์ แสงสุข ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
249 B6065201 นางสาวปภาวรินทร์ แจ้งไธสง DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
250 B6065218 นางสาวศรัณยาพร หารี DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
251 B6065225 นายกฤต รักพาณิชย์ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
252 B6065232 นางสาวอิสรีย์ รัชตะไตรทัศน์ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
253 B6065249 นายปาณัสม์ กิจโรจน์สกุล DOCTOR OF MEDICINE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
254 B6065317 นางสาวอริษา ชัยโย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
255 B6065386 นางสาวทัศน์วรรณ พึ่งโภคา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
256 B6065416 นางสาวกาญจนา ศรีวิเศษ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
257 B6065492 นายศุภวิชญ์ ทัศนอินทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
258 B6065522 นางสาววรัทยา ทรงสุข ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
259 B6065560 นางสาวกนกกร แท่งทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
260 B6065591 นางสาวอันธิมา คำปาน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
261 B6070014 นางสาวแก้วรัตนา พรหมพันธ์ใจ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
262 B6070076 นายณภัทร ทาจำปา INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
263 B6070106 นางสาวอุษณีย์ คำสงค์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
264 B6070137 นายชนม์ชนก พิมพ์จันทร์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
265 B6070151 นางสาวศิรประภา โสเส INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
266 B6070168 นางสาวนิติรัตน์ ขัดผาบ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
267 B6070175 นายดาวฝน ต้นพิมพ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
268 B6070182 นางสาวนรีกานต์ ของดี INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
269 B6070199 นางสาวกุลธิดา ผาดไธสง INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
270 B6070212 นายเอกฤกษ์ กิจธิมน INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
271 B6070229 นายนราวิชญ์ ศิขินารัมย์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
272 B6070243 นายฐปนรรฆ์ บุญอาจ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
273 B6070250 นางสาวจินตนา ทานะสุข INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
274 B6070267 นางสาวทิพย์อาภา เลือดสันเทียะ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
275 B6070281 นายโสภณ นันตะนัย INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
276 B6070298 นางสาวสกุนา เรียงใหม่ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
277 B6070311 นายภูมินทร์ เพ็งผ่าน INFORMATION SCIENCE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
278 B6070328 นางสาวเบญจวรรณ สามิภักดิ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
279 B6070335 นางสาวอริษา เพียรสูงเนิน INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
280 B6070342 นางสาวสุภาวดี ศรีใส INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
281 B6070373 นางสาวชญานิศ ชำนิจศิลป์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
282 B6070380 นางสาวพนิตภัสร์ พงษ์ไชโย INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
283 B6070410 นางสาวปิยดา คงเมือง Not Yet Specified 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
284 B6070427 นางสาวอมรรัตน์ หวลสันเทียะ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
285 B6070441 นางสาวชญาดา วรเวทย์พิสุทธิ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
286 B6070458 นางสาวพนิตา แก่นจันทร์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
287 B6070465 นายภคิน กาญจนเวนิช INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
288 B6070472 นางสาวสุพิชฌาย์ ราศีวรัตน์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
289 B6070496 นางสาวเอมอร จะเรียมพันธ์ Not Yet Specified 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
290 B6070502 นางสาวพัชราภรณ์ นอกสูงเนิน INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
291 B6070519 นางสาวปนัดดา ศรีบุญเรือง INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
292 B6070526 นางสาวณัฏฐพัชร เกิดนอก INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
293 B6070533 นางสาวปนัดดา ดอกนารี INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
294 B6070540 นายปิยวัฒน์ ภูประพันธ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
295 B6070557 นางสาวสุจิตตรา ใจสอาด INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
296 B6070571 นางสาวอติกานต์ กลิ่นจันทร์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
297 B6070595 นายณัฐพงษ์ ทองรักษ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
298 B6070618 นายพุฒิพงษ์ อนุลีจันทร์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
299 B6070649 นายธุวานนท์ สิทธิเวช INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
300 B6070656 นายนัฐวุฒิ นาคขุนทด INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
301 B6070663 นางสาวธัญวรัตน์ ยิ่งยศ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
302 B6070694 นางสาวกรรณิกา สิทธิปุ่น INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
303 B6070700 นายปิยะภัทร โทผา INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
304 B6070724 นางสาววราภรณ์ เฟื่องเกษม INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
305 B6070748 นางสาวสุธารส สุขเฟื่องฟู INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
306 B6070762 นางสาวสุจิตรลดา บัวพรมตระกูล INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
307 B6070779 นางสาวอุษณิษา แสวงสุข INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
308 B6070786 นายกรวิชญ์ อ้อมกิ่ง INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
309 B6070809 นางสาวสาวิตรี พรมสูตร INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
310 B6070816 นางสาวกัลยาณี ผันกลาง INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
311 B6070823 นางสาวครุวาร ไชโยธา INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
312 B6070854 นางสาวปุญญิศา แก่นสวรรค์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
313 B6070861 นางสาวสุชาดา เดชดอน INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
314 B6070878 นายอนันต์ยศ แก้วละมุล INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
315 B6070885 นางสาวสุวิชยากร วัชระวงศ์บดี INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
316 B6070908 นางสาวกันยารัตน์ รัตนโสม INFORMATION SCIENCE 1 60 1 202181 HOLISTIC HEALTH
317 B6070915 นางสาวณัฐพร ภูพลอย Not Yet Specified 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
318 B6070946 นางสาวสุมิตรา ดวงประสิทธิ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
319 B6070953 นางสาวสุกานดา กันยายน INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
320 B6070960 นายปองพล ศิลปะ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
321 B6070977 นางสาวพัชริตา สีทา INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
322 B6071004 นายอภิพัฒน์ อวยสวัสดิ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
323 B6071011 นางสาวชไมพร มะโนรัตน์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
324 B6071028 นายอธิษฐาน เรืองฤทธิ์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
325 B6071035 นางสาวนาราภัทร รวยทรัพย์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
326 B6071042 นางสาวณัฐวรรณ บัวเขียว INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
327 B6071059 นางสาวจันทกานต์ จันทแก้ว INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
328 B6071066 นายเอกศิษฏ์ บังเพลิง INFORMATION SCIENCE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
329 B6071073 นายนาราชา หงษ์ทอง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
330 B6071097 นางสาวกมลวรรณ เกาะทองหลาง Not Yet Specified 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
331 B6071103 นางสาวปิยาพัชร์ ศรีจันทร์ Not Yet Specified 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
332 B6071110 นายมนัสวี วงค์บุญเพ็ง INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
333 B6071134 นายณัฐชนน แซ่โค้ว INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
334 B6071141 นางสาวหัทยา บุญสันเทียะ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
335 B6071158 นางสาวจัตตารีย์ คุณชื่น INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
336 B6071165 นางสาวอภิชญา อินทร์ใหญ่ Not Yet Specified 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
337 B6071189 นางสาวอัชฌาพร โตวิจิตร์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
338 B6071202 นายธนชัย เกษศิริโยธิน INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
339 B6071219 นางสาวภัทราภรณ์ เชยชม INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
340 B6071226 นายกิตติชัย กระพันธ์เขียว INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
341 B6071233 นางสาวเพชรดา ทวยทา INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
342 B6071257 นางสาวมาลินี ลีสอนตะ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
343 B6071264 นางสาวอภิชญา รักษ์สูงเนิน INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
344 B6071288 นายพงศกร แจ้งสุข Not Yet Specified 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
345 B6073176 นางสาวกิกานดา บุญธรรม INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
346 B6073183 นางสาวมนัสชนก นัดดาเวช INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
347 B6073190 นางสาวปิยะธิดา กาวไธสง INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
348 B6073206 นางสาวชุติกาญจน์ ทองสุก INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
349 B6073237 นายไตรลักษณ์ โกศล INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
350 B6073244 นางสาวธัญญ์นิภา ช่วยค้ำชู INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
351 B6073282 นางสาวฐิติมา สังฆมะณี INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
352 B6073299 นายกำพล ม่วงศรี INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
353 B6073305 นางสาวมิ่งขวัญ ธีระโรจนพงษ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
354 B6073312 นายศรีสยาม หมายเหนี่ยวกลาง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
355 B6073329 นายพัชรภทร สุทธิ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
356 B6073343 นางสาวณัฏฐ์ชามญช์ ดอนโพธิ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
357 B6073350 นายวีรวัฒน์ โชติกลาง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
358 B6073374 นางสาววลันดา สุขมี INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
359 B6073381 นางสาวกานติ์ชนิต บุตรมี INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
360 B6073398 นายกฤติกร ธรรมบุตร INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
361 B6073404 นางสาวสุชัญญา โตสนั่น INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
362 B6073411 นางสาวนภัสกร วิมลมาลย์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
363 B6073428 นายสิริพงษ์ ผาวงษ์หา INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
364 B6073442 นางสาวณัฐมล โพธิ์ดอกไม้ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
365 B6073459 นางสาววิภารัตน์ เหมืองหลิ่ง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
366 B6073466 นางสาวรัชนีกร เจาะนอก INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
367 B6073473 นางสาววงณัฐธี แสนพล INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
368 B6073480 นางสาวณัฐจิรา สุภาพวิบูลย์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
369 B6073497 นายกษิดิ์เดช อัตตาภิบาล Not Yet Specified 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
370 B6073510 นายณัฐนนท์ พรมศรี INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
371 B6073527 นางสาวสุปวีร์ ขันดำ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
372 B6073534 นายพงษชาติ เฟื่องคำ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
373 B6073558 นางสาวศศิประภา ศรีสุข INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
374 B6073565 นางสาวอนามวิกา ชาวกล้า INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
375 B6073572 นางสาววรกานต์ อุตสุวรรณ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
376 B6073589 นางสาวปลายฟ้า ถะเถิงพรมราช INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
377 B6073596 นายลายคราม จงภักดี Not Yet Specified 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
378 B6073602 นายชยุตม์ โคตรพงษ์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
379 B6073633 นางสาวศุภิสรา เชื้อจันทึก INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
380 B6073640 นายนิติภูมิ วงษ์สวรรค์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
381 B6073657 นางสาวชญาณี บัตรสูงเนิน INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
382 B6073671 นางสาวรตา บุญสงค์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
383 B6073695 นางสาวเฉลิมพร พยุงเกษม INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
384 B6073732 นายภูฐาน ทิพาวรรณากร Not Yet Specified 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
385 B6073749 นางสาววรรณอนงค์ สิทธิเนติกุล Not Yet Specified 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
386 B6073756 นายอดุลย์กร กัญญาคำ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
387 B6073770 นางสาวนุศรา เกื้อกิจ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
388 B6073787 นางสาวสุธิตา จงมหาสวัสดิ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
389 B6073817 นางสาวกาญจนกรณ์ ทาบุราณ Not Yet Specified 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
390 B6073831 นางสาวณัฐกานต์ ญาติจังหรีด INFORMATION SCIENCE 1 60 0 202181 HOLISTIC HEALTH
391 B6073848 นางสาวเสาวณีย์ เตียศิริ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
392 B6073862 นางสาวโชติกา บำรุง INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
393 B6073879 นางสาวสิรินาฎ บุญมา INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
394 B6073886 นางสาวพิชญา มีสกุล INFORMATION SCIENCE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
395 B6073893 นายอัสนี สุขเอก INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
396 B6073909 นางสาวธิติยา ผันโคกกรวด INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
397 B6073947 นายนนทวัฒน์ จวนประเสริฐ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
398 B6073992 นางสาวพอฤทัย แห้วเพ็ชร INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
399 B6074043 นายวรวุฒิ ทรัพย์กลาง INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
400 B6074067 นางสาวจีธนันท์ เนียมสูงเนิน INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
401 B6074081 นายเฉลิมวงศ์ จันพิรักษ์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
402 B6074098 นายธนชัย รักษาธงชัย INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
403 B6074135 นายชินพัทธ์ ลีวัชรกุล INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
404 B6074142 นายอนุวัฒน์ ป้อมทอง INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
405 B6074159 นายโกศวัต จำปามูล INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
406 B6074180 นางสาวนิธินันท์ ช่วงชัชวาลย์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
407 B6074197 นางสาวปาจรีย์ ล่ากระโทก INFORMATION SCIENCE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
408 B6074227 นางสาวกัญญาพร เปรมภิรักษ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
409 B6074234 นางสาวณัฐฐาพร งามสูงเนิน INFORMATION SCIENCE (Digital Communicat