ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6210205 นางสาวเยาวลักษณ์ สุวรรณศรี B.N.S. 1 0 108102 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
2 B6210441 นางสาวพิกุลแก้ว คุ้มหมู่ B.N.S. 1 0 108102 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
3 B6210465 นางสาวกิตติยา ภูสุวรรณรัศมิ์ B.N.S. 1 0 108102 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
4 B6210472 นางสาวนารีรัตน์ คำตา B.N.S. 1 0 108102 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
5 B6211004 นางสาวบุษบา โอชารส B.N.S. 1 0 108102 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
6 B6211400 นางสาวสุมิตรา ศรีวงษ์ B.N.S. 1 0 108102 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
7 B6228958 นางสาวปิยวรรณ สิงห์เดช B.N.S. 1 0 108102 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
8 B6229016 นางสาววัลลภา ปรินรัมย์ B.N.S. 1 0 108102 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
9 B6229023 นางสาวทัศนีย์วรรณ พงสะพัง B.N.S. 1 0 108102 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
10 B6229030 นางสาวนิภา เยี่ยงเสือ B.N.S. 1 0 108102 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
11 B6229054 นางสาวภัทรสุดา เหล่าคนค้า B.N.S. 1 0 108102 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
12 B6229061 นางสาวศรินญา ไชยมงคล B.N.S. 1 0 108102 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
13 B6229092 นางสาวอรษา สิงห์สนั่น B.N.S. 1 0 108102 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
14 B6229108 นางสาวนริศรา ปุผาลา B.N.S. 1 0 108102 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
15 B6229115 นางสาวเมสิยา สุริยกานนท์ B.N.S. 1 0 108102 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
16 B6229122 นางสาวสุพัตรา สีพันดร B.N.S. 1 0 108102 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
17 B6229139 นางสาวจารุวรรณ คำกอง B.N.S. 1 0 108102 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
18 B6229153 นางสาวชมพูนุช สุวรรณ B.N.S. 1 0 108102 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
19 B6233327 นางสาวสุปรียารัตน์ ตะเกิดมี B.N.S. 1 0 108102 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
20 B6233334 นางสาวชลลัดดา ศรีตระการ B.N.S. 1 0 108102 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
21 B6233341 นางสาวทิชากร คำพวง B.N.S. 1 0 108102 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
22 B6233419 นางสาวอรอุมา เข็มทอง B.N.S. 1 0 108102 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
23 B6233426 นางสาวสตรีรัตน์ ทองสมบัติ B.N.S. 1 0 108102 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
24 B6233440 นางสาวญาณิศา พะนัด B.N.S. 1 0 108102 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
25 B6233464 นางสาวสุมาลี นนท์นอก B.N.S. 1 0 108102 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
26 B6233488 นางสาวญาณัชฉรา กุมกี B.N.S. 1 0 108102 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
27 B6210434 นางสาวสุชานันท์ ประครองพันธ์ B.N.S. 2 0 108102 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
28 B6210458 นายเอมิน เสนาะโสด B.N.S. 2 0 108102 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
29 B6211417 นางสาวจันทร์นภา บุตรจันทร์ B.N.S. 2 0 108102 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
30 B6211424 นางสาวอรณิชา สัตรัตน์ B.N.S. 2 0 108102 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
31 B6211448 นางสาวศวรรยา แสงงาม B.N.S. 2 0 108102 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
32 B6211455 นางสาวศิรินาถ บุญเนา B.N.S. 2 0 108102 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
33 B6211462 นางสาวปานรวี ภูมิไธสง B.N.S. 2 0 108102 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
34 B6211479 นางสาวธิดารัตน์ สีใจสุ B.N.S. 2 0 108102 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
35 B6211486 นางสาวรัตนชฎาพร มูลโพธิ์ B.N.S. 2 0 108102 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
36 B6211493 นางสาวธาราทิพย์ สนทยา B.N.S. 2 0 108102 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
37 B6211530 นางสาวสายนที พลนิกาย B.N.S. 2 0 108102 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
38 B6229047 นางสาวรัศมี สายดวง B.N.S. 2 0 108102 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
39 B6233358 นางสาวจินดามณี ยินขุนทด B.N.S. 2 0 108102 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
40 B6233372 นางสาวพิชญานันต์ เจริญเขต B.N.S. 2 0 108102 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
41 B6233389 นางสาวณิชากร งามฉลาด B.N.S. 2 0 108102 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
42 B6233433 นางสาวอคิราภ์ จำปาศรี B.N.S. 2 0 108102 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
43 B6233501 นางสาวกุลธิดา แสนแดง B.N.S. 2 0 108102 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
44 B6233532 นางสาวกนกวรรณ สีกะแจะ B.N.S. 2 0 108102 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
45 B6233549 นางสาววรางคณา อุดมศักดิ์ B.N.S. 2 0 108102 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
46 B6233556 นางสาวจารุวรรณ สีเล B.N.S. 2 0 108102 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
47 B6234867 นางสาวณัฐณิชา พรีพรม B.N.S. 2 0 108102 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
48 B6234874 นางสาวทิพย์ศิริ ทิพยานนท์ B.N.S. 2 0 108102 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
49 B6211509 นางสาวอภิชญา ชาติชำนาญ B.N.S. 3 1 108102 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
50 B6211516 นางสาววรินธร ตู้ประเสริฐ B.N.S. 3 1 108102 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
51 B6211523 นางสาวกิตติญา แหวนจะโป๊ะ B.N.S. 3 1 108102 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
52 B6228941 นางสาวณัฐธิดา ดีขุนทด B.N.S. 3 0 108102 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
53 B6229009 นางสาวพัชรา แสวงผล B.N.S. 3 0 108102 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
54 B6229160 นางสาวธัญรดา อินทรอัมพร B.N.S. 3 0 108102 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
55 B6233495 นางสาวพิชชา ยอดบุนอก B.N.S. 3 0 108102 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
56 B6234881 นางสาวปิยาใจ สีลาทอง B.N.S. 3 0 108102 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
57 B6234904 นายณัฐวุฒิ คำแสงดี B.N.S. 3 0 108102 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
58 B6211431 นางสาววรรณวิษา ไชยโชติ B.N.S. 4 3 108102 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
59 B6228965 นางสาวสุกัญญา นุกิจรัมย์ B.N.S. 4 0 108102 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
60 B6228972 นางสาววิระดี คะวิศูนย์ B.N.S. 4 3 108102 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
61 B6228989 นางสาวสุภาพร จักร์แก้ว MANAGEMENT 4 0 108102 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
62 B6229078 นางสาวณัฐธิดา พลปัถพี B.N.S. 4 0 108102 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
63 B6229085 นางสาววาสนา สิทธิโกษี B.N.S. 4 0 108102 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
64 B6229146 นางสาวจุฑาทิพย์ แจงกลาง B.N.S. 4 3 108102 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
65 B6233365 นางสาวพิชญา เกษรบัว B.N.S. 4 3 108102 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
66 B6233396 นางสาวทัศวรรณ ลายเมฆ B.N.S. 4 0 108102 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
67 B6233402 นางสาวคัทลียา สัตตะโส B.N.S. 4 0 108102 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
68 B6233471 นางสาวสุพัตรา บุษบา B.N.S. 4 3 108102 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
69 B6233518 นางสาวศิรินภา ไชยชนะ B.N.S. 4 0 108102 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY