ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6127060 นางสาวภูริชญา ขาวมะลัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
2 B6127084 นางสาวอรทัย อาจกล้า OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
3 B6127121 นางสาวนิรุชา นามพรม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
4 B6127213 นางสาวจีรภา คงเป็นนิจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
5 B6127237 นายศตวรรษ ครองสระน้อย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
6 B6127244 นางสาวชุติภา ขลิบทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
7 B6127282 นางสาวพิไลวรรณ ท่วมตะคุ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
8 B6127305 นางสาวดรุณี ผองสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
9 B6127374 นางสาวปรียา นิลไร่นา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
10 B6127411 นางสาวชนัดดา เสวครบุรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
11 B6127442 นางสาวนันท์นภัส เจริญเมืองเพรียว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
12 B6127466 นางสาวกรรธิมา มีแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
13 B6127503 นางสาวอุไรวรรณ เถียนสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
14 B6127541 นางสาวอาทิตยา มหาดพรม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
15 B6127725 นางสาวอัญชลี สีแสด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
16 B6127763 นายพงศกร คัมภีระ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
17 B6127787 นางสาวฐิติพร พิมพ์กลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
18 B6127886 นางสาวแสงระวี น้อยพลี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
19 B6127893 นางสาวอภิรักษ์ กองรัมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
20 B6127978 นางสาวจิตราพร กลิ่นภิรมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
21 B6127992 นางสาวกัลยกร พวงแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
22 B6128029 นางสาวปริญญาพร พรมเพลง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
23 B6128074 นางสาวสุดารัตน์ ปัดถม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
24 B6128081 นางสาวกัญญานัฐ บุพศิริ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
25 B6128104 นางสาวศศิธร บรรลือทรัพย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
26 B6128111 นางสาวปนัดดา อยู่ทองศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
27 B6128159 นางสาวเบญญาภา จงประเสริฐสกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
28 B6128166 นางสาวปาริชาติ เหลื่อมทองหลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
29 B6128173 นางสาวมณีรัตน์ ไชยสิทธิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
30 B6128180 นางสาวพรผจง คำแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
31 B6128258 นายบัณฑิต วิกัยโกศล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
32 B6128272 นางสาวจิรัชญา อินจันทึก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
33 B6128340 นางสาวชนิดาภา สาทิพจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
34 B6128401 นางสาวพัชรพร คุ้มพิทักษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
35 B6128609 นางสาวกฤตพร วันทาแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
36 B6134839 นางสาวปิยนุช มงคล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
37 B6127145 นางสาวศศินภา สุปะทัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
38 B6127459 นางสาวพอฤทัย แรงจบ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
39 B6127497 นางสาวกชพรรณ เกลื่อนสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
40 B6127534 นางสาวสิริลักษณ์ อ่องแดง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
41 B6127602 นางสาวธนาพร พงษ์สุวรรณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
42 B6127619 นางสาวภริสา คะสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
43 B6127657 นางสาวลวัณรัตน์ แก้วเมืองกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
44 B6127671 นางสาวนันทฉัตร พดจังหรีด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
45 B6127732 นางสาวกชามาศ ฉ่ำสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
46 B6127749 นางสาวพัชริดา นอกกระโทก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
47 B6127756 นางสาวช่อทิพย์ หมุนดอน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
48 B6127800 นางสาวนีรนุช ทีดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
49 B6127817 นางสาวจุฑาทิพย์ สืบสังข์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
50 B6127923 นางสาวสิริรัตน์ ชนะภู OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
51 B6127930 นางสาวสุภาพร จันภิรมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
52 B6128036 นางสาวกัญญาพัชร ฉ่ำมะณี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
53 B6128050 นางสาวเอธิการ์ แก้วมุกดา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
54 B6128197 นายอานนท์ อ่อนพฤกษ์ภูมิ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
55 B6128265 นางสาวอริษา เกษรดอกจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
56 B6128302 นางสาวสุพัตรา โคตรวิทย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
57 B6128463 นางสาวณัฐสุดา เขตเจริญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
58 B6128548 นางสาวทอฝัน หะดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
59 B6128555 นางสาวลลิตา วงศ์วิภัชนพคุณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
60 B6134716 นางสาวกัญญาภัค เหลืองพิกุลทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
61 B6134754 นางสาวสุธางค์ หล่อนกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
62 B6134778 นางสาวดรุณี ประมูลจักโก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
63 B6134808 นางสาวณัฐชยา ศรีสุนทร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
64 B6134983 นางสาวรุ่งนภา นิลเลิศ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
65 B6135041 นางสาวสริตา ยอดสุวรรณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
66 B6135164 นางสาวเบญจมาศ คงเสมอ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
67 B6062279 นายปณชัย แพงจันทึก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 1 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
68 B6062828 นางสาวธญานี วัชโรสินธุ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 1 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
69 B6063078 นางสาวจิรภาดา กิจกลิ่น OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 1 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
70 B6063139 นางสาวจิตนภา ดำแพร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 1 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
71 B6063795 นางสาวอภิชญา ก๋าสม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 1 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
72 B6064662 นางสาวศดานันท์ แก้วกลม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 1 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
73 B6064785 นางสาวกัญญาณัฐ สีวันนะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 1 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
74 B6064822 นางสาวนิตยา สรรเสริญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 1 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
75 B6064990 สิบเอกหญิงสโรชินี หลีประเสริฐ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 1 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
76 B6065027 นางสาวนภัสวรรณ มั่นสุขผล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 1 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
77 B6065416 นางสาวกาญจนา ศรีวิเศษ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 1 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
78 B6127077 นางสาวนภาภรณ์ เหม็งทะเหล็ก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
79 B6127114 นางสาวนิดานุช ใจคำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
80 B6127275 นางสาวพรพิมล ประชาพันธุ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
81 B6127299 นางสาวจิรัฐติกาล รัมมะสังข์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
82 B6127343 นางสาวพิมพ์ลภัส ฮวดเฮง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
83 B6127381 นางสาวจิรนันท์ กอแจงกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
84 B6127404 นางสาวเปมิกา ผินสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
85 B6127954 นางสาวประวิสา พะนะจะโปะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
86 B6127961 นางสาวรพีพร ช่อรักษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
87 B6128128 นางสาวนรินทร์ ชาวดร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
88 B6128142 นางสาวดรุณี สอนวงแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
89 B6128203 นางสาวสุทธิพร พรมพัฒน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
90 B6128210 นางสาวจันทกานต์ ธรรมสาร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
91 B6128289 นางสาวดรุณี ยาเขียว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
92 B6128579 นางสาวณัฐมน ฤทธิวัชร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
93 B6134693 นางสาวนัดถมล มุสิกพันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
94 B6134723 นางสาวฉัตรฤดี ไชยชะนะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
95 B6134846 นางสาวสุณัฐตา ปราบภัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
96 B6134884 นางสาวปรารถนา แนววัน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
97 B6134907 นางสาววณัสนันท์ ฉิมเมือง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
98 B6134938 นางสาวณัฐวรรณ ตู้ทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
99 B6135065 นางสาวปวีณา ถิ่นทัพไทย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
100 B6135232 นางสาวสุปราณี เตียเปิ้น OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
101 B6135737 นางสาวอัสมา เจะเละ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ