ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5890644 นางสาวสุตาภัทร ภักดีธรรมคุณ SPORTS SCIENCE 1 10 1 103101 CALCULUS I
2 B6001476 นายพีระวัฒน์ ปานชนะพงศ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 103101 CALCULUS I
3 B6002534 นางสาวสุดาพร ใจมนต์ Geological Engineering 1 10 1 103101 CALCULUS I
4 B6003197 นางสาวสุวัจนี จากโคกสูง Geological Engineering 1 10 1 103101 CALCULUS I
5 B6003876 นายสิทธิพล พิมพ์จ่อง Automotive Engineering 1 10 1 103101 CALCULUS I
6 B6005344 นายเอเซีย สุจิมงคล Agricultural and Food Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
7 B6005542 นายศุภกฤต เค้ามิม Metallurgical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
8 B6007881 นางสาวลักษมณ บุญเจริญ Metallurgical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
9 B6009045 นายณัชพล ปากน้ำเขียว Agricultural and Food Engineering 1 10 1 103101 CALCULUS I
10 B6009229 นายวัชรพล สายบุญสา Metallurgical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
11 B6010379 นางสาวธนิษฐา บัวสระน้อย TCE 1 10 0 103101 CALCULUS I
12 B6012328 นายพัสสน จุลนันท์ CPE 1 10 0 103101 CALCULUS I
13 B6012687 นายรัชชานนท์ แก้วศรีจันทร์ Environmental Engineering 1 10 1 103101 CALCULUS I
14 B6012779 นายอภิสิทธิ์ เหนือคูเมือง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
15 B6014285 นายธนพล ฉายทอง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 103101 CALCULUS I
16 B6015626 นางสาวอนุสรา ตั้งใจ PE 1 10 1 103101 CALCULUS I
17 B6017903 นางสาวกรกนก แต่งแก้ว Agricultural and Food Engineering 1 10 1 103101 CALCULUS I
18 B6019563 นายจุลศักดิ์ รักสกุลพิวัฒน์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
19 B6019631 นายปัญญากร สืบเสาะเสมอ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
20 B6021306 นางสาวกรรณิการ์ บุญมา Geological Engineering 1 10 1 103101 CALCULUS I
21 B6021702 นายศุภวิชญ์ แก้วมหานิล TCE 1 10 0 103101 CALCULUS I
22 B6022013 นายโยธิน บรรณะศรี Electronic Engineering 1 60 1 103101 CALCULUS I
23 B6022075 นางสาวสุภัชชา สุขถาวร Geological Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
24 B6022242 นายนวพล ยงยศ PE 1 60 1 103101 CALCULUS I
25 B6025014 นางสาวอนุธิดา สร้างนา CPE 1 10 0 103101 CALCULUS I
26 B6025670 นายสุขอุดม วันสูงเนิน TCE 1 10 0 103101 CALCULUS I
27 B6026226 นางสาวปฐวีภรณ์ ตอนศรี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 103101 CALCULUS I
28 B6028879 นายสมรักษ์ โนนเกลือ Electronic Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
29 B6029081 นายธาดา สวาศรี Agricultural and Food Engineering 1 10 1 103101 CALCULUS I
30 B6029265 นายกฤตพีร์ อำพันธ์ Geological Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
31 B6029432 นางสาวจิราพัชร ผูกจิตร PE 1 10 1 103101 CALCULUS I
32 B6050764 นางสาวธัญญาศิริ ทับเจริญ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 103101 CALCULUS I
33 B6051372 นางสาวสิริลักษณ์ เกตะราช FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 103101 CALCULUS I
34 B6052225 นางสาวกมลชนก ไชยโพธิ์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 103101 CALCULUS I
35 B6052249 นางสาววัชราภรณ์ ภูนิทาน FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 103101 CALCULUS I
36 B6052461 นางสาวชลลัดดา อักษรเสือ FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 103101 CALCULUS I
37 B6102708 นายณัฐพัชร์ กงศบุตร N/A 1 10 1 103101 CALCULUS I
38 B6103217 นางสาวพรรวินท์ กุดแถลง CPE 1 10 0 103101 CALCULUS I
39 B6103248 นางสาววิรงรอง เก่งกระโทก Agricultural and Food Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
40 B6103279 นายธนาวุธ เกตุบุรม N/A 1 10 0 103101 CALCULUS I
41 B6103323 นางสาวพีระพรรณ เกษร Metallurgical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
42 B6103477 นางสาวอชิรญา แก้วคูณ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 103101 CALCULUS I
43 B6103811 นายธนาวุฒิ ขำโคกสูง CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 103101 CALCULUS I
44 B6103859 นางสาวประณาพร ขุนทอง N/A 1 10 1 103101 CALCULUS I
45 B6103996 นายเอกสิทธิ์ คงรอด ChemE 1 10 0 103101 CALCULUS I
46 B6104283 นางสาวกาญจนา คำเสมอ Electronic Engineering 1 10 1 103101 CALCULUS I
47 B6104337 นางสาวนพวรรณ์ คุณพระวงศ์ Geological Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
48 B6104870 นางสาวศิริยากรณ์ จันทพัฒน์ Electronic Engineering 1 10 1 103101 CALCULUS I
49 B6105334 นายธนาวุฒิ เจนบ้านผือ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
50 B6105389 นายขจรยศ เจริญวงค์ N/A 1 60 0 103101 CALCULUS I
51 B6105433 นายมูหำหมัด เจ๊ะเมาะ PE 1 W 0 103101 CALCULUS I
52 B6105549 นายสมภพ ฉันทนาวิวัฒน์โชติ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 103101 CALCULUS I
53 B6105570 นางสาวธนัชชา ฉายวิไล Geological Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
54 B6105839 นางสาวจีราพร ชัยสุวรรณ์ N/A 1 10 0 103101 CALCULUS I
55 B6106003 นางสาวพิชญาพร ชินปัตร N/A 1 10 0 103101 CALCULUS I
56 B6106010 นางสาวสุพิชญา ชินาวงค์ N/A 1 60 0 103101 CALCULUS I
57 B6106072 นายเศกสรรค์ ชื่นประไพ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
58 B6106157 นายกิตติธัช ชูวัฒนสกุลชัย Electronic Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
59 B6106270 นางสาวทิพากร เชื้อโพนทอง PE 1 10 1 103101 CALCULUS I
60 B6106300 นางสาวธิดารัตน์ แช่มรัมย์ ChemE 1 10 0 103101 CALCULUS I
61 B6106379 นายบุญญฤทธิ์ ไชยทองศรี PE 1 10 0 103101 CALCULUS I
62 B6106508 นางสาวพรรณี แซ่ตั๋น N/A 1 60 0 103101 CALCULUS I
63 B6106805 นางสาวสิริญากร ตรุวรรณ์ Electronic Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
64 B6106959 นายสหัสวรรษ ตุ่ยไชย Agricultural and Food Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
65 B6107109 นางสาวหรรษลักษณ์ ถาศักดิ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 103101 CALCULUS I
66 B6107390 นางสาวปนัดดา ทองรักษ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
67 B6107659 นางสาวศศิกานต์ ทีนะกุล Agricultural and Food Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
68 B6107673 นายสุธนัย ทุมดี Agricultural and Food Engineering 1 10 1 103101 CALCULUS I
69 B6107734 นายรัฐศาสตร์ เทพนรินทร์ N/A 1 10 1 103101 CALCULUS I
70 B6107765 นายจุลจักร เทพอำ Environmental Engineering 1 10 1 103101 CALCULUS I
71 B6107871 นางสาวบุษบา ธงชัย PE 1 10 0 103101 CALCULUS I
72 B6108281 นายศรายุทธ นามมุลตรี Environmental Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
73 B6108588 นางสาวกรรณิกา แนบพุดซา CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 103101 CALCULUS I
74 B6108663 นางสาวสุวรรณี บรรดาสิทธิ์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 103101 CALCULUS I
75 B6109196 นางสาวบุษกร บุตรเกตุ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
76 B6109202 นางสาวเพ็ญณภา บุตรดา Electronic Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
77 B6109394 นายสรวิศ เบ็ญเจิด ChemE 1 10 0 103101 CALCULUS I
78 B6109448 นางสาววัลยา ปติสังข์ CPE 1 10 1 103101 CALCULUS I
79 B6109516 นายจักษุพัฒน์ ประทุม Geological Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
80 B6109554 นายจุติภัทร ประธาน N/A 1 60 0 103101 CALCULUS I
81 B6109967 นางสาวกนกวรรณ เป็นพร้อม CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 103101 CALCULUS I
82 B6110185 นางสาวกชนิภา ผะดาศรี CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 103101 CALCULUS I
83 B6110376 นายปฏิภาณ พรดอน N/A 1 60 1 103101 CALCULUS I
84 B6110796 นายกิตติศักดิ์ พวงมาลา N/A 1 60 1 103101 CALCULUS I
85 B6110925 นายทัศน์พล พันธศรี N/A 1 60 1 103101 CALCULUS I
86 B6111922 นายบูรพา ภูสามารถ CPE 1 10 0 103101 CALCULUS I
87 B6112042 นางสาวพัชรินทร์ ม่วงศรี PE 1 10 0 103101 CALCULUS I
88 B6112295 นางสาวศศิวิมล มาลีหวล ChemE 1 10 0 103101 CALCULUS I
89 B6112646 นางสาวมณีพร ยางนอก CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 103101 CALCULUS I
90 B6112677 นางสาวอูไลยะห์ ยามูยีมะ Electronic Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
91 B6113636 นางสาวสุพัตรา วงษ์ชำนาญ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 103101 CALCULUS I
92 B6113704 นายเจตภาณุ วงษ์อินทร์จันทร์ PE 1 10 0 103101 CALCULUS I
93 B6114732 นายสารัช ศิลาพัฒนกุล N/A 1 60 1 103101 CALCULUS I
94 B6114800 นายกิตตินันท์ สกุลนามรัตน์ N/A 1 10 0 103101 CALCULUS I
95 B6114831 นางสาวธัญญารักษ์ สนสมบัติ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
96 B6114855 นางสาวธัญลักษณ์ สบายดี N/A 1 60 0 103101 CALCULUS I
97 B6115548 นางสาวอรทัย สิมาทอง CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 103101 CALCULUS I
98 B6115647 นายฐาปกรณ์ สีสังชุม N/A 1 60 1 103101 CALCULUS I
99 B6115722 นายชานนท์ สุขนอก N/A 1 60 1 103101 CALCULUS I
100 B6115876 นายคณพศ สุทธิ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 103101 CALCULUS I
101 B6115913 นายอุทัย สุนทรแต Agricultural and Food Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
102 B6116040 นายอมรเทพ สุวรรณโกสุม CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 103101 CALCULUS I
103 B6116453 นายภานุวัฒน์ แสนทรัพย์ N/A 1 10 0 103101 CALCULUS I
104 B6116644 นางสาวกันต์ฤทัย หงษ์ไธสง Environmental Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
105 B6116897 นางสาวชลิดา หวายฟ้า Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
106 B6116910 นางสาวจุฑารัตน์ หอมเกษร PE 1 10 0 103101 CALCULUS I
107 B6117139 นางสาวจรัสศรี เหลื่อนทองหลาง N/A 1 60 1 103101 CALCULUS I
108 B6118174 นางสาวอารีรัตน์ ศรีวิชัย N/A 1 10 0 103101 CALCULUS I
109 B6118204 นางสาวกานต์ธิดา สุขพัฒน์ N/A 1 10 0 103101 CALCULUS I
110 B6118273 นายภาณุภัท รักษาสัตย์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 103101 CALCULUS I
111 B6118372 นางสาวนิวติพร มูลที ChemE 1 10 0 103101 CALCULUS I
112 B6118693 นางสาวปนัดดา ศรีสวัสดิ์ CPE 1 10 0 103101 CALCULUS I
113 B6118747 นายราชวัตร อมรอมตกุล N/A 1 60 0 103101 CALCULUS I
114 B6118877 นางสาวประภัสศร จันทสงเคราะห์ Electronic Engineering 1 10 1 103101 CALCULUS I
115 B6119065 นางสาววีรัชยานันท์ โพธิ์สองชั้น N/A 1 60 1 103101 CALCULUS I
116 B6130541 นายพีรพล สาสุวรรณ์ N/A 1 10 0 103101 CALCULUS I
117 B6130671 นายพัชรพล แรมลี N/A 1 60 0 103101 CALCULUS I
118 B6130961 นายเชาว์วรรธน์ ม่วงแมน N/A 1 10 0 103101 CALCULUS I
119 B6131098 นายนพรัตน์ ไชยศรีสงคราม CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 103101 CALCULUS I
120 B6131371 นางสาวสมิตา จักรศรี Geological Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
121 B6131579 นายอนาวิณ สุภดี N/A 1 10 0 103101 CALCULUS I
122 B6131661 นางสาวลักขณา สารโท N/A 1 60 1 103101 CALCULUS I
123 B6131821 นายฟุรกอน มะมิง N/A 1 60 0 103101 CALCULUS I
124 B6132187 นางสาวสุกฤตา ทักษินธุ์ PE 1 10 0 103101 CALCULUS I
125 B6132279 นางสาววันวิสาข์ สุดสวยวนา N/A 1 10 0 103101 CALCULUS I
126 B6132514 นายปัณณกร ฝางแก้ว N/A 1 10 0 103101 CALCULUS I
127 B6132644 นายชนก โชติธรรม Agricultural and Food Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
128 B6132934 นายเฉลิมเดช เกตุปรางค์ Metallurgical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
129 B6133078 นายศุวสัณห์ โยวะราช N/A 1 10 0 103101 CALCULUS I
130 B6133092 นายธวัชชัย ดีมาก N/A 1 60 0 103101 CALCULUS I
131 B6133191 นายวโรดม รูปชัยภูมิ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
132 B6135874 นายปวัน คชารักษ์ N/A 1 60 0 103101 CALCULUS I
133 B6135898 นายณัฐชนนท์ คำอินทร์ N/A 1 10 0 103101 CALCULUS I
134 B6136116 นายวรัชนน ดาผา PE 1 10 0 103101 CALCULUS I
135 B6136345 นายปิยะพงษ์ นพคุณ ChemE 1 10 1 103101 CALCULUS I
136 B6136710 นายพชรพล รุ่งแสง N/A 1 10 0 103101 CALCULUS I
137 B6136932 นางสาวพีรดา สุวรรณโรจน์ N/A 1 60 0 103101 CALCULUS I
138 B6136956 นางสาวชนนิกานต์ หนูภัยยันต์ N/A 1 10 0 103101 CALCULUS I
139 B6136994 นางสาวดวงพร เหมวิบูลย์ N/A 1 10 0 103101 CALCULUS I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ