ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5961375 นางสาวเสาวลักษณ์ พุทธจันทร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617441 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS
2 B5961436 นางสาวบุษกร แครงกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617441 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS
3 B5961443 นางสาวสุนิสา มัตตะเดช ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617441 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS
4 B5961504 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ เฉียบแหลม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617441 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS
5 B5961528 นางสาวอมรพรรณ โพธิ์นาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617441 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS
6 B5961535 นางสาวสุภาวรรณ แก่นพิทักษ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617441 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS
7 B5961542 นางสาวสุวรรณา บุญไทยกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617441 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS
8 B5961573 นางสาวอาทิตยา บุตรแดงน้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617441 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS
9 B5961634 นางสาวพิกุลแก้ว ควรดี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617441 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS
10 B5961658 นางสาวจริยา ปลัดขวา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617441 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS
11 B5961672 นายอภินันท์ แดงมณี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617441 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS
12 B5961696 นางสาวอริศโนชา เพ็ญหนู ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617441 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS
13 B5961740 นางสาวนุสบา กุดหินนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617441 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS
14 B5961757 นางสาวภูริชญามญชุ์ ศรีนิล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617441 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS
15 B5961764 นางสาวอรวรรณ นุชิต ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617441 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS
16 B5961825 นางสาวรมิตา กองคำ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617441 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS
17 B5961856 นางสาวพิมลวรรณ วัชรินทรางกูร ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617441 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS
18 B5961870 นางสาวอัมพร สะอาดจันดี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617441 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS
19 B5961894 นางสาวบุณยทิต ทองสุขฐานิต ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617441 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS
20 B5961924 นางสาวสกาวรัตน์ คำนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617441 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS
21 B5961948 นางสาววรุณี หอมทรัพย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617441 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS
22 B5961986 นางสาวกัลยกร นาคสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617441 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS
23 B5961993 นางสาวทวีทรัพย์ สุกแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617441 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS
24 B5962013 นางสาวพิมพ์ชนก สวาทห้อง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617441 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS
25 B5962068 นางสาวธัญวรัตน์ ตู้ทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617441 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS
26 B5962099 นางสาวพิชญาพร ไชยเสริม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617441 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS
27 B5962112 นางสาวชนกนันท์ สุขรี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617441 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS
28 B5962129 นางสาวศิริลักษณ์ ปานน้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617441 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS
29 B5962297 นายจิรพงศ์ ยงยืน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617441 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS
30 B5962310 นางสาววาสนา เชาว์แล่น ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617441 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS
31 B5962327 นางสาวฐิดาภรณ์ พันสำโรง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617441 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS
32 B5962365 นางสาวกนกวรรณ ประกลม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617441 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS
33 B5962372 นางสาวผุสชา จองทองหลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617441 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS
34 B5962440 นางสาววรรณสว่าง ชัยชนะ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617441 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS
35 B5962464 นางสาวหนึ่งฤทัย เนียมหอม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617441 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS
36 B5962532 นางสาววิไลวรรณ บรรเทิงใจ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617441 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS
37 B5962570 นางสาวจิรวรรณ ทุทุมมา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617441 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS
38 B5962648 นางสาวกิติลักษฌ์ เลิกนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617441 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS
39 B5962655 นางสาวสุพรรษา ทองคำ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617441 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS
40 B5962662 นางสาวธัญญา วรรณประภา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617441 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS
41 B5962679 นางสาววลัยลักษณ์ จงหาญ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617441 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS
42 B5962693 นายเจริญชัย โพธิ์ทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617441 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS
43 B5962747 นางสาวนพสุคนธ์ สีนาค ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617441 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS
44 B5962754 นางสาวปรีชญา อึงรัตนากร ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617441 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS
45 B5962884 นายคฑายุทธ์ ยศสระน้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617441 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS
46 B5962952 นางสาวปาริฉัตร ดูเรืองรัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617441 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS
47 B5962969 นายชาคริต ยุกตานนท์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617441 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS
48 B5963164 นางสาวทิพย์สุดา บรรจงใจหาญ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617441 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS
49 B5963195 นางสาววรันธร บึงอ้อ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617441 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS
50 B5963218 นางสาววทันยา อนันตภักดิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617441 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS
51 B5963225 นางสาวนิศาชล มูลนันท์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617441 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS
52 B5963256 นางสาวสุวนันท์ บุญคง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617441 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS
53 B5963287 นางสาวรัตติยา บุษบารัตน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617441 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS
54 B5963300 นางสาวธนวรรณ แผงมล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617441 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS
55 B5963461 นางสาวจิราภรณ์ จวงจันทร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617441 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS
56 B5963522 นางสาวธนัญญา ดีการนา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617441 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS
57 B5963584 นางสาวทิพวัลย์ ทองรักษ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617441 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS
58 B5963812 นางสาววีรญา เกี้ยมชัยภูมิ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617441 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS
59 B5963959 นางสาวอุษา หาแว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617441 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS
60 B5963973 นางสาวพิชญานิน ปราชญ์ศรีภูมิ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617441 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ