ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6061418 นางสาวเกศมณี วรรณสุทธิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
2 B6061586 นางสาวชัชราภรณ์ มาลำโกน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
3 B6061784 นางสาวนภัสสร สุวรพันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 3 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
4 B6061821 นางสาวธิดารัตน์ ปัตตา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
5 B6061876 นางสาวชาลิสา เพ็ญสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
6 B6062200 นายธนวัฒน์ คตบัว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
7 B6062248 นายพลวัฒน์ คุณาธร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
8 B6062255 นางสาวอาภาพร ฟองสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
9 B6062699 นางสาวรุ่งทิวา แน่นพะเนาว์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
10 B6062811 นางสาวณิชกุล สีกาลัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
11 B6062910 นางสาวพิชญาภา เพ็ญสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
12 B6062927 นางสาวจารุวรรณ ต่อพันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
13 B6062941 นางสาวสร้อยสุดา รอดกำเหนิด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
14 B6063009 นายณัฐพงษ์ พกทรัพย์หิรัญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
15 B6063030 นางสาวชลิตา หอขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
16 B6063092 นางสาวนริศรา พุ่มสุวรรณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
17 B6063153 นางสาวปวีณา ชื่นตา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
18 B6063221 นางสาวศิริลักษณ์ นีสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
19 B6063238 นางสาวทิวาพร ยศปัญญา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
20 B6063245 นางสาวปรารถนา วิทย์ชัยวุฒิวงศ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
21 B6063269 นางสาวช้องณางค์ ลอยเลื่อน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
22 B6063290 นางสาวเยาวเรศ กันภัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
23 B6063535 นางสาวสุขชนก ป้องกัน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
24 B6063542 นายอนุชิต นีระไทย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
25 B6063603 นางสาวมนรดา เมณกูล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
26 B6063665 นางสาวพิมพ์ชนก แก่นคำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
27 B6063870 นางสาวน้ำฝน ท้าวจัตุรัส OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
28 B6063917 นางสาวปริศนา เสนาวัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
29 B6063955 นางสาววราพร สอนจิตต์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
30 B6064044 นางสาวจารุวรรณ ขันนาค OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
31 B6064105 นางสาวสาวิกา วรรณขาว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
32 B6064358 นางสาวอารีรัตน์ เชียงศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
33 B6064747 นางสาววณัญญา ก้อนทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
34 B6064860 นางสาวปฐวีกานต์ แก้วรักศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
35 B6065089 นายพิริยพงษ์ อู่จอหอ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
36 B6065188 นายกฤธิชัย ติถา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
37 B6065294 นายสิทธิชัย ทิวาพัฒน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
38 B6065324 นางสาวกนกพร จำปาศิริ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
39 B6065386 นางสาวทัศน์วรรณ พึ่งโภคา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
40 B6065485 นายนภัส อภิสิทธิไกรโศภิต OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
41 B6061425 นางสาวลภัสรดา ราชจริต OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
42 B6061432 นางสาวศุภนิดา ชงขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
43 B6061449 นางสาวจุฑามาศ ชูจันทึก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
44 B6061456 นางสาวอาภาพร หงษ์ขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
45 B6061562 นางสาวปัณฑ์ชนิตา วัลลภหิรัญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
46 B6061609 นางสาวปทุมพร นาชัยเวียง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
47 B6061869 นางสาวกชกร คาวีโชติ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
48 B6061937 นางสาวจรรยา เจือจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
49 B6062262 นายจีรพัฒน์ ศรีกันหา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
50 B6062279 นายปณชัย แพงจันทึก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
51 B6062712 นางสาวออมทรัพย์ เจิมสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
52 B6062767 นางสาวสุดารัตน์ ตระกูลรัมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
53 B6062798 นางสาวชลิตา ภูกองไชย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
54 B6062828 นางสาวธญานี วัชโรสินธุ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
55 B6063078 นางสาวจิรภาดา กิจกลิ่น OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
56 B6063139 นางสาวจิตนภา ดำแพร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
57 B6063764 นางสาวกัณยานัฐ เอื้อยฉิมพลี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
58 B6063771 นางสาวสุพัตรา กุญแจทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
59 B6063795 นางสาวอภิชญา ก๋าสม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
60 B6063849 นางสาวจุฑาพร จุฑาพัฒนา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
61 B6063863 นางสาวกชกร นวนฉิมพลี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
62 B6064129 นางสาวสุกัญญา เสนากิจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
63 B6064266 นางสาวลักษณา อุปลัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
64 B6064372 นางสาวสุรีย์นิภา ถาวร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
65 B6064419 นางสาวนุศรา ไพสี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
66 B6064662 นางสาวศดานันท์ แก้วกลม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
67 B6064709 นางสาวรจเรศ กวางรัมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
68 B6064778 นางสาวชลธิชา แสงชนะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
69 B6064785 นางสาวกัญญาณัฐ สีวันนะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
70 B6064822 นางสาวนิตยา สรรเสริญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
71 B6064877 นางสาวเจนจิรา ไพเราะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
72 B6064921 นางสาวศิริรัตน์ มูลจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
73 B6064983 นางสาวขวัญฤดี สาทิพจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
74 B6064990 สิบเอกหญิงสโรชินี หลีประเสริฐ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
75 B6065027 นางสาวนภัสวรรณ มั่นสุขผล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
76 B6065140 นางสาวจิรัตติกาล ไชยบัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
77 B6065171 นางสาวชนิตา ผะกาเกศ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
78 B6065362 นางสาวแพรวพรรณ ไวกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
79 B6065393 นางสาวจิราภรณ์ สรรเสริญสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
80 B6065416 นางสาวกาญจนา ศรีวิเศษ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
81 B6065454 นางสาวศศิกานต์ ศรีสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
82 B6065508 นางสาววิไลพร แสงสว่าง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
83 B6065560 นางสาวกนกกร แท่งทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
84 B6065591 นางสาวอันธิมา คำปาน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ