ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5963324 นางสาวภัทราภรณ์ แทนค่ำ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
2 B6060466 นางสาวนันทินี หน่วยกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
3 B6060480 นางสาวสุมิตตา ประพรรณสุข ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
4 B6061401 นางสาววรัทพร จูมจันทร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
5 B6061913 นางสาวนราพร กลิ่นจันทร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
6 B6062149 นางสาวศิริวรรณ ม่วงอร่าม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
7 B6062583 นางสาวนารากร การนา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
8 B6062606 นางสาวเปรมกมล บุบผา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
9 B6062682 นางสาวกวินนาฎ เคราะห์ดี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
10 B6062774 นางสาวสมฤทัย ศรีสุวรรณ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
11 B6062873 นายณัฐวุฒิ ธงสันเทียะ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
12 B6062989 นางสาวรัตน์ชนก ชนะค้า ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
13 B6063160 นายสมโชค วงษ์สานนท์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
14 B6063191 นางสาวถิรนันท์ จงใจงาม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
15 B6063276 นางสาวอาริสา ชาติไทย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
16 B6063283 นางสาวมลธิกานต์ สุขเสมอ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
17 B6063344 นางสาวสุจิตรา อินโคกสูง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
18 B6063382 นางสาวกัญญารัตน์ แสงบัวภา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
19 B6063399 นางสาวจิราพร ฝอดสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
20 B6063740 นายกิจสนะพงษ์ ปานหัวไผ่ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
21 B6063832 นางสาวรัตนา จันทรชิต ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
22 B6063979 นางสาวสมัชญา บุญยืน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
23 B6064082 นางสาวพิมพิไล ชัยแหม่ง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
24 B6064167 นางสาวจุรารัตน์ ก้อนวัน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
25 B6064174 นางสาวจรรยพร นิลชา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
26 B6064181 นางสาวนงลักษณ์ พุทโธ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
27 B6064525 นายเดชา โตยิ่ง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
28 B6064716 นางสาวสุดารัตน์ ปรางค์นอก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
29 B6064938 นางสาวศศิธร ผลสมหวัง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
30 B6064952 นางสาวปณิธิ สาชิต ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
31 B6065317 นางสาวอริษา ชัยโย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
32 B6061647 นางสาวอาริยา เพ็ชรมน ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 1 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
33 B6061968 นายภานุวัฒน์ เมืองเลน ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 1 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
34 B6062132 นางสาวจิราวรรณ ผลรุ่ง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 1 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
35 B6062156 นางสาวเจนจิรา ชมกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
36 B6062361 นางสาวจันทกานต์ ปิดรัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
37 B6062378 นางสาวรัชดาภา ปรีชารัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
38 B6062415 นางสาวรุจิรา มาดำ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 1 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
39 B6062545 นางสาวสุภัคชญา เสริมทรัพย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 1 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
40 B6062743 นางสาวศุภนุช ชูทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 1 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
41 B6062804 นางสาวศิริพาพร พิมพา ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 3 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
42 B6062835 นางสาวจิรัชญา วงศ์เตชะ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 1 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
43 B6062842 นางสาวอรพรรณ บุญตาน้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 1 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
44 B6063023 นางสาวปลายฟ้า รักษะประโคน ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 1 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
45 B6063429 นางสาวเกศินี โกรพิมาย ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 1 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
46 B6063443 นางสาวสิตานัน นาคสุวรรณ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 1 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
47 B6063597 นางสาวอรัญญา พรีพรม ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 1 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
48 B6063887 นางสาวสิรินดา สุขสมเขตร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
49 B6063900 นางสาวปรียานุช พลอนันต์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
50 B6063986 นางสาวกรองแก้ว วงษาชัย ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 1 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
51 B6064150 นางสาวมัญชริน ไชยปราณี ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
52 B6064198 นางสาวจันทิมา ภูมิกระจ่าง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 3 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
53 B6064280 นางสาวอนงค์นาฎ โคตรสา ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 1 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
54 B6064396 นางสาวกัญญาณัฐ ปล้องไม้ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
55 B6064471 นางสาวประภัสสร ซอนทรัพย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 3 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
56 B6064655 นางสาวณัฏฐนรี ขึ้นภูเขียว ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 1 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
57 B6064686 นางสาวณัฐฐินันท์ ราชสีห์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 1 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
58 B6064761 นางสาวกาญจนา บุญขาว ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 1 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
59 B6064853 นางสาวกรวีร์ มีชัย ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 1 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
60 B6064891 นางสาวกิติกาญจน์ กางรัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 1 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
61 B6065256 นางสาวศิริพร ไหมทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 3 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
62 B6065331 นางสาวภาวิดา อุ่นรัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 3 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
63 B6065669 นางสาวซัยนับ เจ๊ะอุบง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 3 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
64 B5963270 นางสาวศิริพรรษา แย้มจอหอ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
65 B6060404 นางสาวชนิสรา กิจวิรุฬห์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
66 B6060411 นางสาวปฏิญญา ภักดีเมฆ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
67 B6061487 นางสาวกาญจนา บัวกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
68 B6061548 นางสาวสุนทราภรณ์ มะหันต์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 1 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
69 B6061883 นายรัชกาล คำสว่าง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
70 B6062040 นางสาวปารัช หรั่งเล็ก ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
71 B6062125 นางสาวจันทราทิพย์ ภูมิโพธิ์ตาก ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 1 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
72 B6062330 นางสาววาฤดี สีสวนจิต ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
73 B6062446 นางสาวกาญจนา มัธยมแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
74 B6062637 นางสาวชุติกาญจน์ จันทร์เทศ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 1 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
75 B6062651 นายกรกต ชารีดี ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
76 B6062668 นางสาวภัทราภรณ์ ตะราษี ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
77 B6063337 นางสาวกัญญาพัชร บุญเครือบ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
78 B6063375 นางสาวกาญจนัดดา เสาเกลียว ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 1 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
79 B6063412 นางสาวณิชากร ผลกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 1 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
80 B6063474 นางสาวธัญญารัช ชูสังข์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
81 B6063559 นางสาวจันทร์สุดา เปียสันเทียะ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
82 B6063672 นางสาวนนทภรณ์ เย็นสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
83 B6063726 นางสาวขวัญฤดี อินแสน ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
84 B6063924 นางสาวปัทมา อ่อนรัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
85 B6063948 นางสาวกุลจิรา ปังศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
86 B6064006 นางสาววิภาวี ดีทั่ว ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
87 B6064020 นางสาวธัญญารัตน์ มัดศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
88 B6064112 นางสาวมณฑิรา พิมพิศาล ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
89 B6064570 นางสาวนราทิพย์ วรชินา ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
90 B6064594 นางสาวธีรนาฏ สุวรรณรัตน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
91 B6064693 นางสาววิไลวรรณ พรอันแสง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
92 B6065096 นางสาวกานต์รวี นาคขาว ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
93 B6065621 นางสาวจันทรรัตน์ เหมือนตา ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
94 B6061555 นางสาวอาภาภรณ์ โพธิ์ชัยแสน ENVIRONMENTAL HEALTH 4 10 1 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
95 B6061616 นางสาวชลธิฌา พลสมบูรณ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 4 10 3 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
96 B6061654 นางสาวนันทิยา คางคำ ENVIRONMENTAL HEALTH 4 10 1 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
97 B6061661 นางสาวอภิสรา คำมะนาถ ENVIRONMENTAL HEALTH 4 10 1 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
98 B6061791 นางสาวณัฐกาญณ์ จันธิราช ENVIRONMENTAL HEALTH 4 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
99 B6061944 นางสาวปณิตา จันทะสม ENVIRONMENTAL HEALTH 4 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
100 B6062064 นางสาวศัญชนี บัวคลี่ ENVIRONMENTAL HEALTH 4 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
101 B6062095 นางสาวอารียา ราชบัณดิส ENVIRONMENTAL HEALTH 4 10 1 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
102 B6062286 นางสาวสุพัตตรา สุภาวงศ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 4 10 1 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
103 B6062347 นางสาวนุจรินทร์ วิชัยกูล ENVIRONMENTAL HEALTH 4 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
104 B6062569 นางสาวนิจวิภา เดือดกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 4 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
105 B6062729 นางสาวศุภลักษณ์ หวังล้อมกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 4 10 1 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
106 B6062897 นางสาวพิมพ์มาตา แก้วไพฑูลย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 4 10 1 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
107 B6062903 นางสาวอภิญญา มะลัยทิพย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 4 10 1 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
108 B6062934 นางสาวสุทธิชา เนียมขุนทด ENVIRONMENTAL HEALTH 4 10 1 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
109 B6062972 นางสาวอัญรัตน์ นามโสม ENVIRONMENTAL HEALTH 4 10 1 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
110 B6062996 นางสาวธันยภรณ์ สุขสบาย ENVIRONMENTAL HEALTH 4 10 1 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
111 B6063061 นางสาวกิติศญาพร คิดเห็น ENVIRONMENTAL HEALTH 4 10 1 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
112 B6063467 นางสาวศิริลักษณ์ ศรีประโคน ENVIRONMENTAL HEALTH 4 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
113 B6063580 นางสาวฐิตารีย์ ปัญญาประชุม ENVIRONMENTAL HEALTH 4 10 3 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
114 B6063641 นายวิศรุจน์ ดาวช่วย ENVIRONMENTAL HEALTH 4 10 1 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
115 B6063702 นางสาวศุภาวรรณ นาคาเริงฤทธิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 4 10 3 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
116 B6063801 นางสาวพัชรี คำหมาย ENVIRONMENTAL HEALTH 4 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
117 B6063825 นางสาวฑิราลักษณ์ พรีพรม ENVIRONMENTAL HEALTH 4 10 1 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
118 B6064051 นางสาวณัฐริกา สดช้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 4 10 1 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
119 B6064068 นายสหรัฐ ศุภผ่องศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 4 10 1 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
120 B6064143 นางสาววิภาภรณ์ แสงรัตน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 4 10 1 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
121 B6064297 นางสาวอินทิรา มาคะรมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 4 10 1 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
122 B6064389 นางสาวอรทัย ไซรอดแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 4 10 1 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
123 B6064402 นางสาวสุภาวดี สิงห์รักษาตระกูล ENVIRONMENTAL HEALTH 4 10 0 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
124 B6064495 นางสาวฐาปนีย์ สนตะคุ ENVIRONMENTAL HEALTH 4 10 1 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
125 B6064730 นางสาววิสุดา ปะสาวะโถ ENVIRONMENTAL HEALTH 4 10 1 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
126 B6064884 นางสาวสุภาพร กอบเขตรกรรม ENVIRONMENTAL HEALTH 4 10 1 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ