ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5961528 นางสาวอมรพรรณ โพธิ์นาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617484 SEMINAR/SPECIAL PROBLEMS ON ENVIRONMENTAL PROBLEM
2 B5961535 นางสาวสุภาวรรณ แก่นพิทักษ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 3 617484 SEMINAR/SPECIAL PROBLEMS ON ENVIRONMENTAL PROBLEM
3 B5961634 นางสาวพิกุลแก้ว ควรดี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617484 SEMINAR/SPECIAL PROBLEMS ON ENVIRONMENTAL PROBLEM
4 B5961672 นายอภินันท์ แดงมณี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617484 SEMINAR/SPECIAL PROBLEMS ON ENVIRONMENTAL PROBLEM
5 B5961764 นางสาวอรวรรณ นุชิต ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617484 SEMINAR/SPECIAL PROBLEMS ON ENVIRONMENTAL PROBLEM
6 B5961825 นางสาวรมิตา กองคำ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617484 SEMINAR/SPECIAL PROBLEMS ON ENVIRONMENTAL PROBLEM
7 B5961894 นางสาวบุณยทิต ทองสุขฐานิต ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617484 SEMINAR/SPECIAL PROBLEMS ON ENVIRONMENTAL PROBLEM
8 B5961948 นางสาววรุณี หอมทรัพย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617484 SEMINAR/SPECIAL PROBLEMS ON ENVIRONMENTAL PROBLEM
9 B5961986 นางสาวกัลยกร นาคสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617484 SEMINAR/SPECIAL PROBLEMS ON ENVIRONMENTAL PROBLEM
10 B5962068 นางสาวธัญวรัตน์ ตู้ทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617484 SEMINAR/SPECIAL PROBLEMS ON ENVIRONMENTAL PROBLEM
11 B5962099 นางสาวพิชญาพร ไชยเสริม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617484 SEMINAR/SPECIAL PROBLEMS ON ENVIRONMENTAL PROBLEM
12 B5962440 นางสาววรรณสว่าง ชัยชนะ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617484 SEMINAR/SPECIAL PROBLEMS ON ENVIRONMENTAL PROBLEM
13 B5962532 นางสาววิไลวรรณ บรรเทิงใจ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617484 SEMINAR/SPECIAL PROBLEMS ON ENVIRONMENTAL PROBLEM
14 B5962570 นางสาวจิรวรรณ ทุทุมมา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617484 SEMINAR/SPECIAL PROBLEMS ON ENVIRONMENTAL PROBLEM
15 B5962648 นางสาวกิติลักษฌ์ เลิกนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 3 617484 SEMINAR/SPECIAL PROBLEMS ON ENVIRONMENTAL PROBLEM
16 B5962662 นางสาวธัญญา วรรณประภา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617484 SEMINAR/SPECIAL PROBLEMS ON ENVIRONMENTAL PROBLEM
17 B5962747 นางสาวนพสุคนธ์ สีนาค ENVIRONMENTAL HEALTH 1 3 617484 SEMINAR/SPECIAL PROBLEMS ON ENVIRONMENTAL PROBLEM
18 B5962952 นางสาวปาริฉัตร ดูเรืองรัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617484 SEMINAR/SPECIAL PROBLEMS ON ENVIRONMENTAL PROBLEM
19 B5963300 นางสาวธนวรรณ แผงมล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 3 617484 SEMINAR/SPECIAL PROBLEMS ON ENVIRONMENTAL PROBLEM
20 B5963973 นางสาวพิชญานิน ปราชญ์ศรีภูมิ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617484 SEMINAR/SPECIAL PROBLEMS ON ENVIRONMENTAL PROBLEM
21 B5961573 นางสาวอาทิตยา บุตรแดงน้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617484 SEMINAR/SPECIAL PROBLEMS ON ENVIRONMENTAL PROBLEM
22 B5961658 นางสาวจริยา ปลัดขวา ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617484 SEMINAR/SPECIAL PROBLEMS ON ENVIRONMENTAL PROBLEM
23 B5961740 นางสาวนุสบา กุดหินนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 2 3 617484 SEMINAR/SPECIAL PROBLEMS ON ENVIRONMENTAL PROBLEM
24 B5961993 นางสาวทวีทรัพย์ สุกแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617484 SEMINAR/SPECIAL PROBLEMS ON ENVIRONMENTAL PROBLEM
25 B5962327 นางสาวฐิดาภรณ์ พันสำโรง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617484 SEMINAR/SPECIAL PROBLEMS ON ENVIRONMENTAL PROBLEM
26 B5962372 นางสาวผุสชา จองทองหลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617484 SEMINAR/SPECIAL PROBLEMS ON ENVIRONMENTAL PROBLEM
27 B5962693 นายเจริญชัย โพธิ์ทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617484 SEMINAR/SPECIAL PROBLEMS ON ENVIRONMENTAL PROBLEM
28 B5962754 นางสาวปรีชญา อึงรัตนากร ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617484 SEMINAR/SPECIAL PROBLEMS ON ENVIRONMENTAL PROBLEM
29 B5962884 นายคฑายุทธ์ ยศสระน้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 2 3 617484 SEMINAR/SPECIAL PROBLEMS ON ENVIRONMENTAL PROBLEM
30 B5963195 นางสาววรันธร บึงอ้อ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617484 SEMINAR/SPECIAL PROBLEMS ON ENVIRONMENTAL PROBLEM
31 B5963218 นางสาววทันยา อนันตภักดิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617484 SEMINAR/SPECIAL PROBLEMS ON ENVIRONMENTAL PROBLEM
32 B5963225 นางสาวนิศาชล มูลนันท์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 1 617484 SEMINAR/SPECIAL PROBLEMS ON ENVIRONMENTAL PROBLEM
33 B5963256 นางสาวสุวนันท์ บุญคง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617484 SEMINAR/SPECIAL PROBLEMS ON ENVIRONMENTAL PROBLEM
34 B5963461 นางสาวจิราภรณ์ จวงจันทร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617484 SEMINAR/SPECIAL PROBLEMS ON ENVIRONMENTAL PROBLEM
35 B5963522 นางสาวธนัญญา ดีการนา ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617484 SEMINAR/SPECIAL PROBLEMS ON ENVIRONMENTAL PROBLEM
36 B5963812 นางสาววีรญา เกี้ยมชัยภูมิ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617484 SEMINAR/SPECIAL PROBLEMS ON ENVIRONMENTAL PROBLEM
37 B5961375 นางสาวเสาวลักษณ์ พุทธจันทร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 617484 SEMINAR/SPECIAL PROBLEMS ON ENVIRONMENTAL PROBLEM
38 B5961436 นางสาวบุษกร แครงกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 3 617484 SEMINAR/SPECIAL PROBLEMS ON ENVIRONMENTAL PROBLEM
39 B5961443 นางสาวสุนิสา มัตตะเดช ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 617484 SEMINAR/SPECIAL PROBLEMS ON ENVIRONMENTAL PROBLEM
40 B5961504 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ เฉียบแหลม ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 617484 SEMINAR/SPECIAL PROBLEMS ON ENVIRONMENTAL PROBLEM
41 B5961542 นางสาวสุวรรณา บุญไทยกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 617484 SEMINAR/SPECIAL PROBLEMS ON ENVIRONMENTAL PROBLEM
42 B5961696 นางสาวอริศโนชา เพ็ญหนู ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 617484 SEMINAR/SPECIAL PROBLEMS ON ENVIRONMENTAL PROBLEM
43 B5961856 นางสาวพิมลวรรณ วัชรินทรางกูร ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 617484 SEMINAR/SPECIAL PROBLEMS ON ENVIRONMENTAL PROBLEM
44 B5961870 นางสาวอัมพร สะอาดจันดี ENVIRONMENTAL HEALTH 3 3 617484 SEMINAR/SPECIAL PROBLEMS ON ENVIRONMENTAL PROBLEM
45 B5961924 นางสาวสกาวรัตน์ คำนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 617484 SEMINAR/SPECIAL PROBLEMS ON ENVIRONMENTAL PROBLEM
46 B5962013 นางสาวพิมพ์ชนก สวาทห้อง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 3 617484 SEMINAR/SPECIAL PROBLEMS ON ENVIRONMENTAL PROBLEM
47 B5962112 นางสาวชนกนันท์ สุขรี ENVIRONMENTAL HEALTH 3 3 617484 SEMINAR/SPECIAL PROBLEMS ON ENVIRONMENTAL PROBLEM
48 B5962129 นางสาวศิริลักษณ์ ปานน้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 3 1 617484 SEMINAR/SPECIAL PROBLEMS ON ENVIRONMENTAL PROBLEM
49 B5962297 นายจิรพงศ์ ยงยืน ENVIRONMENTAL HEALTH 3 3 617484 SEMINAR/SPECIAL PROBLEMS ON ENVIRONMENTAL PROBLEM
50 B5962310 นางสาววาสนา เชาว์แล่น ENVIRONMENTAL HEALTH 3 3 617484 SEMINAR/SPECIAL PROBLEMS ON ENVIRONMENTAL PROBLEM
51 B5962365 นางสาวกนกวรรณ ประกลม ENVIRONMENTAL HEALTH 3 3 617484 SEMINAR/SPECIAL PROBLEMS ON ENVIRONMENTAL PROBLEM
52 B5962464 นางสาวหนึ่งฤทัย เนียมหอม ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 617484 SEMINAR/SPECIAL PROBLEMS ON ENVIRONMENTAL PROBLEM
53 B5962655 นางสาวสุพรรษา ทองคำ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 3 617484 SEMINAR/SPECIAL PROBLEMS ON ENVIRONMENTAL PROBLEM
54 B5962679 นางสาววลัยลักษณ์ จงหาญ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 617484 SEMINAR/SPECIAL PROBLEMS ON ENVIRONMENTAL PROBLEM
55 B5962969 นายชาคริต ยุกตานนท์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 617484 SEMINAR/SPECIAL PROBLEMS ON ENVIRONMENTAL PROBLEM
56 B5963287 นางสาวรัตติยา บุษบารัตน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 3 617484 SEMINAR/SPECIAL PROBLEMS ON ENVIRONMENTAL PROBLEM
57 B5963584 นางสาวทิพวัลย์ ทองรักษ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 617484 SEMINAR/SPECIAL PROBLEMS ON ENVIRONMENTAL PROBLEM
58 B5963959 นางสาวอุษา หาแว ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 617484 SEMINAR/SPECIAL PROBLEMS ON ENVIRONMENTAL PROBLEM