ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5961993 นางสาวทวีทรัพย์ สุกแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
2 B5963164 นางสาวทิพย์สุดา บรรจงใจหาญ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
3 B6060404 นางสาวชนิสรา กิจวิรุฬห์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
4 B6060411 นางสาวปฏิญญา ภักดีเมฆ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
5 B6060466 นางสาวนันทินี หน่วยกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
6 B6060480 นางสาวสุมิตตา ประพรรณสุข ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
7 B6061401 นางสาววรัทพร จูมจันทร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
8 B6061487 นางสาวกาญจนา บัวกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
9 B6061548 นางสาวสุนทราภรณ์ มะหันต์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
10 B6061555 นางสาวอาภาภรณ์ โพธิ์ชัยแสน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
11 B6061616 นางสาวชลธิฌา พลสมบูรณ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
12 B6061647 นางสาวอาริยา เพ็ชรมน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
13 B6061654 นางสาวนันทิยา คางคำ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
14 B6061661 นางสาวอภิสรา คำมะนาถ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
15 B6061791 นางสาวณัฐกาญณ์ จันธิราช ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
16 B6061883 นายรัชกาล คำสว่าง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
17 B6061913 นางสาวนราพร กลิ่นจันทร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
18 B6061944 นางสาวปณิตา จันทะสม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
19 B6061968 นายภานุวัฒน์ เมืองเลน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
20 B6062040 นางสาวปารัช หรั่งเล็ก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
21 B6062064 นางสาวศัญชนี บัวคลี่ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
22 B6062095 นางสาวอารียา ราชบัณดิส ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
23 B6062125 นางสาวจันทราทิพย์ ภูมิโพธิ์ตาก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
24 B6062132 นางสาวจิราวรรณ ผลรุ่ง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
25 B6062149 นางสาวศิริวรรณ ม่วงอร่าม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
26 B6062156 นางสาวเจนจิรา ชมกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
27 B6062286 นางสาวสุพัตตรา สุภาวงศ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
28 B6062330 นางสาววาฤดี สีสวนจิต ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
29 B6062347 นางสาวนุจรินทร์ วิชัยกูล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
30 B6062361 นางสาวจันทกานต์ ปิดรัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
31 B6062378 นางสาวรัชดาภา ปรีชารัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
32 B6062415 นางสาวรุจิรา มาดำ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
33 B6062446 นางสาวกาญจนา มัธยมแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
34 B6062545 นางสาวสุภัคชญา เสริมทรัพย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
35 B6062569 นางสาวนิจวิภา เดือดกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
36 B6062583 นางสาวนารากร การนา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
37 B6062606 นางสาวเปรมกมล บุบผา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
38 B6062637 นางสาวชุติกาญจน์ จันทร์เทศ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
39 B6062651 นายกรกต ชารีดี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
40 B6062668 นางสาวภัทราภรณ์ ตะราษี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
41 B6062682 นางสาวกวินนาฎ เคราะห์ดี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
42 B6062729 นางสาวศุภลักษณ์ หวังล้อมกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
43 B6062743 นางสาวศุภนุช ชูทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
44 B6062774 นางสาวสมฤทัย ศรีสุวรรณ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
45 B6062804 นางสาวศิริพาพร พิมพา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
46 B6062835 นางสาวจิรัชญา วงศ์เตชะ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
47 B6062842 นางสาวอรพรรณ บุญตาน้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
48 B6062873 นายณัฐวุฒิ ธงสันเทียะ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
49 B6062897 นางสาวพิมพ์มาตา แก้วไพฑูลย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
50 B6062903 นางสาวอภิญญา มะลัยทิพย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
51 B6062934 นางสาวสุทธิชา เนียมขุนทด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
52 B6062972 นางสาวอัญรัตน์ นามโสม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
53 B6062989 นางสาวรัตน์ชนก ชนะค้า ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
54 B6062996 นางสาวธันยภรณ์ สุขสบาย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
55 B6063023 นางสาวปลายฟ้า รักษะประโคน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
56 B6063061 นางสาวกิติศญาพร คิดเห็น ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
57 B6063160 นายสมโชค วงษ์สานนท์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
58 B6063191 นางสาวถิรนันท์ จงใจงาม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
59 B6063276 นางสาวอาริสา ชาติไทย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
60 B6063283 นางสาวมลธิกานต์ สุขเสมอ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
61 B6063337 นางสาวกัญญาพัชร บุญเครือบ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
62 B6063344 นางสาวสุจิตรา อินโคกสูง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
63 B6063375 นางสาวกาญจนัดดา เสาเกลียว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
64 B6063382 นางสาวกัญญารัตน์ แสงบัวภา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
65 B6063399 นางสาวจิราพร ฝอดสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
66 B6063412 นางสาวณิชากร ผลกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
67 B6063429 นางสาวเกศินี โกรพิมาย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
68 B6063443 นางสาวสิตานัน นาคสุวรรณ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
69 B6063467 นางสาวศิริลักษณ์ ศรีประโคน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
70 B6063474 นางสาวธัญญารัช ชูสังข์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
71 B6063559 นางสาวจันทร์สุดา เปียสันเทียะ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
72 B6063580 นางสาวฐิตารีย์ ปัญญาประชุม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
73 B6063597 นางสาวอรัญญา พรีพรม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
74 B6063641 นายวิศรุจน์ ดาวช่วย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
75 B6063672 นางสาวนนทภรณ์ เย็นสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
76 B6063702 นางสาวศุภาวรรณ นาคาเริงฤทธิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
77 B6063726 นางสาวขวัญฤดี อินแสน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
78 B6063740 นายกิจสนะพงษ์ ปานหัวไผ่ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
79 B6063801 นางสาวพัชรี คำหมาย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
80 B6063825 นางสาวฑิราลักษณ์ พรีพรม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
81 B6063832 นางสาวรัตนา จันทรชิต ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
82 B6063887 นางสาวสิรินดา สุขสมเขตร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
83 B6063900 นางสาวปรียานุช พลอนันต์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
84 B6063924 นางสาวปัทมา อ่อนรัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
85 B6063948 นางสาวกุลจิรา ปังศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
86 B6063979 นางสาวสมัชญา บุญยืน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
87 B6063986 นางสาวกรองแก้ว วงษาชัย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
88 B6064006 นางสาววิภาวี ดีทั่ว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
89 B6064020 นางสาวธัญญารัตน์ มัดศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
90 B6064051 นางสาวณัฐริกา สดช้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
91 B6064068 นายสหรัฐ ศุภผ่องศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
92 B6064082 นางสาวพิมพิไล ชัยแหม่ง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
93 B6064112 นางสาวมณฑิรา พิมพิศาล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
94 B6064143 นางสาววิภาภรณ์ แสงรัตน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
95 B6064150 นางสาวมัญชริน ไชยปราณี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
96 B6064167 นางสาวจุรารัตน์ ก้อนวัน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
97 B6064174 นางสาวจรรยพร นิลชา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
98 B6064181 นางสาวนงลักษณ์ พุทโธ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
99 B6064198 นางสาวจันทิมา ภูมิกระจ่าง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
100 B6064280 นางสาวอนงค์นาฎ โคตรสา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
101 B6064297 นางสาวอินทิรา มาคะรมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
102 B6064389 นางสาวอรทัย ไซรอดแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
103 B6064396 นางสาวกัญญาณัฐ ปล้องไม้ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
104 B6064402 นางสาวสุภาวดี สิงห์รักษาตระกูล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
105 B6064471 นางสาวประภัสสร ซอนทรัพย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
106 B6064495 นางสาวฐาปนีย์ สนตะคุ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
107 B6064525 นายเดชา โตยิ่ง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
108 B6064570 นางสาวนราทิพย์ วรชินา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
109 B6064594 นางสาวธีรนาฏ สุวรรณรัตน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
110 B6064655 นางสาวณัฏฐนรี ขึ้นภูเขียว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
111 B6064686 นางสาวณัฐฐินันท์ ราชสีห์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
112 B6064693 นางสาววิไลวรรณ พรอันแสง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
113 B6064716 นางสาวสุดารัตน์ ปรางค์นอก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
114 B6064730 นางสาววิสุดา ปะสาวะโถ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
115 B6064761 นางสาวกาญจนา บุญขาว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
116 B6064853 นางสาวกรวีร์ มีชัย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
117 B6064884 นางสาวสุภาพร กอบเขตรกรรม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
118 B6064891 นางสาวกิติกาญจน์ กางรัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
119 B6064938 นางสาวศศิธร ผลสมหวัง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
120 B6064952 นางสาวปณิธิ สาชิต ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
121 B6065096 นางสาวกานต์รวี นาคขาว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
122 B6065256 นางสาวศิริพร ไหมทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
123 B6065317 นางสาวอริษา ชัยโย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
124 B6065331 นางสาวภาวิดา อุ่นรัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
125 B6065621 นางสาวจันทรรัตน์ เหมือนตา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
126 B6065669 นางสาวซัยนับ เจ๊ะอุบง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ