ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6061586 นางสาวชัชราภรณ์ มาลำโกน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
2 B6061937 นางสาวจรรยา เจือจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
3 B6062699 นางสาวรุ่งทิวา แน่นพะเนาว์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
4 B6062712 นางสาวออมทรัพย์ เจิมสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
5 B6062811 นางสาวณิชกุล สีกาลัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
6 B6063092 นางสาวนริศรา พุ่มสุวรรณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
7 B6063221 นางสาวศิริลักษณ์ นีสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
8 B6063269 นางสาวช้องณางค์ ลอยเลื่อน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
9 B6063290 นางสาวเยาวเรศ กันภัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
10 B6063603 นางสาวมนรดา เมณกูล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
11 B6063665 นางสาวพิมพ์ชนก แก่นคำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
12 B6063870 นางสาวน้ำฝน ท้าวจัตุรัส OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
13 B6064266 นางสาวลักษณา อุปลัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
14 B6064372 นางสาวสุรีย์นิภา ถาวร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
15 B6064877 นางสาวเจนจิรา ไพเราะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
16 B6065140 นางสาวจิรัตติกาล ไชยบัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
17 B6065386 นางสาวทัศน์วรรณ พึ่งโภคา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
18 B6065560 นางสาวกนกกร แท่งทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
19 B6065591 นางสาวอันธิมา คำปาน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
20 B6061418 นางสาวเกศมณี วรรณสุทธิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
21 B6061425 นางสาวลภัสรดา ราชจริต OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
22 B6061432 นางสาวศุภนิดา ชงขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
23 B6061449 นางสาวจุฑามาศ ชูจันทึก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
24 B6061456 นางสาวอาภาพร หงษ์ขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
25 B6061784 นางสาวนภัสสร สุวรพันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
26 B6061876 นางสาวชาลิสา เพ็ญสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
27 B6062255 นางสาวอาภาพร ฟองสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
28 B6062767 นางสาวสุดารัตน์ ตระกูลรัมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
29 B6062910 นางสาวพิชญาภา เพ็ญสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
30 B6063009 นายณัฐพงษ์ พกทรัพย์หิรัญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
31 B6063917 นางสาวปริศนา เสนาวัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
32 B6064105 นางสาวสาวิกา วรรณขาว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
33 B6064358 นางสาวอารีรัตน์ เชียงศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
34 B6064419 นางสาวนุศรา ไพสี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
35 B6064860 นางสาวปฐวีกานต์ แก้วรักศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
36 B6065171 นางสาวชนิตา ผะกาเกศ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
37 B6065324 นางสาวกนกพร จำปาศิริ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
38 B6065362 นางสาวแพรวพรรณ ไวกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
39 B6065454 นางสาวศศิกานต์ ศรีสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
40 B6065508 นางสาววิไลพร แสงสว่าง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
41 B6061562 นางสาวปัณฑ์ชนิตา วัลลภหิรัญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 1 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
42 B6061609 นางสาวปทุมพร นาชัยเวียง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
43 B6061821 นางสาวธิดารัตน์ ปัตตา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
44 B6061869 นางสาวกชกร คาวีโชติ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
45 B6062200 นายธนวัฒน์ คตบัว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
46 B6062248 นายพลวัฒน์ คุณาธร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
47 B6062262 นายจีรพัฒน์ ศรีกันหา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 1 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
48 B6062798 นางสาวชลิตา ภูกองไชย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
49 B6062927 นางสาวจารุวรรณ ต่อพันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 1 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
50 B6062941 นางสาวสร้อยสุดา รอดกำเหนิด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 1 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
51 B6063030 นางสาวชลิตา หอขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
52 B6063153 นางสาวปวีณา ชื่นตา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 1 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
53 B6063238 นางสาวทิวาพร ยศปัญญา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
54 B6063245 นางสาวปรารถนา วิทย์ชัยวุฒิวงศ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
55 B6063535 นางสาวสุขชนก ป้องกัน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
56 B6063542 นายอนุชิต นีระไทย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
57 B6063764 นางสาวกัณยานัฐ เอื้อยฉิมพลี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 1 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
58 B6063771 นางสาวสุพัตรา กุญแจทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 1 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
59 B6063849 นางสาวจุฑาพร จุฑาพัฒนา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 1 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
60 B6063863 นางสาวกชกร นวนฉิมพลี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
61 B6063955 นางสาววราพร สอนจิตต์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 1 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
62 B6064044 นางสาวจารุวรรณ ขันนาค OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 1 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
63 B6064129 นางสาวสุกัญญา เสนากิจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
64 B6064709 นางสาวรจเรศ กวางรัมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
65 B6064747 นางสาววณัญญา ก้อนทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
66 B6064778 นางสาวชลธิชา แสงชนะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
67 B6064921 นางสาวศิริรัตน์ มูลจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
68 B6064983 นางสาวขวัญฤดี สาทิพจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
69 B6065089 นายพิริยพงษ์ อู่จอหอ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
70 B6065188 นายกฤธิชัย ติถา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
71 B6065294 นายสิทธิชัย ทิวาพัฒน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 1 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
72 B6065393 นางสาวจิราภรณ์ สรรเสริญสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
73 B6065485 นายนภัส อภิสิทธิไกรโศภิต OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ