ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5530144 นางสาวธัญญาเรศ สุดชะดา ChemE 1 40 1 202175 ART APPRECIATION
2 B5607037 นายพลวัฒน์ จันโทวงค์ CPE 1 40 1 202175 ART APPRECIATION
3 B5616022 นายอนุพงศ์ โคตรชมภู Automotive Engineering 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
4 B5701896 นางสาวสิตาวีร์ สิทธิรัตน์โภคิน PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
5 B5701926 นางสาวมณีนุช ห่วงกระโทก CPE 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
6 B5702107 นายวรุต วิเศษภักดี PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
7 B5702732 นางสาววศินี จันทะคัด EE 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
8 B5702992 นางสาววนิดา ศิริรัตน์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
9 B5703760 นายเนติพงษ์ จันทร์สม CPE 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
10 B5703777 นางสาวธัญจิรา ทาภักดี CPE 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
11 B5704057 นายสิทธิโชค พิศุทธิ์ปานจินดา PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
12 B5704064 นายนนทวัฒน์ คุณธรรม PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
13 B5704088 นางสาวสุกัญญา กันหามอม PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
14 B5704484 นายไชยวัฒน์ หงษ์ทอง CPE 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
15 B5704736 นางสาวชนิดา อินทรประสาท MAE 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
16 B5705467 นางสาวจิรัฏฐ์ พงษ์ชะอุ่มดี CPE 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
17 B5705481 นายกวินท์ อัศวพัฒน์ GT 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
18 B5706099 นางสาวกาญจนาวรรณ์ วงค์วาลแก้ว PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
19 B5706358 นายธนวัฒน์ อาดมะดัน CPE 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
20 B5707225 นางสาวกรรณิการ์ เจริญนาม TOOL ENGINEERING 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
21 B5707515 นางสาวธนพร เพียงเกษ TOOL ENGINEERING 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
22 B5708000 นายวิวัฒน์ ศรีเมฆ TOOL ENGINEERING 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
23 B5708482 นางสาวศรีวันดี น้อยหมื่นไวย์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
24 B5708581 นายธิวรา พันฤทธิ์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
25 B5708970 นางสาวสุชาดา อินสุข PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
26 B5709748 นายวรพงศ์ มาลัยทิพย์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
27 B5710027 นายอนุวัฒน์ มุลตรีบุตร CPE 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
28 B5710430 นางสาวณัฐกานต์ สอนลอย PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
29 B5710478 นางสาวศกุนตลา กมลรัตน์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
30 B5710942 นายฐานันดร ภูมิพิทยานนท์ CPE 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
31 B5711826 นางสาวไอลดา พลพฤกษ์ CPE 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
32 B5712021 นายสุทธิมนต์ เดชโคบุตร TOOL ENGINEERING 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
33 B5712076 นายอรรถกานต์ ราชคมน์ GT 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
34 B5712694 นางสาวพฤกษชาติ จำปาหอม GT 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
35 B5713264 นายภานรินทร์ โคตรสุมาตย์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
36 B5713578 นางสาวธัญญลักษณ์ บุญพรม PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
37 B5714360 นายณภัทร พลดงนอก CPE 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
38 B5714483 นางสาวสุพิชชา ประจำ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
39 B5714667 นายธนสันต์ นามบุตร TOOL ENGINEERING 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
40 B5715602 นายธีรวัฒน์ เนตรคุณากร CPE 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
41 B5715978 นางสาวสุทธิดา ทักขิณาพงศ์ MAE 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
42 B5716210 นางสาวอัญชนา ดากิ่ง CPE 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
43 B5716340 นายยุทธนา ศรีภา EE 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
44 B5718733 นายชยพัทธ์ ศรีเมือง EE 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
45 B5718832 นางสาวขจีพรรณ ศรเดช GT 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
46 B5719617 นายกานต์นที เฟื่องอักษร GT 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
47 B5719730 นายจักรกฤต ปิดตาละเพ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
48 B5719754 นายกัมปนาท แคนทอง PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
49 B5719761 นางสาวสุวิมล ภูมิคง PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
50 B5719778 นางสาวณัฏฐิกา วงศ์ศักดิ์ไพโรจน์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
51 B5719808 นางสาววรารัตน์ แก้วจันทร์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
52 B5719815 นายรังสิมันตุ์ บำรุงรักไทย PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
53 B5720095 นางสาวพิชญานันท์ พนัสอนุสรณ์ EE 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
54 B5720125 นางสาวเกศริน สุขแสวง EE 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
55 B5721733 นางสาวณัฐวดี ณีศะนันท์ Mechatronics Engineering 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
56 B5723508 นางสาวปรีฎีญาธรณ์ ศิริเมฆา GT 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
57 B5752621 นางสาวชนิกานต์ หงษ์ไทย PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
58 B5760817 นางสาวพรรณิกา ไกรเพชร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
59 B5761029 นางสาวสุจิตรา ฟากวิลัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
60 B5761388 นายพงษ์สิทธิ์ โพธิ์สุ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
61 B5761630 นางสาวสุภาพร หร่ายขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
62 B5761692 นางสาวนุชธิดา โคตวงศ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
63 B5761951 นางสาวประกายเพชร จันละคร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
64 B5805525 นางสาววราภรณ์ โคตจันทึก IE 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
65 B5808670 นางสาวภาวิณี รำมะนา CE 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
66 B5809424 นางสาววริศรา ศรีพระจันทร์ IE 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
67 B5809998 นายอภินันท์ วรรณธานี CE 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
68 B5813292 นายณัฐพงศ์ เพียรงูเหลือม CE 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
69 B5815197 นางสาวกัญญาภรณ์ พึ่งสุข CE 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
70 B5818471 นายเจษฎา สุวรรณเชษฐ CE 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
71 B5818761 นายพิชญุตม์ มณีสุคนธ์ CE 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
72 B5961429 นางสาวลัดดาวัลย์ ครสิงห์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
73 B5961559 นางสาวศุภลักษณ์ คำใส OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
74 B5961627 นางสาวศรัญญา บุญทศ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
75 B5961641 นางสาวรัชรีย์ ทองภู OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
76 B5961757 นางสาวภูริชญามญชุ์ ศรีนิล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
77 B5961764 นางสาวอรวรรณ นุชิต ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
78 B5961894 นางสาวบุณยทิต ทองสุขฐานิต ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
79 B5961986 นางสาวกัลยกร นาคสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
80 B5961993 นางสาวทวีทรัพย์ สุกแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
81 B5962020 นางสาวปณิดา นารี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
82 B5962037 นางสาวอธิชา ชูมล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
83 B5962082 นางสาวฉัตรธิดา จันมะณีย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
84 B5962167 นางสาวไปรมาศ สันทาลุนัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
85 B5962204 นางสาวณัฐชนิดา ภิญโญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
86 B5962235 นางสาวภัทรลดา จักรชัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
87 B5962242 นางสาวชลนิดา ดุงสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
88 B5962303 นายอปินโย มาตราช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
89 B5962310 นางสาววาสนา เชาว์แล่น ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
90 B5962327 นางสาวฐิดาภรณ์ พันสำโรง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
91 B5962464 นางสาวหนึ่งฤทัย เนียมหอม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
92 B5962518 นางสาววิชุดา ฝาชัยภูมิ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
93 B5962570 นางสาวจิรวรรณ ทุทุมมา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
94 B5962594 นางสาวอนุลักษณ์ ปิ่นชู OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
95 B5962631 นางสาวสายไหม ทองทับพันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
96 B5962686 นางสาวปิ่นสุดา คงทรัพย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
97 B5962754 นางสาวปรีชญา อึงรัตนากร ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
98 B5962785 นางสาวจิตติมา เพิ่มจัตุรัส OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
99 B5962877 นางสาวเจนิตา งานสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
100 B5962907 นางสาวดุสิตา ศิริรักษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
101 B5963041 นางสาวอรวรรณ ล้ำเลิศ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
102 B5963065 นางสาวชวาลา ตีตรา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
103 B5963164 นางสาวทิพย์สุดา บรรจงใจหาญ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
104 B5963201 นางสาวสุภาวนา มีชัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
105 B5963263 นางสาวฑีฆายุ อิทธิอังกูร ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
106 B5963317 นางสาวยลดา ภูมิรัตน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
107 B5963393 นางสาวพัชรินทร์ เลาะสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
108 B5963430 นายอธิชา นาคะพงษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
109 B5963522 นางสาวธนัญญา ดีการนา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
110 B5963577 นางสาวจุรีภรณ์ ขอหมั่นกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
111 B5963584 นางสาวทิพวัลย์ ทองรักษ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
112 B5963676 นายภักติดล กอสุนทร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
113 B5963874 นางสาวนันทิยา ฤทธิ์แขก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
114 B5963904 นางสาวอุไรพร ห่วงกระโทก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
115 B6060022 นางสาววิชุดา พินิจกลาง DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
116 B6060039 นายภัทรดนัย ปู่เพี้ยน DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
117 B6060046 นายสุพล คันชนานนท์ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
118 B6060053 นางสาวจิตสุภา เสริมศรี DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
119 B6060060 นายพร้อมพงค์ วงษ์วิบูลย์สิน DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
120 B6060077 นางสาวพีรดา ทำทอง DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
121 B6060084 นางสาวพรมนัส วิริยะไชโย DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
122 B6060091 นางสาวอมลภา อินทรา DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
123 B6060107 นางสาวธีรารัตน์ สุทธิประภา DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
124 B6060114 นายชนัญวัฒน์ วาดวิไล DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
125 B6060121 นายพลกฤต เหนือพันธ์ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
126 B6060138 นางสาวปภัสมนต์ ศรีประภาพงศ์ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
127 B6060145 นางสาวถิรณิชา คลังทอง DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
128 B6060152 นายปริญญา วงษ์เสนสะ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
129 B6060169 นางสาวชนิกานต์ หอมไกล DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
130 B6060176 นางสาวพรรณวิภา สืบเสาะ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
131 B6060190 นายธรรมรัตน์ นาสอ้าน DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
132 B6060206 นางสาวธนพร ประกายศรีโรจน์ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
133 B6060213 นางสาวศิรดา ทองรักศรี DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
134 B6060220 นายชุติเดช รัตนธัมมากูล DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
135 B6060237 นางสาวชฎาธร ชูเดช DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
136 B6060244 นายไวทย์ วีระเศรษฐกุล DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
137 B6060251 นางสาวกมลลักษณ์ โพธิ์งาม DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
138 B6060268 นางสาวสุนิษา โพธิ์พรม DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
139 B6060282 นางสาวชนัญญา นพรัตน์ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
140 B6060398 นายพิสิฐพล ศรีทา DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
141 B6060459 นายสัญญา ชื่นสุนทร DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
142 B6060497 นางสาวธนวรรณ อุทินทุ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
143 B6060503 นางสาวพลอยไพลิน ลิ้มสุวัฒน์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
144 B6060510 นายนิธิศ เจริญศรี DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
145 B6060527 นางสาวศศิตนันทน์ ฤทธิ์ไธสง DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
146 B6060534 นางสาวศุภสุตา วรรณวิกรม์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
147 B6060541 นางสาวศุภาพิชญ์ ลิ้มชูพรวิกุล DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
148 B6060558 นายพัชรพล อัครปรีดี DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
149 B6060565 นายภัทรวุฒิ ประสิทธิ์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
150 B6060572 นางสาวปัญญาพร บุญเศษ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
151 B6060589 นายปณชัย แซ่โค้ว DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
152 B6060596 นางสาวณัฐวรา ศรีพันธ์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
153 B6060602 นางสาววชิรญาณ์ พลแก้ง DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
154 B6060619 นางสาวสุภานัน สื่อสัมฤทธิ์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
155 B6060626 นางสาวเกษราภรณ์ เกษศรีรัตน์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
156 B6060633 นางสาวฟ้าใส บุญลับ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
157 B6060640 นายปัณณทัต สระแกทอง DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
158 B6060657 นางสาวพิชญา อิทธิวิศวกุล DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
159 B6060664 นางสาวเปรมสินี บุญเกิด DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
160 B6060671 นายปมนตร์ธรรม สนิทจันทร์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
161 B6060688 นายแทนไท ไตรย์เทน DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
162 B6060695 นายพีรพัฒน์ ผลจันทร์งาม DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
163 B6060718 นางสาวปัณณพร สภารัตน์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
164 B6060725 นายอาณาจักร เดชสุภา DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
165 B6060732 นางสาวพิชชาพร ฉินสูงเนิน DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
166 B6060749 นายอิสรชน พลอยสุวรรณ์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
167 B6060756 นางสาวลลิตา ชุตินิรันดร์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
168 B6060763 นายณัฐพล สรรเพชุดาญาณ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
169 B6060770 นางสาวอิณท์อนุตรา ถิระธนบุตรศรี DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
170 B6060787 นายวิชญ์ภาส ชาคริตานนท์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
171 B6060794 นายติณห์วรปรัชญ์ จันณรงค์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
172 B6060800 นายภาคภูมิ จึงสุวัฒนานนท์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
173 B6060817 นางสาวกฤชอร พรชีวโชติ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
174 B6060824 นางสาวปตินุช สินมาก DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
175 B6060831 นางสาวธารีรัตน์ เกิดชื่น DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
176 B6060848 นายสิรภพ สุขยานุดิษฐ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
177 B6060855 นายกิตติภัทร์ คันธะมาลย์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
178 B6060862 นางสาวณัฐณิชา ธรรมโสภณ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
179 B6060879 นายธนากร บำรุงพิพัฒนพร DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
180 B6060886 นางสาวอารียา ศรีไตรภพ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
181 B6060893 นายดำรงค์เดช มุณีรัมย์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
182 B6060909 นางสาวอารียา คิม DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
183 B6060916 นางสาวทิตยา วิชัยแสง DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
184 B6060923 นายพันเขต แพงวังทอง DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
185 B6060930 นางสาวมณัญญา วิรัตน์จินดา DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
186 B6060947 นายนนทวัฒน์ ตรันเจริญ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
187 B6060954 นายสุขสันต์ ปิ่นสุวรรณ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
188 B6060961 นายวชิรวิชญ์ คำบาง DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
189 B6060978 นางสาวธัชทร ทองเจริญ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
190 B6060985 นายภีศเดช เย็นเสมอ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
191 B6060992 นางสาวชนิฐษา มหัทธนาคุณ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
192 B6061005 นางสาวธัญวรัตม์ แจ้งไพร DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
193 B6061012 นายชัชพิมุข เครือณรงค์สันติ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
194 B6061029 นายรัชชานนท์ เกตุชาติ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
195 B6061036 นางสาวเกศราภรณ์ เสาะหายิ่ง DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
196 B6061043 นางสาวปุญชรัสมิ์ สีบท DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
197 B6061050 นายพระพร ตันติวงศ์โกสีย์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
198 B6061067 นายธิปก เวียงพล DOCTOR OF MEDICINE 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
199 B6061074 นางสาวปรียาพร เกิดกระโทก DOCTOR OF MEDICINE 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
200 B6061081 นายชนินทร์ ชำนาญวงษ์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
201 B6061098 นางสาวสุรีย์ฉาย แก้วพะไล DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
202 B6061104 นางสาวกาญจนา เทียบกลาง DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
203 B6061111 นางสาวกีรติกา ลิ้มศิริโพธิ์ทอง DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
204 B6061128 นายอภินันท์ ทวีลาภ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
205 B6061135 นายพันธกานต์ พงษ์ประดิษฐ์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
206 B6061142 นางสาวณัฐณิชา อัตถกิจมงคล DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
207 B6061159 นายรักษ์พงศ์ ภิญโญศักดิ์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
208 B6061166 นายสรรักษ์ สรสิริ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
209 B6061173 นางสาวกรกนก แสนคำ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
210 B6061180 นางสาวธัญญลักษณ์ รักชาติ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
211 B6061197 นายสรศักดิ์ ดอนเตาเหล็ก DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
212 B6061203 นายพีรพัฒน์ แมนเมือง DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
213 B6061210 นางสาวนิรชา คนซื่อ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
214 B6061227 นายณัฏฐ์นรุตม์ เนียมหอม DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
215 B6061234 นางสาวปริยาภัทร เฟื่องสุข DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
216 B6061241 นางสาวอาทิตยา บูรณะ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
217 B6061258 นางสาวอัญรินทร์ พงษ์ศิรโยธิน DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
218 B6061265 นางสาวญาณภา ยกสันเทียะ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
219 B6061272 นายจิรายุส บุษยเวคิน DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
220 B6061289 นางสาวแพรพลอย แผลงงาม DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
221 B6061296 นางสาวธันยพร จันทร DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
222 B6061302 นางสาวปัณณพร ประสพชัยสุริยะ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
223 B6061319 นางสาวปภาดา ตรีรัตน์วัฒนา DOCTOR OF MEDICINE 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
224 B6061326 นางสาวตวงพร อึ้งจิระเมธากุล DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
225 B6061333 นางสาววรรธิดา ครอบเทียนชัย DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
226 B6061340 นายณัฐธัญ ใกล้โพธิ์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
227 B6061357 นายชนสรณ์ นวะสุทธิ์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
228 B6061364 นายสรรกรณ์ โฆษานันตชัย DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
229 B6061371 นางสาวกันติมา ซอสุขไพบูลย์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
230 B6061388 นายอนุวัฒน์ ศานติยุกต์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
231 B6061395 นายสพล มหรรฆสุวรรณ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
232 B6065201 นางสาวปภาวรินทร์ แจ้งไธสง DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
233 B6065218 นางสาวศรัณยาพร หารี DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
234 B6065225 นายกฤต รักพาณิชย์ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
235 B6065232 นางสาวอิสรีย์ รัชตะไตรทัศน์ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 1 202175 ART APPRECIATION
236 B6065249 นายปาณัสม์ กิจโรจน์สกุล DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 202175 ART APPRECIATION
237 B5704927 นายณัฐวุฒิ ศรีษะ Automotive Engineering 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
238 B5708871 นางสาวจิรวดี บุญศรี Automotive Engineering 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
239 B5711741 นายกฤษณะพงษ์ โคตรชมภู Automotive Engineering 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
240 B5719075 นายธนวัฒน์ พัฒนโสภณกุล Automotive Engineering 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
241 B5719082 นายทรงเกียรติ เพียศักดิ์ Automotive Engineering 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
242 B5719105 นายวงศกร คะประเวศ Automotive Engineering 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
243 B5719136 นายธีระภัทร์ องอาจ Automotive Engineering 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
244 B5722020 นายภควัต วีระกุล Automotive Engineering 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
245 B5723690 นายสุทธิพงษ์ พันธุ์โสภา CE 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
246 B5928217 นางสาวกัลย์สุดา ฤกษ์ศรี TCE 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
247 B6090012 นางสาวปรียฉัตร ณะพรานบุญ B.N.S. 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
248 B6090029 นางสาวธีรนันท์ ออมอด B.N.S. 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
249 B6090036 นางสาวสุพิชญา คงวงศ์ B.N.S. 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
250 B6090043 นางสาวอรดี เพชรราช B.N.S. 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
251 B6090050 นางสาวจินต์จุฑา หวายสันเทียะ B.N.S. 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
252 B6090067 นางสาวกนิษฐา มัดทองหลาง B.N.S. 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
253 B6090074 นางสาวเจนจิรา มหาวงค์ B.N.S. 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
254 B6090081 นางสาวมัสลิสา คำผุย B.N.S. 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
255 B6090104 นางสาวกรรณิกา เกษงาม B.N.S. 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
256 B6090111 นางสาวณีรวัลย์ มุ่งเกี่ยวกลาง B.N.S. 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
257 B6090128 นางสาวกนกวรรณ จันทา B.N.S. 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
258 B6090135 นางสาวกมลชนก ดาแก้ว B.N.S. 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
259 B6090142 นางสาวธันญธร เพิ่มขึ้น B.N.S. 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
260 B6090159 นางสาวศิริพร เพ็ชรโรจน์ B.N.S. 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
261 B6090166 นางสาวปิ่นมณี ภูมิโคกรักษ์ B.N.S. 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
262 B6090173 นางสาวมัฑกานต์ ไชยฮ้อย B.N.S. 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
263 B6090180 นางสาวอิสริญา ศรีญา B.N.S. 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
264 B6090197 นางสาวเจนสุดา นาสมภักดิ์ B.N.S. 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
265 B6090203 นางสาวปุณยนุช คงแก้ว B.N.S. 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
266 B6090210 นางสาวอโณทัย ผองสูงเนิน B.N.S. 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
267 B6090227 นางสาวณัฐนิชา ตระกุลรัมย์ B.N.S. 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
268 B6090234 นางสาววิชุดา มูลวิชา B.N.S. 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
269 B6090241 นางสาวขวัญชนก ยงยันต์ B.N.S. 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
270 B6090258 นางสาวนิตยา อาจเชื้อ B.N.S. 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
271 B6090265 นางสาวสุชาดา คำโคกกรวด B.N.S. 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
272 B6090289 นางสาววิลาวัลย์ ฆ้องกระโทก B.N.S. 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
273 B6090296 นางสาวรังสิมา ครอสูงเนิน B.N.S. 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
274 B6090302 นางสาวรังสิมา จุฑาชื่น B.N.S. 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
275 B6090326 นางสาวศศิพร แว่นวิเศษ B.N.S. 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
276 B6090333 นางสาวเอเชีย ปอสูงเนิน B.N.S. 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
277 B6090340 นายพิเชษฐ์ เขตบุรี B.N.S. 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
278 B6090357 นางสาวมณีรัตน์ แต้มสีคราม B.N.S. 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
279 B6090364 นางสาวสุวิมล สลักศิลป์ B.N.S. 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
280 B6090371 นางสาวธัญญานาถ ดาษดื่น B.N.S. 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
281 B6090388 นางสาวพรทิพย์ ฝ้ายสีงาม B.N.S. 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
282 B6090395 นางสาวณัฐรัตน์ แสนศิริ B.N.S. 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
283 B6090401 นางสาวกาญจนา หงษ์สวัสดิ์ B.N.S. 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
284 B6090432 นางสาววริศรา วงษ์พยับ B.N.S. 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
285 B6090449 นายไอศวรรย์ รักวงศ์ B.N.S. 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
286 B6090456 นางสาวทัตติยา จอมเกาะ B.N.S. 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
287 B6090463 นางสาวณัฐธินี มีทรัพย์ B.N.S. 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
288 B6090470 นางสาววิภาพร โลกประโคน B.N.S. 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
289 B6090487 นางสาวพัชราวดี ปาโส B.N.S. 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
290 B6090494 นางสาวพิชญาภร ยำเกรง B.N.S. 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
291 B6090500 นางสาวสุธาทิพย์ พันธรักษา B.N.S. 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
292 B6090517 นางสาวณัฐธิดา ขอเหนี่ยวกลาง B.N.S. 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
293 B6090524 นางสาวอุไรรัตน์ กองสมบัติ B.N.S. 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
294 B6090531 นางสาวเพ็ญพิชชา พุ่มบ้านเซ่า B.N.S. 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
295 B6090548 นายณฤพนธิ์ ซ้ายสุข B.N.S. 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
296 B6090555 นางสาววรารัตน์ สมัตถะ B.N.S. 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
297 B6090562 นางสาวแพรพลอย สุทธิอาคาร B.N.S. 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
298 B6090579 นางสาวปาลิดา วัฒนะดิฐ B.N.S. 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
299 B6090586 นางสาวอรยา ไกรสิทธิ์ B.N.S. 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
300 B6090593 นางสาวสุทธิดา เด่นกลาง B.N.S. 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
301 B6090609 นางสาววารีรัตน์ ทองเทศ B.N.S. 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
302 B6090616 นายอนาวิน รอดกระโทก B.N.S. 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
303 B6090623 นางสาวเขมิกา รัตนทรัพย์ B.N.S. 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
304 B6090630 นางสาวปิยธิดา อินทร์แก้ว B.N.S. 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
305 B6090647 นางสาวอัญชสา วิมลรัตนชัยศิริ B.N.S. 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
306 B6090654 นางสาวอำภาวรรณ จรถวิล B.N.S. 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
307 B6090661 นางสาวอรชร พาหะนิชย์ B.N.S. 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
308 B6090685 นางสาววาสนา มูลเซอร์ B.N.S. 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
309 B6090692 นางสาวอิงอร กอมณี B.N.S. 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
310 B6090708 นางสาวจิรภัทร สีหานาม B.N.S. 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
311 B6090715 นางสาวปาริชาติ แพงน้อย B.N.S. 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
312 B6090722 นางสาวอารียา โชคบัณฑิต B.N.S. 2 60 1 202175 ART APPRECIATION
313 B6090739 นางสาวพิมรัก แย้มกลาง B.N.S. 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
314 B6090746 นางสาวสิรภัทร ทรัพย์ปริญญาพร B.N.S. 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
315 B6090760 นางสาวพรรษชล กิติสกนธ์ B.N.S. 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
316 B6090777 นางสาวอนัญญา นามวงศ์ B.N.S. 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
317 B6090784 นางสาวฟารีดา อัศวรังษี B.N.S. 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
318 B6090807 นางสาวชนนิภา อบอุ่น B.N.S. 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
319 B6090814 นางสาววรรณวรีลักษณ์ มุ่งแฝงกลาง B.N.S. 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
320 B6090821 นางสาวณัฐริกา สีหานนท์ B.N.S. 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
321 B6090838 นางสาวรัตติญา ใจเที่ยง B.N.S. 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
322 B6090852 นางสาวผการัตน์ ดวงนามน B.N.S. 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
323 B6090876 นางสาวศิริวัฒนา รักแก้ว B.N.S. 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
324 B6090890 นางสาวพรนภัส โรจนกร B.N.S. 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
325 B6090920 นางสาวณัฐกานต์ ศิริศิลป์ B.N.S. 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
326 B6090975 นางสาวสินีนารถ ประทุม B.N.S. 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
327 B6091033 นางสาวสุทธิพร สุทธิ B.N.S. 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
328 B6091040 นางสาวบีรยา ช่อจันทร์ B.N.S. 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
329 B6091064 นางสาวจุฑามาศ พะยอมใหม่ B.N.S. 2 10 1 202175 ART APPRECIATION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ