ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5961757 นางสาวภูริชญามญชุ์ ศรีนิล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
2 B5962686 นางสาวปิ่นสุดา คงทรัพย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
3 B6127091 นางสาวกานดา ฤทธิ์คือกรด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
4 B6127138 นางสาวปิยฉัตร ภูมิผักแว่น ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
5 B6127169 นางสาวปวรรณรัตน์ ดอนกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
6 B6127183 นางสาวณัฐกฤตา อินทรางกูร ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
7 B6127190 นายณัฐพงศ์ เพชรสีม่วง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
8 B6127220 นางสาวพลอยชมพู โปกทุน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
9 B6127251 นางสาวกุลจิรา เสมอใจ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
10 B6127312 นางสาวรินทร์ลภัส รัตนสิทธิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
11 B6127329 นายศิวัต บัวกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
12 B6127350 นางสาวอรปรียา โมกหอม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
13 B6127367 นางสาวทิพยาภรณ์ วอนกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
14 B6127398 นางสาวธนัชภรณ์ ฝ่ายนา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
15 B6127428 นางสาววรรณพร ตู้กลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
16 B6127435 นายกฤษณพล เกิดศิลป์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
17 B6127473 นางสาวจิรวรรณ สระแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
18 B6127480 นางสาวอิสรีย์ ปัญจเสาวภาคย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
19 B6127510 นางสาวปลายฟ้า ณะสีเสน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
20 B6127527 นางสาวกาญจนาภา อาษาสนานนท์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
21 B6127558 นางสาวรุจิรา บุญประสิทธิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
22 B6127565 นางสาววิลาสินี เดิมน้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
23 B6127572 นางสาวเนตรศศิธร เสนาจันทร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
24 B6127589 นางสาวพิมพ์ลภัส ชุมผาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
25 B6127596 นายธนากร ขำพิมาย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
26 B6127626 นายสุภี บุญเอิบ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
27 B6127633 นายเกริกรัฐ ฆ้องนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
28 B6127640 นางสาวจิณณพัต มบขุนทด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
29 B6127664 นายวิศรุต นพไธสง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
30 B6127688 นางสาวนรีรัตน์ แก้วน้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
31 B6127695 นางสาวศิริบูรณ์ อากาศ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
32 B6127701 นางสาวสุชานันท์ ทองห้าว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
33 B6127718 นางสาวพรชิตา ยอดเจริญ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
34 B6127770 นางสาวสุภากร นุชกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
35 B6127794 นางสาวศศิประภา นิพิมาย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
36 B6127855 นางสาวกชกร สิ่วไธสง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
37 B6127862 นางสาวอัฑฒ์สรณ์ นามฮาต ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
38 B6127879 นางสาวธัญชนก อุ่นดี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
39 B6127909 นางสาวจารุกัญญ์ พิมลนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
40 B6127916 นางสาวตวงพร ทัดกิ่ง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
41 B6127985 นางสาววิภาวี มณีกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
42 B6128005 นางสาวธันยพร พงษ์พันธ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
43 B6128012 นางสาวกัญญาพัชร ชิงรัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
44 B6128098 นางสาวปภัสรา วงษ์ปัตตา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
45 B6128135 นางสาวนัจญวา โย๊ะหมาด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
46 B6128234 นางสาวสโรชา สังข์วารี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
47 B6128241 นางสาวบุณฑริกา ศรีวรกุลวงศ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
48 B6128296 นางสาวจารุวรรณ์ จันทรมงคล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
49 B6128319 นางสาวศิริลักษณ์ ชมภูวิเศษ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
50 B6128357 นางสาวศิริลักษณ์ บุญเพ็ง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
51 B6128364 นางสาวนภาพร ไพรนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
52 B6128371 นางสาวดารารัตน์ ดีเลิศอัมพรพันธ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
53 B6128388 นางสาวชนิดา จูแย้ม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
54 B6128395 นางสาวศศิธร สาระพันธ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
55 B6128418 นางสาววราภรณ์ อุ่นเมือง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
56 B6128425 นายสถาพร กลิ่นศรีสุข ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
57 B6128432 นางสาววราภรณ์ ใจไหว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
58 B6128449 นางสาวกัณทณีณัฐ เภสัชพินันต์กูล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
59 B6128456 นางสาวนฐาชา ศักดา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
60 B6128487 นางสาวฐิติพร มะลิวัลย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
61 B6128494 นางสาวปิยธิดา สมญา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
62 B6128500 นางสาวนฤมล วงค์ศรีเทพ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
63 B6128517 นางสาวปรัชญา ศรีสันต์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
64 B6128524 นางสาวธนพร หาญลำยอง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
65 B6134730 นางสาวจุฑาทิพย์ จินดาภีร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
66 B6134761 นางสาวอริสา ด่านสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
67 B6134877 นางสาวศิรดา เตียนพลกรัง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
68 B6134891 นางสาวจิรารัตน์ ถือชัยภูมิ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
69 B6134945 นางสาวทาริกา ป้ำกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
70 B6134952 นายศุภวิชญ์ ศุภพิพัฒน์กุล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
71 B6134969 นางสาวนภัสวรรณ หมั่นการ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
72 B6134976 นางสาวศศิธร ไม้เท้าแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
73 B6135010 นางสาวพรนิภา แสงแดง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
74 B6135027 นางสาวศริสา ศิลาไวยากรณ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
75 B6135089 นางสาวศิยารัตน์ หงษ์รัตน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
76 B6135096 นางสาวทิพานัน สมคิด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
77 B6135102 นายวราเทพ จันณรงค์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
78 B6135126 นางสาวรุ่งนภา ธรรมสุข ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
79 B6135157 นางสาวสิริภัค พิมพ์บึง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
80 B6135225 นางสาวกุลนิภา ดีรอบ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
81 B6135249 นางสาวสุจารี หุตะจูฑะ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
82 B6135744 นางสาววาฮีดา บือโต ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ