ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6060428 นางสาววรพนิต ช่วยงาน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
2 B6061418 นางสาวเกศมณี วรรณสุทธิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
3 B6061425 นางสาวลภัสรดา ราชจริต OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
4 B6061432 นางสาวศุภนิดา ชงขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
5 B6061449 นางสาวจุฑามาศ ชูจันทึก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
6 B6061456 นางสาวอาภาพร หงษ์ขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
7 B6061463 นางสาวกัญญารัตน์ คืบขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
8 B6061630 นางสาวพัชรนันท์ ธรานุกูลวงศ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
9 B6061685 นางสาวพิมพ์ระพัทร์ กองขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
10 B6061784 นางสาวนภัสสร สุวรพันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
11 B6061821 นางสาวธิดารัตน์ ปัตตา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
12 B6061876 นางสาวชาลิสา เพ็ญสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
13 B6061890 นางสาววรรณนิสา ทองงาม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
14 B6061937 นางสาวจรรยา เจือจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
15 B6061951 นางสาวปิยนันท์ สุดใจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
16 B6061975 นางสาวพิมลพรรณ นามแย้ม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
17 B6061982 นางสาวกวินทิพย์ จอมแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
18 B6062279 นายปณชัย แพงจันทึก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
19 B6062293 นางสาววรรณพร ถมปัด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
20 B6062309 นางสาวพัทธ์ธีรา มุ่งอาษา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
21 B6062477 นางสาวพัณณิดา จุลสานะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
22 B6062507 นางสาวยศวดี ชมด่าน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
23 B6062699 นางสาวรุ่งทิวา แน่นพะเนาว์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
24 B6062712 นางสาวออมทรัพย์ เจิมสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
25 B6062736 นางสาวภัทราภรณ์ ภูผาลิช่อ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
26 B6062811 นางสาวณิชกุล สีกาลัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
27 B6062828 นางสาวธญานี วัชโรสินธุ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
28 B6062866 นางสาวธัญชนก สายสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
29 B6062910 นางสาวพิชญาภา เพ็ญสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
30 B6063009 นายณัฐพงษ์ พกทรัพย์หิรัญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
31 B6063030 นางสาวชลิตา หอขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
32 B6063078 นางสาวจิรภาดา กิจกลิ่น OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
33 B6063139 นางสาวจิตนภา ดำแพร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
34 B6063238 นางสาวทิวาพร ยศปัญญา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
35 B6063245 นางสาวปรารถนา วิทย์ชัยวุฒิวงศ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
36 B6063535 นางสาวสุขชนก ป้องกัน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
37 B6063542 นายอนุชิต นีระไทย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
38 B6063795 นางสาวอภิชญา ก๋าสม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
39 B6063856 นางสาวนิศารัตน์ พิพิธกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
40 B6063870 นางสาวน้ำฝน ท้าวจัตุรัส OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
41 B6063917 นางสาวปริศนา เสนาวัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
42 B6063931 นายเดชาชัย จันภูทัศ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
43 B6063955 นางสาววราพร สอนจิตต์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
44 B6064105 นางสาวสาวิกา วรรณขาว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
45 B6064235 นางสาวภาวินี เทพจร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
46 B6064266 นางสาวลักษณา อุปลัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
47 B6064303 นางสาวเสาวลักษณ์ ไกยศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
48 B6064310 นางสาวณภัทร สุทธิวรรณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
49 B6064341 นายกิตตินันท์ ทาดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
50 B6064372 นางสาวสุรีย์นิภา ถาวร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
51 B6064419 นางสาวนุศรา ไพสี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
52 B6064549 นางสาวธิรดา ประเสริฐสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
53 B6064617 นางสาวฐิติพร มาบัว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
54 B6064631 นางสาวจารุวรรณ เพิ่มเพียรสิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
55 B6064662 นางสาวศดานันท์ แก้วกลม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
56 B6064709 นางสาวรจเรศ กวางรัมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
57 B6064785 นางสาวกัญญาณัฐ สีวันนะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
58 B6064792 นางสาวปุณยนุช แสงทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
59 B6064808 นางสาวทัศยามล วงศาสตร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
60 B6064815 นางสาวยลดา พาลี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
61 B6064822 นางสาวนิตยา สรรเสริญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
62 B6064839 นางสาวสุภิญญา ขั้วกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
63 B6064860 นางสาวปฐวีกานต์ แก้วรักศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
64 B6064877 นางสาวเจนจิรา ไพเราะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
65 B6064921 นางสาวศิริรัตน์ มูลจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
66 B6064983 นางสาวขวัญฤดี สาทิพจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
67 B6064990 สิบเอกหญิงสโรชินี หลีประเสริฐ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
68 B6065003 นายพีรพัฒน์ ทองขาว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
69 B6065010 นายอาทิตย์ จงห่อกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
70 B6065027 นางสาวนภัสวรรณ มั่นสุขผล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
71 B6065034 นางสาวอาริยา มันหาท้าว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
72 B6065065 นางสาววริษา กาเด็น OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
73 B6065089 นายพิริยพงษ์ อู่จอหอ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
74 B6065126 นายณัฐพงษ์ ไชยคำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
75 B6065140 นางสาวจิรัตติกาล ไชยบัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
76 B6065157 นางสาวพุทธรักษา จิตรชัยภูมิ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
77 B6065171 นางสาวชนิตา ผะกาเกศ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
78 B6065188 นายกฤธิชัย ติถา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
79 B6065294 นายสิทธิชัย ทิวาพัฒน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
80 B6065324 นางสาวกนกพร จำปาศิริ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
81 B6065386 นางสาวทัศน์วรรณ พึ่งโภคา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
82 B6065393 นางสาวจิราภรณ์ สรรเสริญสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
83 B6065416 นางสาวกาญจนา ศรีวิเศษ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
84 B6065454 นางสาวศศิกานต์ ศรีสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
85 B6065485 นายนภัส อภิสิทธิไกรโศภิต OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
86 B6065508 นางสาววิไลพร แสงสว่าง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
87 B6065560 นางสาวกนกกร แท่งทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
88 B6065591 นางสาวอันธิมา คำปาน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
89 B6065607 นางสาวปัทมาภรณ์ พุ่มแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT