ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6060473 นางสาวอรนุช เครื่องประดับ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
2 B6061463 นางสาวกัญญารัตน์ คืบขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
3 B6061470 นางสาวกะรัตเพชร นาคปลัด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
4 B6061517 นางสาวสุนันทา พูลขวัญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
5 B6061524 นางสาวสุธิดา งูพิมาย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
6 B6061630 นางสาวพัชรนันท์ ธรานุกูลวงศ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
7 B6061678 นางสาวเบญจมาภรณ์ เบ้าดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
8 B6061692 นางสาวณัฐริกา พรมบุตร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
9 B6061753 นางสาวธัญญลักษณ์ ระวังกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
10 B6061777 นางสาวอนงค์นาถ ปัตริยะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
11 B6061845 นางสาวภัทราวดี กิพิมาย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
12 B6061852 นางสาวสุดารัตน์ เจิมขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
13 B6061999 นางสาวฉัตรสุดา เทพบุปผา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
14 B6062088 นายรักสิทธิ์ ดวงท้าวเศษ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
15 B6062620 นางสาวณภาธริน นวลนุกูล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
16 B6062736 นางสาวภัทราภรณ์ ภูผาลิช่อ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
17 B6062866 นางสาวธัญชนก สายสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
18 B6063054 นางสาวดวงสุดา จงพึ่งกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
19 B6063108 นางสาววีร์สุดา ฉินสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
20 B6063252 นางสาวภคนันท์ คำนอก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
21 B6063306 นางสาวมณีรัตน์ สร้างการนอก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
22 B6063450 นางสาวนันทิยา ศิลป์ชัยเสรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
23 B6063498 นายวุฒิภัทร ศรีพระจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
24 B6063528 นางสาวจุฑารัตน์ ต้นสิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
25 B6063658 นางสาวกนกพรรณ หมื่นกล้า OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
26 B6063719 นางสาวสุดารัตน์ พรสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
27 B6063733 นางสาวศิริลักษณ์ ทุมไมล์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
28 B6063818 นางสาวอรดา สินธุรัมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
29 B6064228 นางสาวกรองเเก้ว ไชยพร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
30 B6064235 นางสาวภาวินี เทพจร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
31 B6064242 นางสาวสิตานันท์ เอี่ยมเศรษฐกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
32 B6064259 นางสาวพิมพญา พิมพ์พา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
33 B6064488 นางสาวณัฐณิชา พิตตะขบ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
34 B6064549 นางสาวธิรดา ประเสริฐสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
35 B6064808 นางสาวทัศยามล วงศาสตร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
36 B6064815 นางสาวยลดา พาลี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
37 B6064839 นางสาวสุภิญญา ขั้วกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
38 B6065034 นางสาวอาริยา มันหาท้าว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
39 B6065119 นายชวนากร ทรวงโพธิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
40 B6065133 นางสาวกนกอร ช่างเกวียน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
41 B6065539 นางสาววิชุดา พิกุลศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
42 B6065584 นางสาวทักษพร หม่อนกระโทก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
43 B6065607 นางสาวปัทมาภรณ์ พุ่มแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
44 B6065638 นางสาวอชิรญา มหาหงษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
45 B6065652 นางสาวอณิสตา มาลินี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
46 B6060428 นางสาววรพนิต ช่วยงาน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
47 B6060435 นางสาวนิศิตา สร้อยทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
48 B6061685 นางสาวพิมพ์ระพัทร์ กองขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
49 B6061890 นางสาววรรณนิสา ทองงาม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
50 B6061920 นางสาวยุวดี ชอบสงวน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
51 B6061951 นางสาวปิยนันท์ สุดใจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
52 B6061975 นางสาวพิมลพรรณ นามแย้ม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
53 B6061982 นางสาวกวินทิพย์ จอมแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
54 B6062002 นางสาววรกานต์ ต่ออำนาจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
55 B6062231 นางสาวอัญมณี สร้างบุญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
56 B6062293 นางสาววรรณพร ถมปัด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
57 B6062309 นางสาวพัทธ์ธีรา มุ่งอาษา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
58 B6062354 นางสาวกุลธิดา รัตนมณี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 1 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
59 B6062439 นางสาวสิริกานดา มักอ้น OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 1 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
60 B6062460 นางสาวกันยารัตน์ สุขเพราะนา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
61 B6062477 นางสาวพัณณิดา จุลสานะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
62 B6062491 นางสาวกัลยา ทับทิม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 1 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
63 B6062507 นางสาวยศวดี ชมด่าน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
64 B6062514 นางสาวอังคณา มุ่งพึ่งกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
65 B6062521 นางสาวกัญญารัตน์ เทียมแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
66 B6062590 นางสาวอรยา ศรีโคกสูง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
67 B6062958 นางสาวศศิประภา พรมบ้านสังข์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
68 B6063351 นางสาวรศิกาญจน์ อินธนู OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
69 B6063481 นางสาวอภิญญา มณีรัตน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
70 B6063573 นางสาวปิยฉัตร กลิ่นมาก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
71 B6063689 นางสาวมณฑาทิพย์ ธนาวิชิตฤกษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
72 B6063856 นางสาวนิศารัตน์ พิพิธกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
73 B6063931 นายเดชาชัย จันภูทัศ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
74 B6064136 นางสาวกันติมาภรณ์ ศรีจรัญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 1 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
75 B6064204 นางสาวอุทัยวรรณ บุษดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
76 B6064303 นางสาวเสาวลักษณ์ ไกยศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
77 B6064310 นางสาวณภัทร สุทธิวรรณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
78 B6064341 นายกิตตินันท์ ทาดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
79 B6064617 นางสาวฐิติพร มาบัว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
80 B6064631 นางสาวจารุวรรณ เพิ่มเพียรสิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
81 B6064792 นางสาวปุณยนุช แสงทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
82 B6065003 นายพีรพัฒน์ ทองขาว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
83 B6065010 นายอาทิตย์ จงห่อกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
84 B6065041 นางสาวทรรศพร ภูกิ่งงาม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
85 B6065058 นางสาวดวงสุดา พงษ์จังหรีด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
86 B6065065 นางสาววริษา กาเด็น OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
87 B6065126 นายณัฐพงษ์ ไชยคำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
88 B6065157 นางสาวพุทธรักษา จิตรชัยภูมิ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL