ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6104238 นางสาวชไมพร คำภู CERAMIC ENGINEERING 1 1 105101 PHYSICS I
2 B6105143 นางสาวพนิดา จารัญ Electronic Engineering 1 3 105101 PHYSICS I
3 B6106959 นายสหัสวรรษ ตุ่ยไชย Agricultural and Food Engineering 1 0 105101 PHYSICS I
4 B6107659 นางสาวศศิกานต์ ทีนะกุล Agricultural and Food Engineering 1 3 105101 PHYSICS I
5 B6108076 นางสาวนันทฉัตร นะวรรัมย์ Electronic Engineering 1 1 105101 PHYSICS I
6 B6109028 นางสาวกัณฐิกา บุญปลิว Agricultural and Food Engineering 1 3 105101 PHYSICS I
7 B6109097 นางสาววริษฐา บุญราก Electronic Engineering 1 3 105101 PHYSICS I
8 B6112042 นางสาวพัชรินทร์ ม่วงศรี PE 1 1 105101 PHYSICS I
9 B6113704 นายเจตภาณุ วงษ์อินทร์จันทร์ PE 1 1 105101 PHYSICS I
10 B6116910 นางสาวจุฑารัตน์ หอมเกษร PE 1 3 105101 PHYSICS I
11 B6117511 นางสาวสุธาสินี อินทร์เตรียะ Agricultural and Food Engineering 1 1 105101 PHYSICS I
12 B6118877 นางสาวประภัสศร จันทสงเคราะห์ Electronic Engineering 1 1 105101 PHYSICS I
13 B6119041 นางสาวสิริวัณณ์ พันธ์โคกกรวด CPE 1 0 105101 PHYSICS I
14 B6132798 นายภัทรพงศกรณ์ จรัสแสง Agricultural and Food Engineering 1 0 105101 PHYSICS I
15 B6135461 นายศุภสิน ตุลารักษ์ Electronic Engineering 1 3 105101 PHYSICS I
16 B6210618 นางสาวชาครีญา สันทัดกลาง ChemE 1 0 105101 PHYSICS I
17 B6210625 นายฉลอง อินทร์โสม ChemE 1 0 105101 PHYSICS I
18 B6210632 นายธัชพล จันทกุล ME 1 0 105101 PHYSICS I
19 B6210649 นางสาวปิยธิดา บุดดี ME 1 0 105101 PHYSICS I
20 B6210656 นางสาวศศิภา ศักดิ์เสริมเกียรติ Geological Engineering 1 0 105101 PHYSICS I
21 B6210663 นายมังกร ส่งเสริม Geological Engineering 1 0 105101 PHYSICS I
22 B6210670 นางสาวสุธาสินี ยาหยี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 105101 PHYSICS I
23 B6210687 นางสาวกัญญาวีร์ สราคำ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 105101 PHYSICS I
24 B6210694 นางสาวณิชาภัทร์ สีหานาม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 105101 PHYSICS I
25 B6210700 นางสาวปพิชญา พิมพ์จันทร์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 105101 PHYSICS I
26 B6210717 นางสาวธนาพร เจริญสุข PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 105101 PHYSICS I
27 B6210724 นายธาดาพงษ์ แข็งฉลาด EE 1 0 105101 PHYSICS I
28 B6210731 นายวันพิชิตชัย บุญขันธ์ EE 1 0 105101 PHYSICS I
29 B6210748 นางสาวกิตติยา ศรีธาตุ EE 1 0 105101 PHYSICS I
30 B6210755 นายปวิธ สกลเกียรติขจร EE 1 0 105101 PHYSICS I
31 B6210762 นายเทพปัญญา เหมะธุลินทร์ CE 1 0 105101 PHYSICS I
32 B6210786 นางสาวสุทธิดา เอกอภิวงศกุล CE 1 0 105101 PHYSICS I
33 B6210793 นางสาวจรัสพร ภูมิกาล CE 1 0 105101 PHYSICS I
34 B6210809 นางสาวชุติมา ยลพันธ์ Environmental Engineering 1 0 105101 PHYSICS I
35 B6210816 นางสาวณัฐณิชา ทองจันทร์ Environmental Engineering 1 0 105101 PHYSICS I
36 B6210823 นางสาวปราณฬดา ชุมสาย ณ อยุธยา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 105101 PHYSICS I
37 B6210830 นางสาวฉศิรธา ฉอสันเทียะ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 105101 PHYSICS I
38 B6210847 นายอนณพงษ์ รีสันเทียะ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 105101 PHYSICS I
39 B6210854 นางสาวพัศพิชชา ยังตรง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 105101 PHYSICS I
40 B6213220 นางสาวกมลฉัตร สาธุชาติ Electronic Engineering 1 0 105101 PHYSICS I
41 B6213237 นางสาวณัฐณิชา สังข์งาม Environmental Engineering 1 0 105101 PHYSICS I
42 B6213244 นายอัครพล ทองคำ IE 1 0 105101 PHYSICS I
43 B6213251 นางสาวชมพูนุท ดอนมอญ CERAMIC ENGINEERING 1 0 105101 PHYSICS I
44 B6213268 นางสาววรรณิดา จูหงี Electronic Engineering 1 0 105101 PHYSICS I
45 B6213299 นางสาวพิชญากร เพ็ชรขำ Geological Engineering 1 0 105101 PHYSICS I
46 B6213305 นางสาวชนิกานต์ กมลแสน ChemE 1 0 105101 PHYSICS I
47 B6213312 นายวรวุฒิ อุตมูล ME 1 0 105101 PHYSICS I
48 B6213329 นายขวัญชัย ซุยพรม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 105101 PHYSICS I
49 B6213336 นางสาวพิชญานิน ปิตาระเต Automotive Engineering 1 0 105101 PHYSICS I
50 B6213343 นางสาวพรภิรมย์ พลตื้อ Transportation And Logistics Engineering 1 0 105101 PHYSICS I
51 B6213350 นางสาวรวินท์นิภา โสดสงค์ CERAMIC ENGINEERING 1 0 105101 PHYSICS I
52 B6213381 นายปรีชาวิทย์ ศรีลาศักดิ์ ME 1 0 105101 PHYSICS I
53 B6213398 นางสาวปริญารัตน์ แสงปาก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 105101 PHYSICS I
54 B6213404 นางสาวสิปาง ปานสาคร Transportation And Logistics Engineering 1 0 105101 PHYSICS I
55 B6213411 นายกิตติศักดิ์ ขาวลี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 105101 PHYSICS I
56 B6213428 นายภัคภณ เรืองรุ่งกิจ TCE 1 0 105101 PHYSICS I
57 B6213435 นางสาวจิราพร พวกขุนทศ N/A 1 0 105101 PHYSICS I
58 B6213442 นายธฤต อดุลย์ผดุงศักดิ์ CE 1 0 105101 PHYSICS I
59 B6213466 นางสาวกัญญารัตน์ พรหมศักดิ์ CE 1 0 105101 PHYSICS I
60 B6213473 นายภัทรพล ศุกลวงศ์ ME 1 0 105101 PHYSICS I
61 B6213497 นายกฤษณะ ชูรัตน์ Environmental Engineering 1 0 105101 PHYSICS I
62 B6213510 นางสาวเกวลิน อุทุมพร ME 1 0 105101 PHYSICS I
63 B6213527 นางสาวนันธิณี ทิศกระโทก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 105101 PHYSICS I
64 B6213534 นางสาวณัฐพร ศรีชัย TCE 1 0 105101 PHYSICS I
65 B6213541 นายสุทธิพงษ์ เดชจินดา EE 1 0 105101 PHYSICS I
66 B6213558 นางสาวชลธิชา จิตเพ็ง ME 1 0 105101 PHYSICS I
67 B6213565 นายปริญญา พลเสนา ME 1 0 105101 PHYSICS I
68 B6213572 นายพิชัยยุทธ เซ็งมา CE 1 0 105101 PHYSICS I
69 B6213596 นางสาวเจนจิรา ปิ่นวันนา ChemE 1 0 105101 PHYSICS I
70 B6213602 นางสาวสุขฤทัย ไชยเชษฐ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 105101 PHYSICS I
71 B6213626 นายอนุพงศ์ พุงกระโทก PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 105101 PHYSICS I
72 B6213633 นางสาวภูมิรวี อักษรครบุรี Geological Engineering 1 0 105101 PHYSICS I
73 B6213640 นายชิดชนก กุลวราธร Automotive Engineering 1 0 105101 PHYSICS I
74 B6213657 นางสาวภัครามิล อุ่นตาล Transportation And Logistics Engineering 1 0 105101 PHYSICS I
75 B6213664 นางสาวอารียา ภูศรี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 105101 PHYSICS I
76 B6213671 นางสาววรรนิภา สาระรัตน์ CE 1 0 105101 PHYSICS I
77 B6213688 นายกิตติธร กังศรานนท์ TCE 1 0 105101 PHYSICS I
78 B6213695 นางสาวฟ้าลดา มีเรือง ME 1 0 105101 PHYSICS I
79 B6213701 นางสาวนลินทิพย์ ยลถวิล Agricultural and Food Engineering 1 0 105101 PHYSICS I
80 B6213718 นายนรัฐพล แข็งขัน Automotive Engineering 1 0 105101 PHYSICS I
81 B6213725 นางสาวชนิดาภา นิลสุข IE 1 0 105101 PHYSICS I
82 B6213732 นายวิทวัส ภาษี EE 1 0 105101 PHYSICS I
83 B6213749 นางสาวกรชวัล อรัญปาน PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 105101 PHYSICS I
84 B6213756 นางสาววันทนา ชาสุรีย์ CE 1 0 105101 PHYSICS I
85 B6213763 นางสาวปิยะฉัตร ประทุมทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 105101 PHYSICS I
86 B6213770 นายปรเมศร์ โกมาสถิตย์ CPE 1 0 105101 PHYSICS I
87 B6213787 นายกษิตนาถ รอดลือนาม CE 1 0 105101 PHYSICS I
88 B6213794 นางสาวอัชฎาภรณ์ คงเมือง EE 1 0 105101 PHYSICS I
89 B6213800 นางสาวพรรณพษา คำมูล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 105101 PHYSICS I
90 B6213817 นางสาววัลลภา ถิระศิลป์ CERAMIC ENGINEERING 1 0 105101 PHYSICS I
91 B6213831 นางสาวทรายทอง วรรณโณ CERAMIC ENGINEERING 1 0 105101 PHYSICS I
92 B6213848 นางสาวจิดาภา บัวจูม CE 1 0 105101 PHYSICS I
93 B6213855 นายศุภกิตติ์ สิงห์ไธสง EE 1 0 105101 PHYSICS I
94 B6213879 นางสาวณัฎฐณิชา มูลศรี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 105101 PHYSICS I
95 B6213886 นางสาวปทิตตา วาระเพียง Geological Engineering 1 0 105101 PHYSICS I
96 B6213909 นางสาวกชกร บุญกลาง CERAMIC ENGINEERING 1 0 105101 PHYSICS I
97 B6213916 นายปิยะ สิงหาชัย ME 1 0 105101 PHYSICS I
98 B6213923 นายจิรวัฒน์ ลิขิตพงศ์พิพัฒน์ ME 1 0 105101 PHYSICS I
99 B6213930 นางสาวกิติยา ทัพซ้าย EE 1 0 105101 PHYSICS I
100 B6213954 นายพงศธร หลงเจริญ CPE 1 0 105101 PHYSICS I
101 B6213978 นางสาวธิตินันท์ สุทธิบูรณ์ ME 1 0 105101 PHYSICS I
102 B6213992 นางสาวชลธิชา เสือเด่น TCE 1 0 105101 PHYSICS I
103 B6214005 นางสาววราสิริ ลิ้มประเสริฐ CPE 1 0 105101 PHYSICS I
104 B6214012 นางสาวกนกพร จันทร์ขุน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 105101 PHYSICS I
105 B6214029 นายอธิวุฒิ ฦาชา IE 1 0 105101 PHYSICS I
106 B6214043 นางสาวณัฐนิชา นาราษฏร์ Automotive Engineering 1 0 105101 PHYSICS I
107 B6214081 นายอภิวัฒน์ ชาญวิริยะตั้งสกุล PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 105101 PHYSICS I
108 B6214111 นายธนาวุฒิ คุ้มชาติตา CE 1 0 105101 PHYSICS I
109 B6214135 นายกานต์ ทิพยจักรพงศ์ CE 1 0 105101 PHYSICS I
110 B6214159 นายศรัณย์ภัทร วิชัยวงษ์ IE 1 0 105101 PHYSICS I
111 B6214173 นายชโยดม เฮฮา CPE 1 0 105101 PHYSICS I
112 B6214180 นายเดชาธร เกล้าจะโป๊ะ CERAMIC ENGINEERING 1 0 105101 PHYSICS I
113 B6214197 นายวรเชษฐ์ เปไธสง Electronic Engineering 1 0 105101 PHYSICS I
114 B6214203 นางสาวธัญชนก มั่นใจ ChemE 1 0 105101 PHYSICS I
115 B6214227 นายธนกฤต เอี่ยมดำรงค์ Electronic Engineering 1 0 105101 PHYSICS I
116 B6214234 นางสาวอารยา ชาติไทย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 105101 PHYSICS I
117 B6214241 นางสาวสุธินี สวาทดี ChemE 1 0 105101 PHYSICS I
118 B6214258 นางสาวมินทร์ลดา จันทร์น้อย Automotive Engineering 1 0 105101 PHYSICS I
119 B6214272 นายศุภณัฐ พฤกษชาติ ME 1 0 105101 PHYSICS I
120 B6214289 นางสาวอัจฉรา สมศรี Electronic Engineering 1 0 105101 PHYSICS I
121 B6214296 นางสาวชนิศรา กลิ่นเกล้า Automotive Engineering 1 0 105101 PHYSICS I
122 B6214302 นายปพลสรรค์ พัฒน์ผโลทัย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 105101 PHYSICS I
123 B6214326 นางสาวสุพิชฌาย์ เดียวสุรินทร์ Environmental Engineering 1 0 105101 PHYSICS I
124 B6214333 นางสาวกนกวรรณ ภาวะรัตน์ Environmental Engineering 1 0 105101 PHYSICS I
125 B6214340 นางสาวรุ่งอรุณ ขวานอก IE 1 0 105101 PHYSICS I
126 B6214357 นายจตุรพิชญ์ คุณันญพุฒินนท์ ChemE 1 0 105101 PHYSICS I
127 B6214364 นายดนัยณัฏฐ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล CE 1 0 105101 PHYSICS I
128 B6214371 นายกีรติพงษ์ สุนทวง ME 1 0 105101 PHYSICS I
129 B6214388 นายศรราม คงสัตรา ME 1 0 105101 PHYSICS I
130 B6214395 นางสาววลัยลักษณ์ สุขสุทธิ์ EE 1 0 105101 PHYSICS I
131 B6214418 นายธนวัฒน์ กลัดเทศ Environmental Engineering 1 0 105101 PHYSICS I
132 B6214432 นางสาวกัญญาณัท มารศรี Electronic Engineering 1 0 105101 PHYSICS I
133 B6214449 นางสาวสุวนันท์ ธรรมซุย CPE 1 0 105101 PHYSICS I
134 B6214456 นางสาววรางค์สิริ ทิพย์รักษ์ ChemE 1 0 105101 PHYSICS I
135 B6214463 นายธีรพงศ์ เฉลยพจน์ Agricultural and Food Engineering 1 0 105101 PHYSICS I
136 B6214487 นายสิทธินนท์ ถนนกลาง TCE 1 0 105101 PHYSICS I
137 B6214494 นายไตรภพ จันรอด ChemE 1 0 105101 PHYSICS I
138 B6214517 นางสาวอารยา สิงห์จันทึก ChemE 1 0 105101 PHYSICS I
139 B6214524 นายจัตุรภัคดิ์ คุณันญพุฒินนท์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 105101 PHYSICS I
140 B6214531 นายสิทธิพงศ์ ใจแก้ว Environmental Engineering 1 0 105101 PHYSICS I
141 B6214548 นางสาวเจนนิต้า แถวไธสงค์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 105101 PHYSICS I
142 B6214579 นายวุฒินันท์ สุระขันต์ EE 1 0 105101 PHYSICS I
143 B6214586 นางสาวนันทนา จำรองเพ็ง EE 1 0 105101 PHYSICS I
144 B6214593 นายภาวิวัฒน์ ศรีศรัยมณี PE 1 0 105101 PHYSICS I
145 B6214616 นายราวิน ศรีไพรสนธิ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 105101 PHYSICS I
146 B6214647 นายสุธรรม สุขอินทร์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 105101 PHYSICS I
147 B6214661 นางสาวธัญรัตน์ ท่วมตะคุ Electronic Engineering 1 0 105101 PHYSICS I
148 B6214678 นางสาวสิริมา อุตส่าห์ N/A 1 0 105101 PHYSICS I
149 B6214685 นางสาวสุพัตรา ชัยมงคล PE 1 0 105101 PHYSICS I
150 B6214692 นายณัฐวุฒิ เข็มจีน Geological Engineering 1 0 105101 PHYSICS I
151 B6214715 นางสาวนรีภร นาผม AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 105101 PHYSICS I
152 B6214722 นายทัตสรวง สองเมือง EE 1 0 105101 PHYSICS I
153 B6214760 นายพลกฤษณ์ สุมหิรัญ Automotive Engineering 1 0 105101 PHYSICS I
154 B6214777 นางสาวปภัสษร เกลี้ยงกรแก้ว IE 1 0 105101 PHYSICS I
155 B6214784 นายสุธิมนต์ คำมาปัน Electronic Engineering 1 0 105101 PHYSICS I
156 B6214791 นางสาวทิพย์ลดา เกลื่อนกลางดอน Environmental Engineering 1 0 105101 PHYSICS I
157 B6214807 นายวศินชัย วงศ์ทองเจริญ Geological Engineering 1 0 105101 PHYSICS I
158 B6214814 นายพัชรพงษ์ พรหมสวัสดิ์ Electronic Engineering 1 0 105101 PHYSICS I
159 B6214821 นางสาวนีนรนันท์ พันวิลัย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 105101 PHYSICS I
160 B6214838 นางสาวณัฏฐณิชา แก้วกรด TCE 1 0 105101 PHYSICS I
161 B6214869 นางสาวปิยะธิดา แหยมเกิด Transportation And Logistics Engineering 1 0 105101 PHYSICS I
162 B6214876 นางสาวรุจิรา จันชุรัตน์ CERAMIC ENGINEERING 1 0 105101 PHYSICS I
163 B6214913 นางสาวกิตติมากร สอนแก้ว CE 1 0 105101 PHYSICS I
164 B6214944 นายธนากร เจนชัย CPE 1 0 105101 PHYSICS I
165 B6214951 นางสาวณภัทร สามัคคี PE 1 0 105101 PHYSICS I
166 B6237103 นางสาวศุภศิริ ศุภรตรีทิเพศ CERAMIC ENGINEERING 1 3 105101 PHYSICS I
167 B6238100 นายศักดิ์ชาย อ่อนสมบูรณ์ CERAMIC ENGINEERING 1 0 105101 PHYSICS I
168 B6238261 นายชนาธิป สุวรรณศรี Electronic Engineering 1 1 105101 PHYSICS I
169 B6238285 นายปรเมษฐ์ จิตละม่อม CPE 1 3 105101 PHYSICS I
170 B6238339 นายเขมชาติ ลิ่มสกุล N/A 1 3 105101 PHYSICS I
171 B6238421 นายอภิชาติ สว่างศรี Electronic Engineering 1 3 105101 PHYSICS I
172 B6238483 นางสาวสุกัลยา บุญพั้ว Electronic Engineering 1 1 105101 PHYSICS I
173 B6238582 นายวิทศณุ ชาวไทย PE 1 3 105101 PHYSICS I
174 B6238599 นางสาวบัณฑิตา หาญวงษ์ N/A 1 3 105101 PHYSICS I
175 B6238667 นายณัฐดนัย ประเสริฐสังข์ Agricultural and Food Engineering 1 0 105101 PHYSICS I
176 B6238889 นายสราวุธ สุขนาคกิจ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 3 105101 PHYSICS I
177 B6029517 นางสาวอรญา ทิพย์เสนา Geological Engineering 2 3 105101 PHYSICS I
178 B6103057 นางสาววิยะดา การะเกษ N/A 2 0 105101 PHYSICS I
179 B6103712 นางสาวชุติมา ขวัญสวัสดิ์ Agricultural and Food Engineering 2 1 105101 PHYSICS I
180 B6105259 นายณัฐชนน จีบโพธิ์ Electronic Engineering 2 0 105101 PHYSICS I
181 B6105334 นายธนาวุฒิ เจนบ้านผือ Agricultural and Food Engineering 2 0 105101 PHYSICS I
182 B6106072 นายเศกสรรค์ ชื่นประไพ Agricultural and Food Engineering 2 3 105101 PHYSICS I
183 B6106270 นางสาวทิพากร เชื้อโพนทอง PE 2 1 105101 PHYSICS I
184 B6107789 นายโอมาร์ค เทอร์เวสเต็น Metallurgical Engineering 2 0 105101 PHYSICS I
185 B6110604 นายพีรวิชญ์ พฤกษชาติ N/A 2 0 105101 PHYSICS I
186 B6111311 นางสาวสโรชา พูนศรี CE 2 1 105101 PHYSICS I
187 B6111847 นายภูอาทิตย์ ภูงามนิล ChemE 2 0 105101 PHYSICS I
188 B6113773 นางสาวณัฐฐาพร วรรณสิงห์ PE 2 1 105101 PHYSICS I
189 B6114398 นางสาวจันทิมา ศรีบุญเรือง Electronic Engineering 2 0 105101 PHYSICS I
190 B6114756 นางสาวอริษา ศุภมาตย์ PE 2 3 105101 PHYSICS I
191 B6116569 นายดนัยพร โสดา CERAMIC ENGINEERING 2 1 105101 PHYSICS I
192 B6117856 นายเกื้อกูล เอื้อศิริตระกูล CERAMIC ENGINEERING 2 3 105101 PHYSICS I
193 B6118174 นางสาวอารีรัตน์ ศรีวิชัย N/A 2 1 105101 PHYSICS I
194 B6118471 นางสาวนภัทร โคกสีนอก ChemE 2 1 105101 PHYSICS I
195 B6130374 นายมูฮาหมัดนายิบ ดือราซอ Agricultural and Food Engineering 2 0 105101 PHYSICS I
196 B6131579 นายอนาวิณ สุภดี N/A 2 0 105101 PHYSICS I
197 B6131722 นางสาวนริสสรา อุลหัสสา CERAMIC ENGINEERING 2 1 105101 PHYSICS I
198 B6132187 นางสาวสุกฤตา ทักษินธุ์ PE 2 3 105101 PHYSICS I
199 B6132217 นายจิรสิน ภู่ระหงษ์ ChemE 2 1 105101 PHYSICS I
200 B6132880 นางสาวซีตีนูรอัยซะห์ เจ๊ะฆอ N/A 2 1 105101 PHYSICS I
201 B6136956 นางสาวชนนิกานต์ หนูภัยยันต์ N/A 2 3 105101 PHYSICS I
202 B6214968 นางสาวพิมพิศา ทาปง EE 2 0 105101 PHYSICS I
203 B6214975 นายปฐพี ศรีโยธา CPE 2 0 105101 PHYSICS I
204 B6214982 นางสาวจิราภรณ์ บัวลคร Environmental Engineering 2 0 105101 PHYSICS I
205 B6214999 นางสาวสิรินทรา มูลมุกดา IE 2 0 105101 PHYSICS I
206 B6215002 นางสาวธิญาพร สนองผัน CE 2 0 105101 PHYSICS I
207 B6215019 นายชลเมษ เนตรศรี Transportation And Logistics Engineering 2 0 105101 PHYSICS I
208 B6215057 นางสาวจิราพัชร วงศ์สุวรรณ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 105101 PHYSICS I
209 B6215071 นายธนาวินท์ ดาวศรี EE 2 0 105101 PHYSICS I
210 B6215101 นายภาคภูมิ เสือเพชร EE 2 0 105101 PHYSICS I
211 B6215132 นายสุวิจักขณ์ บุญเหลือ CE 2 0 105101 PHYSICS I
212 B6215156 นายสหัสวรรษ ทองจุลละ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 105101 PHYSICS I
213 B6215163 นางสาวกนกวรรณ แก้วปลอด Environmental Engineering 2 0 105101 PHYSICS I
214 B6215170 นายพัชรพล วิวาโค CE 2 0 105101 PHYSICS I
215 B6215187 นายศักดิ์ทอง โตพันธุ์ EE 2 0 105101 PHYSICS I
216 B6215194 นายขจรพงศ์ จันทร์ขจร IE 2 0 105101 PHYSICS I
217 B6215200 นางสาวยอกร อนุพันธ์ Environmental Engineering 2 0 105101 PHYSICS I
218 B6215224 นางสาวปิยาภรณ์ สิงห์ไธสง Metallurgical Engineering 2 0 105101 PHYSICS I
219 B6215231 นางสาวชลธิชา งอยตะคุ TCE 2 0 105101 PHYSICS I
220 B6215255 นางสาวฐิฆัมพร บุญค้ำ N/A 2 0 105101 PHYSICS I
221 B6215262 นางสาวอภิชญา ช่วยโสม IE 2 0 105101 PHYSICS I
222 B6215279 นางสาวศิริวรรณวดี ยทธะแสน Transportation And Logistics Engineering 2 0 105101 PHYSICS I
223 B6215286 นางสาวจินตพร สั่งสอนอาตย์ Environmental Engineering 2 0 105101 PHYSICS I
224 B6215293 นายอัมรินทร์ เกษมพงษ์ CPE 2 0 105101 PHYSICS I
225 B6215309 นายธนวิชญ์ สัมฤทธิ์ EE 2 0 105101 PHYSICS I
226 B6215316 นางสาวชยุดา วงษ์สุข Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 105101 PHYSICS I
227 B6215347 นายสุรบดินทร์ แดงด่อน EE 2 0 105101 PHYSICS I
228 B6215385 นายวงศธร ทองเกลียว Environmental Engineering 2 0 105101 PHYSICS I
229 B6215392 นายพงษ์ศิริ ศรีรักษา TCE 2 0 105101 PHYSICS I
230 B6215408 นายวรชัย เตโช PE 2 0 105101 PHYSICS I
231 B6215415 นางสาวเพชรธนสร พงษ์ศิริยะกุล CPE 2 0 105101 PHYSICS I
232 B6215422 นางสาวจันต์จุฑา ทวีชัย Automotive Engineering 2 0 105101 PHYSICS I
233 B6215439 นายณัชผไทศักดิ์ ทองมหา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 105101 PHYSICS I
234 B6215446 นายภูเบศร พุกรัตน์ ChemE 2 0 105101 PHYSICS I
235 B6215460 นายภูวดล นนทะเสน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 105101 PHYSICS I
236 B6215477 นายศุภณัฐ ก้อนเอีย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 105101 PHYSICS I
237 B6215507 นางสาวพิมพ์ทอง ภูชมศรี CERAMIC ENGINEERING 2 0 105101 PHYSICS I
238 B6215521 นางสาวบุษบา ทองดวง CERAMIC ENGINEERING 2 0 105101 PHYSICS I
239 B6215545 นางสาวแจ็สซี่ ไนช์ ME 2 0 105101 PHYSICS I
240 B6215552 นางสาวนันธมน เหลาเมืองเพีย ChemE 2 0 105101 PHYSICS I
241 B6215569 นายพงศธร พันสลาบขวา IE 2 0 105101 PHYSICS I
242 B6215576 นางสาวบุษกร คารมย์ CPE 2 0 105101 PHYSICS I
243 B6215583 นางสาวอัลธิรารัตน์ นิลภา ChemE 2 0 105101 PHYSICS I
244 B6215590 นายกฤษณะวัฒน์ แก้วมณี AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 105101 PHYSICS I
245 B6215606 นายอัษฎายุธ ปุปผมาศ TCE 2 0 105101 PHYSICS I
246 B6215620 นางสาวลักษิกา อ่อนไธสง IE 2 0 105101 PHYSICS I
247 B6215637 นางสาวคณิตา ลีหล้าน้อย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 105101 PHYSICS I
248 B6215651 นางสาวศิรินภา อุ่นศิริ CE 2 0 105101 PHYSICS I
249 B6215675 นางสาวฤดี จังอินทร์ TCE 2 0 105101 PHYSICS I
250 B6215682 นางสาวชลดา หงษา CERAMIC ENGINEERING 2 0 105101 PHYSICS I
251 B6215705 นายธนพัฒน์ ผดาเวช ME 2 0 105101 PHYSICS I
252 B6215729 นายชาญนที เนนชู ME 2 0 105101 PHYSICS I
253 B6215736 นายสุพจน์ คำตัน CERAMIC ENGINEERING 2 0 105101 PHYSICS I
254 B6215750 นางสาวธัญภรณ์ ชาติเหิม CE 2 0 105101 PHYSICS I
255 B6215774 นายโกฎล มลัยไธสง Electronic Engineering 2 0 105101 PHYSICS I
256 B6215781 นายวันเฉลิม ถิ่นก้อง Automotive Engineering 2 0 105101 PHYSICS I
257 B6215798 นางสาวอัญชลีพร สายเจริญ Transportation And Logistics Engineering 2 0 105101 PHYSICS I
258 B6215804 นายณัฐธวัช จันทร์เกิด ME 2 0 105101 PHYSICS I
259 B6215828 นางสาวโชติกานต์ ล้อประสิทธิ์ Environmental Engineering 2 0 105101 PHYSICS I
260 B6215835 นายธนิสร มรรคณา ME 2 0 105101 PHYSICS I
261 B6215859 นางสาวเกวลิน แก้วพิมาย Metallurgical Engineering 2 0 105101 PHYSICS I
262 B6215866 นางสาวอภิญญา แนบทางดี ChemE 2 0 105101 PHYSICS I
263 B6215880 นางสาวธนพร จันทร์ทรัพย์ CPE 2 0 105101 PHYSICS I
264 B6215897 นางสาวปิยธิดา โมกไธสง Transportation And Logistics Engineering 2 0 105101 PHYSICS I
265 B6215903 นางสาวพิมพิศา ตามตะคุ PE 2 0 105101 PHYSICS I
266 B6215910 นายเอกรัตน์ จันทะคาม ChemE 2 0 105101 PHYSICS I
267 B6215934 นายธนพัทธ์ โต๊ะทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 105101 PHYSICS I
268 B6215941 นายธรรณธร กุญชะโมรินทร์ Automotive Engineering 2 0 105101 PHYSICS I
269 B6215958 นายภราดร คงโนนกอก ME 2 0 105101 PHYSICS I
270 B6215972 นางสาวกฤติยาพร ไตรรัตน์ N/A 2 0 105101 PHYSICS I
271 B6215989 นางสาวสุภาพร ชัยคำ ChemE 2 0 105101 PHYSICS I
272 B6215996 นางสาวเอ็มวิกา สระใคร Transportation And Logistics Engineering 2 0 105101 PHYSICS I
273 B6216009 นายศุภวัฒน์ จันทรกูล CE 2 0 105101 PHYSICS I
274 B6216016 นายวงศธร บุญศักดิ์ TCE 2 0 105101 PHYSICS I
275 B6216023 นางสาวเกษราภรณ์ เพชรนอก CPE 2 0 105101 PHYSICS I
276 B6216030 นางสาวปัตถกร เตรียมตั้ง IE 2 0 105101 PHYSICS I
277 B6216047 นางสาวนงลักษณ์ พลดงนอก Transportation And Logistics Engineering 2 0 105101 PHYSICS I
278 B6216061 นายอนุวัฒน์ เถาว์รินทร์ ME 2 0 105101 PHYSICS I
279 B6216078 นายนัฐวุฒิ พรหมวิชัย Agricultural and Food Engineering 2 0 105101 PHYSICS I
280 B6216085 นายวันฟัจญ์รี เบญญธาดา CE 2 0 105101 PHYSICS I
281 B6216092 นางสาวจันทร์จิรา พิมพ์วรรณ์ ChemE 2 0 105101 PHYSICS I
282 B6216108 นายณฐภัทร ทาบึงกาฬ Metallurgical Engineering 2 0 105101 PHYSICS I
283 B6216115 นายกิตติพงศ์ จีนาวุธ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 105101 PHYSICS I
284 B6216122 นายรัฐธรรมนูญ ประวาสุข CPE 2 0 105101 PHYSICS I
285 B6216139 นายธโนดม โชติบำรุงพงศ์ CPE 2 0 105101 PHYSICS I
286 B6216146 นายอิทธิพัทธ์ บัวละคร Automotive Engineering 2 0 105101 PHYSICS I
287 B6216153 นางสาวศิรินันท์ วาระเพียง CE 2 0 105101 PHYSICS I
288 B6216177 นางสาวเกวริน เศษวันโคตร IE 2 0 105101 PHYSICS I
289 B6216184 นายรชพล พงศ์กิตติศักดิ์ CPE 2 0 105101 PHYSICS I
290 B6216214 นางสาวภคพร รัตนปัญญา ME 2 0 105101 PHYSICS I
291 B6216221 นายอนุรักษ์ กวานห้อง N/A 2 0 105101 PHYSICS I
292 B6216238 นางสาววริศรา กล้าพระจันทร์ IE 2 0 105101 PHYSICS I
293 B6216269 นายปรัชญา กาจหาญ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 105101 PHYSICS I
294 B6216276 นางสาวมัลลิการ์ พรหมสิทธิ์ PE 2 0 105101 PHYSICS I
295 B6216283 นางสาวนิตยา โตไพร ChemE 2 0 105101 PHYSICS I
296 B6216290 นายสุรนาถ กำแพงแก้ว Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 105101 PHYSICS I
297 B6216306 นายฉัตรพัฒน์ รัชอินทร์ CPE 2 0 105101 PHYSICS I
298 B6216313 นายศิวกร ฉัตรธนะพานิช Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 105101 PHYSICS I
299 B6216320 นายทวีศักดิ์ พิมพนอม ME 2 0 105101 PHYSICS I
300 B6216337 นางสาวณริสสา คงชาลี CERAMIC ENGINEERING 2 0 105101 PHYSICS I
301 B6216351 นางสาวฉัตรธนนันทน์ เหลืองขมิ้น Environmental Engineering 2 0 105101 PHYSICS I
302 B6216382 นางสาวสาลินี สุริยะบุญ ME 2 0 105101 PHYSICS I
303 B6216399 นางสาวมาตาชา เกตบุญ CE 2 0 105101 PHYSICS I
304 B6216405 นายพิสิษฐ์สุข ยิ่งสวัสดิ์ Electronic Engineering 2 0 105101 PHYSICS I
305 B6216429 นายอัครพนธ์ หาผล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 105101 PHYSICS I
306 B6216436 นางสาวรัชนันทน์ จันทรโสม N/A 2 0 105101 PHYSICS I
307 B6216443 นายอาทิตวงค์ วิเวกดัง Automotive Engineering 2 0 105101 PHYSICS I
308 B6216450 นางสาวกนกพิชญ์ สุรประเสริฐ N/A 2 0 105101 PHYSICS I
309 B6216467 นางสาวจรรยา รักษาสุวรรณ EE 2 0 105101 PHYSICS I
310 B6216474 นายศุภกร ปัญญาคม CE 2 0 105101 PHYSICS I
311 B6216498 นายธนรัตน์ พิมตะขบ EE 2 0 105101 PHYSICS I
312 B6216504 นายชนะภัย สายวรณ์ EE 2 0 105101 PHYSICS I
313 B6216511 นางสาวปนัดดา ทิพย์สุข ChemE 2 0 105101 PHYSICS I
314 B6216528 นางสาวสุทธิดา โสภาอดุลย์สิริ PE 2 0 105101 PHYSICS I
315 B6216535 นางสาวภัทรดา เตณะวัฒน์ Transportation And Logistics Engineering 2 0 105101 PHYSICS I
316 B6216559 นายนราธิป บังเอิญ Automotive Engineering 2 0 105101 PHYSICS I
317 B6216580 นางสาวทอไหม พวงสุวรรณ์ Environmental Engineering 2 0 105101 PHYSICS I
318 B6216627 นางสาวญาโณทัย บุญทิม Transportation And Logistics Engineering 2 0 105101 PHYSICS I
319 B6216641 นายธีรภัทร พลดงนอก AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 105101 PHYSICS I
320 B6216672 นางสาวภัทราวดี จันทร์พัฒน์ Automotive Engineering 2 0 105101 PHYSICS I
321 B6216726 นายสิทธิกร ถึกสูงเนิน CE 2 0 105101 PHYSICS I
322 B6216733 นางสาวเกณิกา โตนชัยภูมิ CE 2 0 105101 PHYSICS I
323 B6216764 นางสาวกานต์รวี ซอจะโปะ CE 2 0 105101 PHYSICS I
324 B6216788 นายกฤตวิทย์ แซ่เฮีย ME 2 0 105101 PHYSICS I
325 B6216795 นายพิชยะ แสนโคตร ME 2 0 105101 PHYSICS I
326 B6216801 นางสาวฉัตรแก้ว หลวงกลาง AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 105101 PHYSICS I
327 B6216818 นางสาวอัญมณี สวัสดิมงคล AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 105101 PHYSICS I
328 B6216832 นายภัคพล บุญยรัตน์ Geological Engineering 2 0 105101 PHYSICS I
329 B6216849 นายฐานทัพ สุทธิเภท Mechatronics Engineering 2 0 105101 PHYSICS I
330 B6216856 นายกฤษณพล ภู่ชินาพันธ์ CE 2 0 105101 PHYSICS I
331 B6216887 นายดนุชา แกมคำ IE 2 0 105101 PHYSICS I
332 B6216894 นายสุเมธ ลาปะ ME 2 0 105101 PHYSICS I
333 B6216900 นางสาวอรยา รัสปัต TCE 2 0 105101 PHYSICS I
334 B6216924 นางสาวมณีวรรณ สีนวนอ่อน N/A 2 0 105101 PHYSICS I
335 B6216931 นางสาวสุวิชญา นามบุรี CERAMIC ENGINEERING 2 0 105101 PHYSICS I
336 B6216955 นายวาทกร โสขุมา Automotive Engineering 2 0 105101 PHYSICS I
337 B6216962 นายวรพล เด่นดวง Agricultural and Food Engineering 2 0 105101 PHYSICS I
338 B6216979 นายศุภกฤต สิงห์สุทธิโสทร AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 105101 PHYSICS I
339 B6216986 นางสาวสุพิชฌาย์ คิดพ่อค้า TCE 2 0 105101 PHYSICS I
340 B6216993 นายณัฐพัฒน์ ชัยยันต์ IE 2 0 105101 PHYSICS I
341 B6217020 นายสหรัฐ มาสันเทียะ IE 2 0 105101 PHYSICS I
342 B6217037 นายปริศกร เทพอุทัย IE 2 0 105101 PHYSICS I
343 B6217044 นายสวราชย์ ชะวางกลาง ME 2 0 105101 PHYSICS I
344 B6217051 นางสาวภาวิดา คล้ายเจียม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 0 105101 PHYSICS I
345 B6217075 นายธเนศ แก่นพุทรา ChemE 2 0 105101 PHYSICS I
346 B6217082 นายบุญญฤทธิ์ สุขมงคล CPE 2 0 105101 PHYSICS I
347 B6217099 นายธนิสรณ์ กอนกระโทก Geological Engineering 2 0 105101 PHYSICS I
348 B6217129 นายเมธัส ดอนหมื่น Environmental Engineering 2 0 105101 PHYSICS I
349 B6217136 นายชูวิทย์ สุริยะ Geological Engineering 2 0 105101 PHYSICS I
350 B6217150 นายภาณุพงศ์ รักษาชนม์ Transportation And Logistics Engineering 2 0 105101 PHYSICS I
351 B6237097 นางสาวปาณิสรา ผมงาม Agricultural and Food Engineering 2 1 105101 PHYSICS I
352 B6237141 นายภูเบศวร์ แอบกิ่ง Agricultural and Food Engineering 2 1 105101 PHYSICS I
353 B6237882 นายสันติราษฎร์ นุกูลกิจ EE 2 1 105101 PHYSICS I
354 B6237967 นายวรชัย ปัดถาธิตัง Environmental Engineering 2 0 105101 PHYSICS I
355 B6238094 นายถิรายุ รังศรีศักดิ์ PE 2 1 105101 PHYSICS I
356 B6238377 นางสาวจินต์จุฑา วามะกัน N/A 2 0 105101 PHYSICS I
357 B6238506 นางสาวกัณฐิกา กองโพธิ์ Agricultural and Food Engineering 2 1 105101 PHYSICS I
358 B6238704 นายอภิชาติ แสงเพ็ชร์ CE 2 3 105101 PHYSICS I
359 B6238827 นายอมรเทพ ทมโยธา Electronic Engineering 2 3 105101 PHYSICS I
360 B6222024 นายพีรณัฐ กำลังเหลือ IE 3 0 105101 PHYSICS I
361 B6222031 นางสาวกรปณต ราษีมิน ChemE 3 0 105101 PHYSICS I
362 B6222055 นายพุฒิพงษ์ เมรุ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 0 105101 PHYSICS I
363 B6222086 นายชลธิศ มงคลครุฑ Agricultural and Food Engineering 3 0 105101 PHYSICS I
364 B6222093 นางสาวภัทรกันย์ บุญเรือง Transportation And Logistics Engineering 3 0 105101 PHYSICS I
365 B6222109 นางสาวนิชนันท์ ตรีนันทวัน EE 3 0 105101 PHYSICS I
366 B6222116 นายอภิสิทธิ์ ทวีศรี CE 3 0 105101 PHYSICS I
367 B6222123 นายนิภัทร์ กรธนกิจ N/A 3 0 105101 PHYSICS I
368 B6222130 นายศิวศิลป์ โสพัง Geological Engineering 3 0 105101 PHYSICS I
369 B6222154 นางสาวณัฐกานต์ จินดาวรรณ์ Agricultural and Food Engineering 3 0 105101 PHYSICS I
370 B6222178 นายนพรัตน์ โพธิ์กระสังข์ Metallurgical Engineering 3 0 105101 PHYSICS I
371 B6222192 นายจักรภัทร อนันตสกุลวงศ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 0 105101 PHYSICS I
372 B6222208 นายภูมิพัฒน์ ริยะบุตร ME 3 0 105101 PHYSICS I
373 B6222215 นางสาวณิริศา ทองจันทร์แก้ว IE 3 0 105101 PHYSICS I
374 B6222222 นายวรศักดิ์ สายกลิ่น AERONAUTICAL ENGINEERING 3 0 105101 PHYSICS I
375 B6222277 นายภคิน ไหมทิม CE 3 0 105101 PHYSICS I
376 B6222284 นายพงษ์พิชญ์ ชัชชญา Electronic Engineering 3 0 105101 PHYSICS I
377 B6222307 นายธนชัย จันทะนะ N/A 3 0 105101 PHYSICS I
378 B6222352 นายธีระพงษ์ แก้วหยาด Agricultural and Food Engineering 3 0 105101 PHYSICS I
379 B6222369 นางสาวนริศรา แสนตรี IE 3 0 105101 PHYSICS I
380 B6222406 นายบุญญฤทธิ์ ทุมทา Metallurgical Engineering 3 0 105101 PHYSICS I
381 B6222413 นายวรฐ ลอศิริกุล IE 3 0 105101 PHYSICS I
382 B6222420 นางสาวภัณฑิรา สำเภา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 0 105101 PHYSICS I
383 B6222444 นายเกียรติภูมิ เลิศไกรชัยพร Geological Engineering 3 0 105101 PHYSICS I
384 B6222475 นายวสวัตติ์ เพ็ญสุข EE 3 0 105101 PHYSICS I
385 B6222482 นางสาววณิษา พันธุ์พุฒ CPE 3 0 105101 PHYSICS I
386 B6222505 นางสาวเกศปริณโญ บุตรเพ็ง CERAMIC ENGINEERING 3 0 105101 PHYSICS I
387 B6222512 นางสาวสุทธิดา บัวทองสิงห์ Environmental Engineering 3 0 105101 PHYSICS I
388 B6222529 นางสาวมณฑา ศรีแก้ว Environmental Engineering 3 0 105101 PHYSICS I
389 B6222536 นางสาวจันจิรา วันนา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 0 105101 PHYSICS I
390 B6222543 นายชินวัฒน์ อุตสาหะ ME 3 0 105101 PHYSICS I
391 B6222567 นางสาวสุชาดา วานิชจรัสกิจ Transportation And Logistics Engineering 3 0 105101 PHYSICS I
392 B6222574 นางสาวกัญญารัตน์ บุระวงค์ Transportation And Logistics Engineering 3 0 105101 PHYSICS I
393 B6222581 นางสาวมินตรา ฝางแก้ว TCE 3 0 105101 PHYSICS I
394 B6222598 นางสาวศิริวิภา สุระมณี CPE 3 0 105101 PHYSICS I
395 B6222628 นายชัยมงคล วงษ์พรม CE 3 0 105101 PHYSICS I
396 B6222635 นายศุภเกตุ แจบไธสง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 0 105101 PHYSICS I
397 B6222642 นางสาวศุภนิดา จันทอง ChemE 3 0 105101 PHYSICS I
398 B6222659 นายอาทิตย์ นามลีลา N/A 3 0 105101 PHYSICS I
399 B6222666 นายมนัสพงศ์ ชมดง CPE 3 0 105101 PHYSICS I
400 B6222673 นางสาวสิริรัตน์ มีลา TCE 3 0 105101 PHYSICS I
401 B6222697 นางสาวกนกลักษณ์ หอมหวล Electronic Engineering 3 0 105101 PHYSICS I
402 B6222710 นายธนาทร นาราษฎร์ CERAMIC ENGINEERING 3 0 105101 PHYSICS I
403 B6222734 นางสาวเนตรนภา ช่วยสงคราม PE 3 0 105101 PHYSICS I
404 B6222741 นายวีระชัย เทพมณี Agricultural and Food Engineering 3 0 105101 PHYSICS I
405 B6222772 นางสาวสุพิชชา เดชบุรีรัมย์ PE 3 0 105101 PHYSICS I
406 B6222789 นายประวิทย์ สังฆ์ประไพ Agricultural and Food Engineering 3 0 105101 PHYSICS I
407 B6222819 นายณัทพงศ์ สอนจะโปะ Environmental Engineering 3 0 105101 PHYSICS I
408 B6222833 นางสาวน้ำทิพย์ หนองเส PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 0 105101 PHYSICS I
409 B6222840 นางสาวอินทิรา ทีฆายุพรรค Transportation And Logistics Engineering 3 0 105101 PHYSICS I
410 B6222864 นางสาวศลิษา พลเยี่ยม Metallurgical Engineering 3 0 105101 PHYSICS I
411 B6222871 นายนิติธร นันทาวงศ์ ME 3 0 105101 PHYSICS I
412 B6222888 นายฑีฆายุ บุรผากา Automotive Engineering 3 0 105101 PHYSICS I
413 B6222895 นายอนุกุล แสงฉาย Transportation And Logistics Engineering 3 0 105101 PHYSICS I
414 B6222901 นางสาวกัญภิรมย์ ชัยโชติศิริ EE 3 0 105101 PHYSICS I
415 B6222918 นายวัฒนา เรืองชัยวัฒนกุล PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 0 105101 PHYSICS I