ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5526123 นางสาวธมลวรรณ รุ่งเรือง ME 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
2 B5619436 นายชยากร หิรัญเกื้อ Metallurgical Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
3 B5702220 นายวงศ์วิวัฒน์ กรินสูงเนิน PE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
4 B5780396 นายทศพล ชนไธสง EE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
5 B5800285 นายจักรพรรดิ์ เสโส PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
6 B5800339 นายรัชพล พรชีวโชติ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
7 B5800575 นายมรกต เขตคาม ME 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
8 B5800704 นายกิตติภพ เฮ่ประโคน TCE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
9 B5801039 นายศิริคุปย์ เนื่องวรรณะ Transportation Engineering And Logistics 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
10 B5801640 นางสาวชลลดา ยอยเงิน TCE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
11 B5801855 นายวสกร มีแสงทอง CE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
12 B5801893 นายอนุวัฒน์ มอญชัย CE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
13 B5802289 นางสาวพุทธชาติ คำยอด Metallurgical Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
14 B5802869 นายธนกร บุญหล้า CE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
15 B5804184 นายรัชชานนท์ ชาตานันท์ Transportation Engineering And Logistics 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
16 B5804573 นางสาวสุมณทิพย์ ฉ่ำประวิง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
17 B5804689 นางสาวพรสวรรค์ กำมะชัยคำ TCE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
18 B5804986 นางสาวศวรรยา รักทรง Transportation Engineering And Logistics 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
19 B5805099 นางสาวปองกานต์ พฤกษวัลต์ CE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
20 B5805600 นางสาวสุทัตตา ผลเกตุ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
21 B5805952 นางสาวสุพิชญา มูลราช PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
22 B5806133 นายธนวัฒน์ เปรมศรี EE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
23 B5806560 นายวิศรุต มีทะโจน TCE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
24 B5806683 นายสุรเกียรติ์ เรืองศิริ CE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
25 B5807147 นายสมรักษ์ ทองคำ CME 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
26 B5807161 นายภาณุพงศ์ มั่นคง CE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
27 B5807529 นายอมรพรรณ วิชาชัย TCE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
28 B5808199 นางสาวสุธิตา เพ็ญจันทร์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
29 B5808267 นายธนพล แสงอนุรักษ์ CE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
30 B5808298 นายเก่งคณิต อินทสังข์ Automotive Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
31 B5808519 นายธนธรณ์ ล้วนกลาง Metallurgical Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
32 B5808526 นางสาวณัฐกานต์ ภัยปัญญา Transportation Engineering And Logistics 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
33 B5809264 นายปภังกร แก้วสุติน Electronic Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
34 B5809554 นายฐานันดร หวังวัฒนะหิรัญ Metallurgical Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
35 B5809707 นายปุณยวีร์ คงปาน CE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
36 B5809950 นางสาวพัชรี พลอินทร์ TCE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
37 B5810048 นายไวทยา คันสร CE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
38 B5810383 นายอภิชาติ สมปอง ME 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
39 B5810468 นายศรณรงค์ เข็มทองหลาง CE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
40 B5810611 นายจิรายุส ศรีสว่างวงศ์ CPE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
41 B5812561 นางสาวรวิสรา ยงอาหาร Geological Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
42 B5812981 นายนัฐวัฒน์ เสาวภา CE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
43 B5813704 นายสุชาครีย์ ศรีนาค TCE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
44 B5814008 นายพีรพงษ์ สามหมอ CE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
45 B5814152 นายวงศธร ภาธรสุวรรณ TCE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
46 B5814534 นายธนวันต์ ปัญตะยัง TCE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
47 B5815036 นางสาววริยา จันบัวลา CPE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
48 B5815043 นางสาวกาญจนา ทาวัน CPE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
49 B5815111 นายภูมิพรรษ สุกทน TCE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
50 B5815876 นายศิวะพร แก้วบุโฮม ME 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
51 B5815951 นายอานนท์ อันธิรส ME 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
52 B5816224 นายธนชัย เมฆประเสริฐสุข ME 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
53 B5816231 นายชนะศึก คุ้มศรี ME 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
54 B5816347 นางสาวจิระนันท์ น้ำกระโทก TCE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
55 B5816408 นายภัทรดนัย ซอกทองหลาง TCE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
56 B5816439 นายธีรพงษ์ สิทธิการ CPE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
57 B5816453 นางสาวเบญจมาศ ฉุดกลาง TCE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
58 B5816491 นายชวลิต ชิดสวน TCE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
59 B5816651 นายนราธิป ชาวบ้านเกาะ TCE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
60 B5816729 นายอรรถวิท จันทอุปลี TCE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
61 B5817153 นางสาวปาริชาติ ผาสุขยืด Metallurgical Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
62 B5817290 นางสาวพรกนก โตส้ม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
63 B5817412 นายพงศ์ภัค รักศิลป์ EE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
64 B5818150 นายณภัทร ประภูมิมา CE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
65 B5818167 นายเกษมศักดิ์ สุทธศรี CE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
66 B5818204 นางสาวชาลิสา คนชม CE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
67 B5818280 นางสาวมัลลิกา มอบกระโทก CE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
68 B5818570 นายสมุนไพร ไชยเดช CE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
69 B5818655 นายศุภณัฐ คฤหาญ CE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
70 B5818709 นายอรรถชัย สายสุด CE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
71 B5818822 นางสาวนิรันตรี ทองสุข CE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
72 B5820733 นางสาวอนุสรา เทียมพล PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
73 B5820887 นายพชรพล สุทธินันท์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
74 B5820894 นายนุชา วงฮาด PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
75 B5820955 นายเกียรติพิพัฒน์ สนิทไทย Automotive Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
76 B5821983 นายศักดิ์ชัย คามเขต CE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
77 B5822140 นางสาวนลินมาศ รุ่งภาษา Transportation Engineering And Logistics 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
78 B5822188 นางสาวศศิพร พีระพัฒนพงษ์ Transportation Engineering And Logistics 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
79 B5822195 นายอนิวรรตน์ งามหอม Transportation Engineering And Logistics 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
80 B5822560 นางสาวสิรภัค พรกนกวรกมล Geological Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
81 B5823031 นายเสฎฐวุฒิ ยอดมณี TCE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
82 B5823109 นางสาวมัลลิยา วรรณา Geological Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
83 B5823345 นางสาวสนธยา มีพร TCE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
84 B5823765 นายสุขสันต์ คงลา CE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
85 B5823789 นางสาวศิริลักษณ์ สอนจันทร์ CPE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
86 B5823864 นายวัชรินทร์ เพิ่มผล PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
87 B5824069 นางสาวพิชญาภัคฎ์ ศรีใส Transportation Engineering And Logistics 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
88 B5824106 นางสาวสิริมา ต่อติด PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
89 B5824182 นายอนาวิล นาเอก CE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
90 B5824854 นายธีรภัทร เจริญพร CE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
91 B5825332 นายอลงกรณ์ น้อยหว้า ME 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
92 B5825912 นายจักรกฤษณ์ วรรณุทัศน์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
93 B5825929 นายอลงกรณ์ สาระไชย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
94 B5825950 นายวรจักร ไชยปัญหา PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
95 B5826353 นางสาวน้ำทิพย์ พนมสินธุ์ CE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
96 B5827787 นายศิวกร แกล้วกล้า TCE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
97 B5860920 นางสาวณัฐยา คุณธรรม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
98 B5860937 นางสาวเกษวรา ทานะสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
99 B5864225 นางสาวเนตรชนก ทองไชย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
100 B5880225 นายนันทวัฒน์ แคะกระโทก Chemistry (Honors Program) 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
101 B5901173 นายเฉลิมชัย อุทัยสา TCE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
102 B5901340 นางสาวรุจิรา วิชาพร PE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
103 B5901357 นางสาวรัตติยาพร เสนางค์ CME 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
104 B5901807 นายศุภณัฐ สำแดงเดช CE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
105 B5903825 นางสาวณัฐชนน ละดาดก Electronic Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
106 B5906383 นายกฤต นวลอินทร์ ME 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
107 B5906956 นายศุภกิจ ศรีอภัย CME 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
108 B5907540 นางสาวอรทัย เอี่ยมสำอางค์ CME 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
109 B5907915 นางสาวธาริณี พูลสระคู CE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
110 B5911288 นางสาวสุนารี ก้อนทอง CE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
111 B5911431 นายอัครชัย เทศศรีเมือง CE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
112 B5911981 นายชโลธร กโนทร CE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
113 B5912223 นางสาวพิมพ์วรรณ สุขประเสริฐ CE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
114 B5912490 นายทองพูล สุทธิบรรจง ME 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
115 B5913305 นางสาวชลธิชา จ่ายกระโทก CE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
116 B5914111 นายกานต์วีร์ ไตรยงค์ CE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
117 B5916078 นายปณิธาน คร้ามไพบูลย์ CE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
118 B5916139 นางสาวสร้อยสุดา เทียนเงิน ME 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
119 B5917051 นางสาวปณิธาน ทิพยรักษ์ CE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
120 B5917921 นายธเนศ สายยศ ME 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
121 B5918874 นายพชรดนัย แต้อภิพัฒน์เดชากร CE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
122 B5918911 นายชยณัฐ มีสัตย์ธรรม CE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
123 B5918935 นายธนภัทร อุทารสวัสดิ์ CE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
124 B5918959 นางสาวสุพัตรา อื๊อเจริญรัตน์ CE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
125 B5919024 นายณัฐฐชัย อัครธนากาญจน์ CE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
126 B5919031 นายสุรัฐศิลป์ อยู่พร้อม CE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
127 B5919048 นายสหชัย นุ่มบัว CE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
128 B5919055 นางสาวภีรพร ทรัพย์ถาวร CE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
129 B5919062 นายสันติราษฎร์ สุวรรณพิมพ์ CE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
130 B5919208 นางสาวศุภิสรา บัวสกุล Metallurgical Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
131 B5922130 นายพงศกร กำจรกิตติคุณ CE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
132 B5923908 นางสาวตฤณพัสต์ศร คำเรืองศรี Mechatronics Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
133 B5924899 นายการัณยภาส ทองอาสน์ CE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
134 B5925025 นายณรงค์ฤทธิ์ กโนทร CE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
135 B5925230 นายศุภวัฒน์ สิรพัธน์โภคิน CE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
136 B5925247 นายวิชญ์ภาส โสรินทร์ CE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
137 B5925339 นายนรินทร์ เทอำรุง CE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
138 B5925636 นายเอกพงษ์ ถุงจันทร์ CE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
139 B5925735 นายจิรายุทธ ไชยงาม CE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
140 B5926596 นายวรเมธ บุญหลง Mechatronics Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
141 B5926626 นายกษม พลายจันทร์ Mechatronics Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
142 B5928651 นางสาวอรชร ปรางทะเล Mechatronics Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
143 B5928972 นางสาวรัตติยา การะฐา Mechatronics Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
144 B5961436 นางสาวบุษกร แครงกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
145 B5961467 นางสาวบุษกร ห้าพุทรา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
146 B5961535 นางสาวสุภาวรรณ แก่นพิทักษ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
147 B5961542 นางสาวสุวรรณา บุญไทยกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
148 B5961603 นางสาวพรพรรณ ภูเขียว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
149 B5961696 นางสาวอริศโนชา เพ็ญหนู ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
150 B5961702 นางสาวพัณณิตา กมลกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
151 B5961788 นางสาวปริดาลัก ศิริจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
152 B5962013 นางสาวพิมพ์ชนก สวาทห้อง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
153 B5962020 นางสาวปณิดา นารี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
154 B5962037 นางสาวอธิชา ชูมล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
155 B5962051 นางสาวมีนา ชาญสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
156 B5962075 นางสาวกุลภัทร กำแพงใหญ่ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
157 B5962181 นางสาววริศรา งิ้วเรือง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
158 B5962211 นางสาวปาริชาติ คอนพุดซา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
159 B5962341 นางสาวกชพร นวลจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
160 B5962594 นางสาวอนุลักษณ์ ปิ่นชู OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
161 B5962631 นางสาวสายไหม ทองทับพันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
162 B5962730 นางสาวนงค์ลักษณ์ จิตรซื่อ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
163 B5962808 นางสาวศิริรัตน์ มีใบลา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
164 B5962921 นางสาวภาวิตา สิทธิโสภณกำจร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
165 B5962969 นายชาคริต ยุกตานนท์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
166 B5962990 นางสาวพิมพ์ใจ งอกโพธิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
167 B5963041 นางสาวอรวรรณ ล้ำเลิศ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
168 B5963065 นางสาวชวาลา ตีตรา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
169 B5963133 นางสาวนันทนัช จิตจำนงค์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
170 B5963195 นางสาววรันธร บึงอ้อ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
171 B5963201 นางสาวสุภาวนา มีชัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
172 B5963294 นางสาวพรนิภา ขุนณรงค์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
173 B5963317 นางสาวยลดา ภูมิรัตน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
174 B5963393 นางสาวพัชรินทร์ เลาะสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
175 B5963485 นางสาวสุกัญญา เดชชู OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
176 B5963553 นางสาวศรัณยา ปลัดสิงห์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
177 B5963577 นางสาวจุรีภรณ์ ขอหมั่นกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
178 B5963621 นางสาวศุภิสรา สืบกระโทก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
179 B5963645 นางสาววรรณิสา กาวกระโทก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
180 B5963690 นางสาวกิตติพร บุญหาราช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
181 B5963713 นางสาวจิรดา คล่องขยัน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
182 B5963737 นางสาวณัฐพิชญ์ รัตนโชติเรืองสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
183 B5963812 นางสาววีรญา เกี้ยมชัยภูมิ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
184 B5963836 นางสาวชัญญา พริกไทยวรรณ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
185 B5963898 นางสาวศิริลักษณ์ วิฑูรย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
186 B5963904 นางสาวอุไรพร ห่วงกระโทก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
187 B6000172 นายธรรมรักษ์ จันทร์เรือง EE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
188 B6000394 นางสาวภัทรภร แนบสนิท Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
189 B6000400 นายธีรภัทร์ พาขุนทด Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
190 B6000417 นางสาววิภาวี มั่นพรม Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
191 B6000424 นางสาวจริยา อินต๊ะชัย Geological Engineering 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
192 B6000431 นางสาวพรรณนิษา รักบุญ Geological Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
193 B6000851 นางสาวชาลิสา เกิดศิลป์ ChemE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
194 B6000868 นางสาวทิพย์ประภา วรสาร Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
195 B6001070 นายธีรนิตย์ ปัญโญ Geological Engineering 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
196 B6001131 นางสาวภัทรภร คงชายดง Geological Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
197 B6001162 นางสาวสุวนันท์ นันทะชัย Geological Engineering 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
198 B6001278 นางสาวกัญญารัตน์ โกฎหอม Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
199 B6001353 นางสาวพัชรีพลอย คานทอง Geological Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
200 B6001445 นางสาวเนตรชนก มังธานี Geological Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
201 B6001667 นางสาวภาณิตา ปิ่นทอง Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
202 B6001674 นายอรรถชัย นวลศรี Geological Engineering 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
203 B6001711 นายธนกร บุราณสาร Geological Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
204 B6001773 นายจิตติพัฒน์ธิติ ไชยมาตย์ Geological Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
205 B6001797 นางสาวสิริฉัตร แสนสิบ Geological Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
206 B6001858 นางสาวสุวนันท์ ผิวจันทร์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
207 B6002022 นายวรรณรัตน์ ปูผ้า CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
208 B6002145 นายสกรรจ์ เครือสุคนธ์ Geological Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
209 B6002152 นางสาวคุณิตา ปิ่นทองเจริญ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
210 B6002251 นางสาวสุพัตรา พงษ์ไทย Geological Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
211 B6002282 นายภุชเคนทร์ สิงห์ปรุ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
212 B6002428 นางสาวเบญจมาภรณ์ ทุ่งกลาง Geological Engineering 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
213 B6002534 นางสาวสุดาพร ใจมนต์ Geological Engineering 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
214 B6002657 นางสาวอรอนงค์ ก้านลำภู Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
215 B6002695 นางสาวธันย์ชนก ทศรักษา Geological Engineering 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
216 B6002725 นายอภิสิทธิ์ ดวงจันทร์หอม Geological Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
217 B6002787 นายคณาธิป บุญใหญ่ Geological Engineering 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
218 B6002879 นางสาวจันทร์ฉาย สุวรรณโค Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
219 B6003050 นางสาวโสรยา เกียรติอุทัยวงศ์ Geological Engineering 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
220 B6003081 นายวีระชัย อรรคสังข์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
221 B6003203 นางสาวพรชิตา วรินทรา Geological Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
222 B6003586 นางสาววราลักษณ์ มาตย์ภูธร Geological Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
223 B6003678 นางสาวทิพย์อาพร จาบทอง Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
224 B6003715 นางสาวสุดารัตน์ เกษแก้ว Geological Engineering 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
225 B6003777 นางสาวตาณวี ผาสุข Geological Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
226 B6004019 นางสาววรางคณา สกุลเนตร Geological Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
227 B6004057 นางสาวกนกกร รุมชะเนาว์ Geological Engineering 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
228 B6004361 นางสาวฐิตาพร ดวงมณี Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
229 B6004378 นางสาวกฤติมา ภูมลี Geological Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
230 B6004668 นายวิทวัส มงคลสวัสดิ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
231 B6004675 นางสาวสุลัดดา ชนะดี Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
232 B6004965 นางสาวสุธาสินี เลิศแก้ว ME 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
233 B6005207 นางสาวนัฏฐิกา รักวิเศษ Geological Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
234 B6005344 นายเอเซีย สุจิมงคล Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
235 B6006198 นางสาวปิยธิดา แขวนสันเทียะ Geological Engineering 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
236 B6006259 นางสาวธัญชนก ด่านแก้ว Geological Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
237 B6006273 นางสาวหวันยิหวา บุบผามาตะนัง Geological Engineering 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
238 B6006303 นายศุภกฤษฏิ์ จามสิงห์คำ Geological Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
239 B6006341 นางสาวนภสร สมนอก Geological Engineering 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
240 B6006860 นางสาวภัทราภรณ์ พลจรัส CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
241 B6007065 นางสาวนัฐมล โยธาเสน Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
242 B6007188 นายศตวรรษ แก้วปัญญา Geological Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
243 B6008406 นางสาวมณีรัตน์ เกื้อทอง Geological Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
244 B6008536 นางสาวพรฟ้า ด่านพายุห์ Geological Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
245 B6008765 นายวชิระ ใจโพธิ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
246 B6008833 นายมนัส วงษา ME 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
247 B6008949 นางสาวเนตรพิมล วิเศษวงษา Geological Engineering 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
248 B6009069 นางสาวดารารัตน์ อบอุ่น Geological Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
249 B6009113 นายอนุชา พลเยี่ยม Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
250 B6009939 นายศักดิ์สิทธิ์ นิลคำ ME 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
251 B6010119 นางสาวปิยนันท์ เวียงดินดำ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
252 B6010232 นางสาวเบญจพร ชาวไร่นาค Geological Engineering 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
253 B6010683 นายวีรภัทร หล่าธรรม Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
254 B6010744 นางสาวปัทมาภรณ์ แข็งแรง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
255 B6010904 นางสาวพรนภา แสงสวาท Geological Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
256 B6010997 นางสาวสิรินันท์ มุณีแนม Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
257 B6011031 นางสาวอินทิรา แก้วโวหาร Geological Engineering 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
258 B6011628 นางสาวสมฤทัย ชัยวงษ์ Geological Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
259 B6011840 นางสาวกุลณัฐ ปานพายับ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
260 B6012236 นายชนายุทธ ช่วยโพธิ์กลาง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
261 B6012427 นางสาวโสภิรญา ทองมาก Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
262 B6012731 นางสาวพุธิตา เล็กเจริญศรี EE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
263 B6013110 นายศิวโรจน์ ลุนทา Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
264 B6013134 นางสาวเกศเกล้า กิจขุนทด Geological Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
265 B6013189 นายพิเชษฐ์ ภิระบรรณ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
266 B6013516 นางสาวกรรจนา นามสุวรรณ์ Geological Engineering 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
267 B6014254 นางสาวทิพวรรณ ม่วงกลัด CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
268 B6014421 นายประสพ นามวงษ์สา ME 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
269 B6015169 นายพิชัย ศรีทา Geological Engineering 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
270 B6015428 นายก้องกิดากร พุทโธ Geological Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
271 B6015527 นางสาวกัลยาณี คุ้มเมือง Geological Engineering 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
272 B6015633 นางสาวกนิษฐา แหมทอง CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
273 B6015657 นายจิรวัฒน์ ตารัมย์ Geological Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
274 B6016555 นางสาวจารุวรรณ สำราญ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
275 B6017200 นางสาวชิษณุภรณ์ สุริยะศรี Geological Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
276 B6017231 นางสาวจิดาภา กิจทวี Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
277 B6017743 นางสาวจริยา ธรรมชาติ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
278 B6017903 นางสาวกรกนก แต่งแก้ว Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
279 B6017934 นางสาวนนทพร เพชรสันทัด Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
280 B6017941 นายศุภชัย ปัญจาวงษ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
281 B6018009 นางสาวบุญฒิตา หินสูงเนิน Geological Engineering 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
282 B6018016 นายปณิธาน ชัยวงศ์ Geological Engineering 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
283 B6018030 นายฐิติณัฏฐ์ คนธภักดี Geological Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
284 B6018047 นางสาวน้องพลอย พวงทอง Geological Engineering 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
285 B6018054 นายยศพล ลาภยิ่งยง Geological Engineering 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
286 B6018061 นางสาวสุวัจนี พูนดี Geological Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
287 B6018085 นายเสฏฐวุฒิ อำนวยผล Geological Engineering 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
288 B6018115 นางสาวนภัตสร ตัณฑ์สุระ Geological Engineering 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
289 B6018146 นางสาวจริญญาภรณ์ โหมนอก Geological Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
290 B6018603 นายณัฐพงษ์ พรหมวิชัย Geological Engineering 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
291 B6018726 นางสาวพิชญ์สิรี วีรชัยเดชอุดม EE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
292 B6018757 นางสาวฐิติพร มงคลทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
293 B6018832 นายชานน ปิยะวงศ์ Geological Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
294 B6018924 นางสาวสาวิตรี ควรชม CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
295 B6018948 นางสาวอาทิตยา สุทธิสุข ME 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
296 B6018955 นางสาวศุภนิดา นันทะวงศ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
297 B6019051 นายศุภ์พชร กีรติสุนทร Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
298 B6019075 นางสาวน้ำทิพย์ ลาวะลี CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
299 B6019297 นายอานนท์ วีระพงษ์ Geological Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
300 B6019396 นายณัฐพงศ์ แก้วประพันธ์ Geological Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
301 B6019587 นายวายุ รัตนโสภา ME 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
302 B6019860 นางสาวทัศสิกา บุญโต Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
303 B6019952 นายมนตรี เอื้อกิจ Geological Engineering 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
304 B6020255 นายปฏิพล แซ่ฉั่ว Geological Engineering 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
305 B6020309 นางสาวผกามาศ ทีปะลา Geological Engineering 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
306 B6020514 นายวชิรวิทย์ ชัยสุวรรณ Geological Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
307 B6020538 นางสาวพิมลแข รักไทย CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
308 B6020781 นางสาววิชญาพร อ่อนนาเมือง EE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
309 B6020859 นางสาวนิชาภา เพ็ชรเกื้อ Geological Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
310 B6021153 นายณัฐวุฒิ มวลคำลา Environmental Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
311 B6021290 นางสาวสุธิดา ขันซ้าย Geological Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
312 B6021306 นางสาวกรรณิการ์ บุญมา Geological Engineering 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
313 B6021313 นางสาวนันทิดา สมัญญา Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
314 B6021344 นายถนอมศักดิ์ บุญสาร Geological Engineering 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
315 B6021450 นางสาวมัชมาพร ปัดโต Geological Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
316 B6021504 นางสาวปิยะธิดา ทีปะลา Geological Engineering 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
317 B6021658 นายศักดิ์สิทธิ์ ดำแก้ว Geological Engineering 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
318 B6021894 นางสาวปรายฟ้า เพชรชนะ EE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
319 B6022273 นายธนภัทร ปุรณรัตน์ CE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
320 B6022297 นายทวิช ทองสถิตย์ Geological Engineering 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
321 B6022983 นายสมรักษ์ อยู่ยงสินธุ์ Mechatronics Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
322 B6024277 นายปวเรศ องค์ลอย Environmental Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
323 B6024994 นายวีรภัทร พงษ์จีน ME 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
324 B6025120 นายเสฏฐวุฒิ พุ่มห่อทอง EE 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
325 B6025458 นายปฏิญญา รุ่งเรืองศิลป์ Geological Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
326 B6025557 นายอรรณพ ศุภกาญจน์ไพโรจน์ Geological Engineering 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
327 B6025823 นางสาวสิริลักษณ์ พึ่งเกษม Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
328 B6026028 นายอัครพล แสงคณิต Geological Engineering 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
329 B6026189 นางสาวกิตติยา ชัยอารีย์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
330 B6026196 นายกัมพล สมตั้ง ME 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
331 B6026332 นายพีรพันธ์ สุวรรณไตรย์ ME 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
332 B6026660 นางสาวกฤษณี ลีหล้าน้อย Geological Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
333 B6028725 นางสาวคีตาญชลี ศรีกัสสป Mechatronics Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
334 B6028930 นางสาวจุฑามาศ เชิญกลาง EE 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
335 B6029265 นายกฤตพีร์ อำพันธ์ Geological Engineering 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
336 B6060473 นางสาวอรนุช เครื่องประดับ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
337 B6061418 นางสาวเกศมณี วรรณสุทธิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
338 B6061425 นางสาวลภัสรดา ราชจริต OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
339 B6061432 นางสาวศุภนิดา ชงขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
340 B6061449 นางสาวจุฑามาศ ชูจันทึก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
341 B6061456 นางสาวอาภาพร หงษ์ขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
342 B6061463 นางสาวกัญญารัตน์ คืบขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
343 B6061470 นางสาวกะรัตเพชร นาคปลัด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
344 B6061517 นางสาวสุนันทา พูลขวัญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
345 B6061524 นางสาวสุธิดา งูพิมาย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
346 B6061531 นางสาวกนกวรรณ รุ่นมะลัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
347 B6061548 นางสาวสุนทราภรณ์ มะหันต์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
348 B6061593 นางสาวกัณฐิกา แมขุนทด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
349 B6061616 นางสาวชลธิฌา พลสมบูรณ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
350 B6061630 นางสาวพัชรนันท์ ธรานุกูลวงศ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
351 B6061647 นางสาวอาริยา เพ็ชรมน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
352 B6061784 นางสาวนภัสสร สุวรพันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
353 B6061845 นางสาวภัทราวดี กิพิมาย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
354 B6061876 นางสาวชาลิสา เพ็ญสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
355 B6061890 นางสาววรรณนิสา ทองงาม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
356 B6061913 นางสาวนราพร กลิ่นจันทร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
357 B6061920 นางสาวยุวดี ชอบสงวน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
358 B6061937 นางสาวจรรยา เจือจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
359 B6061944 นางสาวปณิตา จันทะสม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
360 B6061951 นางสาวปิยนันท์ สุดใจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
361 B6061975 นางสาวพิมลพรรณ นามแย้ม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
362 B6061982 นางสาวกวินทิพย์ จอมแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
363 B6061999 นางสาวฉัตรสุดา เทพบุปผา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
364 B6062002 นางสาววรกานต์ ต่ออำนาจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
365 B6062057 นางสาวศิริกานดา อุดหนุน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
366 B6062064 นางสาวศัญชนี บัวคลี่ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
367 B6062088 นายรักสิทธิ์ ดวงท้าวเศษ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
368 B6062095 นางสาวอารียา ราชบัณดิส ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
369 B6062125 นางสาวจันทราทิพย์ ภูมิโพธิ์ตาก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
370 B6062132 นางสาวจิราวรรณ ผลรุ่ง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
371 B6062156 นางสาวเจนจิรา ชมกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
372 B6062187 นางสาวกัญญาณัฐ กงมหา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
373 B6062200 นายธนวัฒน์ คตบัว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
374 B6062231 นางสาวอัญมณี สร้างบุญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
375 B6062248 นายพลวัฒน์ คุณาธร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
376 B6062255 นางสาวอาภาพร ฟองสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
377 B6062262 นายจีรพัฒน์ ศรีกันหา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
378 B6062279 นายปณชัย แพงจันทึก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
379 B6062293 นางสาววรรณพร ถมปัด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
380 B6062309 นางสาวพัทธ์ธีรา มุ่งอาษา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
381 B6062330 นางสาววาฤดี สีสวนจิต ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
382 B6062354 นางสาวกุลธิดา รัตนมณี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
383 B6062361 นางสาวจันทกานต์ ปิดรัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
384 B6062415 นางสาวรุจิรา มาดำ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
385 B6062439 นางสาวสิริกานดา มักอ้น OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
386 B6062446 นางสาวกาญจนา มัธยมแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
387 B6062453 นายหฤษฏ์ เงินโพธิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
388 B6062460 นางสาวกันยารัตน์ สุขเพราะนา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
389 B6062477 นางสาวพัณณิดา จุลสานะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
390 B6062491 นางสาวกัลยา ทับทิม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
391 B6062507 นางสาวยศวดี ชมด่าน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
392 B6062514 นางสาวอังคณา มุ่งพึ่งกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
393 B6062521 นางสาวกัญญารัตน์ เทียมแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
394 B6062569 นางสาวนิจวิภา เดือดกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
395 B6062583 นางสาวนารากร การนา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
396 B6062590 นางสาวอรยา ศรีโคกสูง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
397 B6062606 นางสาวเปรมกมล บุบผา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
398 B6062637 นางสาวชุติกาญจน์ จันทร์เทศ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
399 B6062651 นายกรกต ชารีดี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
400 B6062682 นางสาวกวินนาฎ เคราะห์ดี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
401 B6062699 นางสาวรุ่งทิวา แน่นพะเนาว์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
402 B6062729 นางสาวศุภลักษณ์ หวังล้อมกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
403 B6062736 นางสาวภัทราภรณ์ ภูผาลิช่อ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
404 B6062774 นางสาวสมฤทัย ศรีสุวรรณ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
405 B6062798 นางสาวชลิตา ภูกองไชย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
406 B6062804 นางสาวศิริพาพร พิมพา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
407 B6062811 นางสาวณิชกุล สีกาลัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202181 HOLISTIC HEALTH
408 B6062828 นางสาวธญานี วัชโรสินธุ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
409 B6062835 นางสาวจิรัชญา วงศ์เตชะ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202181 HOLISTIC HEALTH
410 B6062842