ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6000790 นายธันชนะ ปิกจุมปู N/A 1 0 103101 CALCULUS I
2 B6000820 นางสาวนิโลบล แก้วสว่าง Electronic Engineering 1 1 103101 CALCULUS I
3 B6000837 นางสาวกฤษณา โสรถาวร N/A 1 1 103101 CALCULUS I
4 B6001261 นายกฤษณะ พลธรรม N/A 1 0 103101 CALCULUS I
5 B6001360 นายวณัฐพงศ์ พานิช N/A 1 0 103101 CALCULUS I
6 B6001575 นางสาวณัฐวดี ทองสง่า N/A 1 0 103101 CALCULUS I
7 B6001674 นายอรรถชัย นวลศรี Geological Engineering 1 0 103101 CALCULUS I
8 B6002312 นางสาวจิดาภา ชลรินทร์ N/A 1 0 103101 CALCULUS I
9 B6002725 นายอภิสิทธิ์ ดวงจันทร์หอม Geological Engineering 1 0 103101 CALCULUS I
10 B6002770 นางสาวชลดา นาคขุนทด CERAMIC ENGINEERING 1 0 103101 CALCULUS I
11 B6002961 นายวิศวกร ปัตตวงษ์ N/A 1 0 103101 CALCULUS I
12 B6003487 นางสาวกัญญาภรณ์ อุดม N/A 1 0 103101 CALCULUS I
13 B6003500 นางสาวสร้อยสุดา วิชัยแสง N/A 1 0 103101 CALCULUS I
14 B6003722 นางสาวอภิชญา ประจงกูล N/A 1 0 103101 CALCULUS I
15 B6003838 นายเกียรติพล หวังแลกลาง Environmental Engineering 1 0 103101 CALCULUS I
16 B6004026 นายปิยะพงษ์ นพคุณ N/A 1 0 103101 CALCULUS I
17 B6004071 นางสาวปาริฉัตร รัดทำ N/A 1 0 103101 CALCULUS I
18 B6004293 นางสาวฐาภัสร์ชญาน์ สมวงษ์ N/A 1 0 103101 CALCULUS I
19 B6004569 นางสาวธันย์ชนก เชื้อพลพิชัย N/A 1 0 103101 CALCULUS I
20 B6005153 นายธนพล วรรณสิงห์ N/A 1 0 103101 CALCULUS I
21 B6005245 นางสาวฤดีภรณ์ มาตเหลือง N/A 1 0 103101 CALCULUS I
22 B6005627 นายสรวิศ เขียวสังข์ Electronic Engineering 1 1 103101 CALCULUS I
23 B6005993 นางสาวเปรมจิต เกษมสวัสดิ์ N/A 1 1 103101 CALCULUS I
24 B6006013 นายกิตติ โลชา N/A 1 0 103101 CALCULUS I
25 B6006273 นางสาวหวันยิหวา บุบผามาตะนัง Geological Engineering 1 0 103101 CALCULUS I
26 B6006815 นางสาวขวัญฤดี เขาทอง N/A 1 0 103101 CALCULUS I
27 B6006860 นางสาวภัทราภรณ์ พลจรัส CERAMIC ENGINEERING 1 1 103101 CALCULUS I
28 B6007133 นายสุจริต สุดตานา N/A 1 0 103101 CALCULUS I
29 B6008192 นายวิชาชาญ พุ่มใหม่ N/A 1 0 103101 CALCULUS I
30 B6008451 นางสาวภัทรริกา เกษมราช CERAMIC ENGINEERING 1 0 103101 CALCULUS I
31 B6008512 นางสาวแววตา เชิดสูงเนิน Environmental Engineering 1 1 103101 CALCULUS I
32 B6008840 นางสาวอัยดา โนนทะภา CERAMIC ENGINEERING 1 0 103101 CALCULUS I
33 B6009052 นางสาวยศวดี ฝาผักแว่น ChemE 1 1 103101 CALCULUS I
34 B6009236 นางสาวอัญชนา สมเพาะ CERAMIC ENGINEERING 1 0 103101 CALCULUS I
35 B6009915 นางสาวจิราพร จันนอ N/A 1 0 103101 CALCULUS I
36 B6010225 นายชัยสิทธิ์ ลักษณา Electronic Engineering 1 1 103101 CALCULUS I
37 B6010348 นางสาวมรกต สมดอกเเก้ว Environmental Engineering 1 0 103101 CALCULUS I
38 B6010409 นางสาวกัญญารัตน์ เวียงนนท์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 1 103101 CALCULUS I
39 B6010706 นางสาวพิมพ์นิภา บ่าวเหมือย N/A 1 0 103101 CALCULUS I
40 B6011406 นางสาวปาริชาต สิงห์แสน N/A 1 0 103101 CALCULUS I
41 B6012229 นายวชิรวิทย์ ศรีวัฒนพันธุ์ N/A 1 0 103101 CALCULUS I
42 B6012298 นางสาวปรารถนา ศรีไพร N/A 1 0 103101 CALCULUS I
43 B6012489 นายภูวดล เดชาสิทธิ์ N/A 1 0 103101 CALCULUS I
44 B6012649 นายนันทวัฒน์ สมรรถชัย N/A 1 0 103101 CALCULUS I
45 B6012656 นายธนากร พิพิธกุล N/A 1 0 103101 CALCULUS I
46 B6012892 นางสาวศุภศิริ ศุภรตรีทิเพศ Electronic Engineering 1 0 103101 CALCULUS I
47 B6013141 นางสาววริษา หมายประโคน Geological Engineering 1 1 103101 CALCULUS I
48 B6013158 นายดนุสรณ์ สรวงกลาง CERAMIC ENGINEERING 1 1 103101 CALCULUS I
49 B6013738 นายกมลเทพ อักษรนู Agricultural and Food Engineering 1 0 103101 CALCULUS I
50 B6014254 นางสาวทิพวรรณ ม่วงกลัด CERAMIC ENGINEERING 1 0 103101 CALCULUS I
51 B6014391 นางสาวณัฐวดี ชีนับถือ Environmental Engineering 1 0 103101 CALCULUS I
52 B6014407 นางสาวศศิวิมล แสวงมี Agricultural and Food Engineering 1 0 103101 CALCULUS I
53 B6014674 นายสรรเพชญ์ ดังสท้าน N/A 1 0 103101 CALCULUS I
54 B6015084 นายธนเกียรติ ปัดกอง N/A 1 0 103101 CALCULUS I
55 B6015183 นางสาวปัทมา เหงกระโทก N/A 1 0 103101 CALCULUS I
56 B6015374 นางสาวนงพิชญาชาญ ญาติบำรุง PE 1 1 103101 CALCULUS I
57 B6015398 นางสาววิภาพร ชามะรัตน์ Environmental Engineering 1 1 103101 CALCULUS I
58 B6016340 นายพงศ์วิทย์ พิฑูรมานิต CPE 1 1 103101 CALCULUS I
59 B6017347 นางสาวชฎาภร อนารัก Electronic Engineering 1 1 103101 CALCULUS I
60 B6017767 นางสาวโชติรักษ์ ปิ่นสันเทียะ Agricultural and Food Engineering 1 0 103101 CALCULUS I
61 B6017781 นางสาวหทัยภัทร เดชรัตน์ Agricultural and Food Engineering 1 1 103101 CALCULUS I
62 B6017835 นางสาวสุมณฑา สุขน้อย Agricultural and Food Engineering 1 0 103101 CALCULUS I
63 B6018610 นางสาววิจนิตา แก้วเรือง Agricultural and Food Engineering 1 1 103101 CALCULUS I
64 B6018849 นายอำพล เพชรชาลี N/A 1 0 103101 CALCULUS I
65 B6018863 นายพงษ์สิทธิ์ ตาสี N/A 1 1 103101 CALCULUS I
66 B6018924 นางสาวสาวิตรี ควรชม CERAMIC ENGINEERING 1 0 103101 CALCULUS I
67 B6019143 นายธนชัย กลีบบัว Environmental Engineering 1 0 103101 CALCULUS I
68 B6019716 นางสาวลดามณี ภูครองทุ่ง N/A 1 0 103101 CALCULUS I
69 B6019761 นายภควรรษ อำนวยสาร N/A 1 0 103101 CALCULUS I
70 B6019860 นางสาวทัศสิกา บุญโต Agricultural and Food Engineering 1 1 103101 CALCULUS I
71 B6019884 นายสันติพงษ์ กันกระโทก N/A 1 0 103101 CALCULUS I
72 B6019891 นางสาวมินทรา เจิมจอหอ N/A 1 0 103101 CALCULUS I
73 B6019990 นางสาวศศินัฐฐา เพชรเกิด ChemE 1 1 103101 CALCULUS I
74 B6020040 นางสาวพัสตราภรณ์ อิสสะอาด EE 1 0 103101 CALCULUS I
75 B6020361 นายวรัชนน ดาผา N/A 1 0 103101 CALCULUS I
76 B6020453 นางสาวรัตติยากร พูลประเสริฐ Agricultural and Food Engineering 1 1 103101 CALCULUS I
77 B6020958 นางสาวนิธิดี กระจ่างโพธิ์ N/A 1 0 103101 CALCULUS I
78 B6021245 นางสาวพิชญธิดา สกุลวงษ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 103101 CALCULUS I
79 B6021832 นายวรวุฒิ ก้องสิทธิเดช Metallurgical Engineering 1 0 103101 CALCULUS I
80 B6021917 นางสาววรวรรณ ขาวเมืองน้อย N/A 1 0 103101 CALCULUS I
81 B6021993 นายธนกฤต เถรว่อง N/A 1 0 103101 CALCULUS I
82 B6022044 นางสาวศุภาพิชญ์ พินิจอักษร N/A 1 0 103101 CALCULUS I
83 B6024031 นางสาวธนนันท์ จุ้ยสวัสดิ์ CERAMIC ENGINEERING 1 0 103101 CALCULUS I
84 B6024499 นายโชคชัย นาคะอินทร์ ChemE 1 0 103101 CALCULUS I
85 B6025663 นางสาวบุษยพรรณ ทองเพ็ชรศิลป์ N/A 1 1 103101 CALCULUS I
86 B6026868 นายพชรพล รุ่งแสง N/A 1 0 103101 CALCULUS I
87 B6027308 นางสาวชัญญาภัค บุญเจริญ Geological Engineering 1 1 103101 CALCULUS I
88 B6027704 นายธนพล บัวสุวรรณ์ N/A 1 0 103101 CALCULUS I
89 B6028916 นางสาวศิริลักษณ์ กันนุฬา CERAMIC ENGINEERING 1 0 103101 CALCULUS I
90 B6029012 นายกษิดิศ พลโสกเชือก CERAMIC ENGINEERING 1 0 103101 CALCULUS I
91 B6029197 นายพีรศักดิ์ อู่อรุณ CERAMIC ENGINEERING 1 0 103101 CALCULUS I
92 B6029296 นางสาวพัชราภรณ์ เปรมผล N/A 1 0 103101 CALCULUS I
93 B6029364 นางสาวฉวีวรรณ ศรีไพร N/A 1 1 103101 CALCULUS I
94 B6029418 นางสาวปัทมา กลีบกลาง TCE 1 1 103101 CALCULUS I
95 B6029708 นายซอบรี บินอิสริส Electronic Engineering 1 1 103101 CALCULUS I