ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5961399 นางสาวกัญญารัตน์ ศักดิ์กำปัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 3 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
2 B5961405 นางสาวนันทพร บุดดา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
3 B5961467 นางสาวบุษกร ห้าพุทรา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
4 B5961559 นางสาวศุภลักษณ์ คำใส OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
5 B5961597 นางสาวเพ็ญนภา ส่งศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
6 B5961603 นางสาวพรพรรณ ภูเขียว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
7 B5961641 นางสาวรัชรีย์ ทองภู OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
8 B5961702 นางสาวพัณณิตา กมลกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
9 B5961726 นางสาวมาลัย โสขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
10 B5961733 นางสาวธัญญ์นิภา อุ่นทวง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
11 B5961801 นายนัฐวุฒิ อุดานนท์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
12 B5961849 นางสาวอริสรา ลัดจะโป๊ะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
13 B5961979 นางสาวปริมวดี ชมภูศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 3 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
14 B5962006 นางสาวหทัยรัตน์ จองทองหลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
15 B5962020 นางสาวปณิดา นารี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
16 B5962051 นางสาวมีนา ชาญสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
17 B5962105 นางสาวชมพูเนกข์ นพคุณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
18 B5962136 นางสาววรรณวิษา ฝีกระโทก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
19 B5962143 นางสาวดวงกมล จันทร์แจ่มภพ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
20 B5962167 นางสาวไปรมาศ สันทาลุนัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
21 B5962174 นางสาวอรสา กำจร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
22 B5962259 นางสาวเจนจิรา สังขมาน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
23 B5962273 นางสาวกมลชนก เพียโคตร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
24 B5962433 นางสาวสุนันทา เขียวบุญแย้ม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
25 B5962471 นางสาวพรรณนิกร เป็นธุพันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
26 B5962488 นางสาวจินตนา เดือนกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
27 B5962501 นางสาวพรวิไล ผลพูน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
28 B5962518 นางสาววิชุดา ฝาชัยภูมิ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
29 B5962549 นางสาวอาภัสสรา ชาวเขาดิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
30 B5962730 นางสาวนงค์ลักษณ์ จิตรซื่อ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
31 B5962808 นางสาวศิริรัตน์ มีใบลา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
32 B5962839 นายชัยนรินท์ พันธชัยโรจน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
33 B5962846 นางสาวณัชชา ทองวงษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
34 B5962914 นางสาวอำไพ โอ่งอินทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
35 B5962921 นางสาวภาวิตา สิทธิโสภณกำจร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
36 B5962990 นางสาวพิมพ์ใจ งอกโพธิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
37 B5963010 นางสาวพิชญ์ชญาวดี พุทธนิมิตสันติ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
38 B5963027 นายสุรเชษฐ์ ธงชัยตะนานนท์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
39 B5963072 นายธนดล ไตรวุฒิปัญญาวงศ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
40 B5963089 นางสาวธีรตา สุวะขา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
41 B5963140 นางสาววรินทร สาสุขวัฒน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
42 B5963171 นางสาวพิมพ์ชนิกา วิการะโพธิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
43 B5963294 นางสาวพรนิภา ขุนณรงค์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
44 B5963317 นางสาวยลดา ภูมิรัตน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 3 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
45 B5963379 นางสาวนงลักษณ์ จิระอานนท์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
46 B5963492 นางสาวภูวิศา มณีประพันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
47 B5963515 นายชานนท์ บุญชื่น OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
48 B5963560 นางสาวนัฐกานต์ มีชำนาญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
49 B5963614 นางสาวรสิตา จันทสา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
50 B5963652 นางสาวนิภาพร เทพสีหา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
51 B5963676 นายภักติดล กอสุนทร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
52 B5963683 นางสาวปัทมา คำมี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 3 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
53 B5963690 นางสาวกิตติพร บุญหาราช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
54 B5963737 นางสาวณัฐพิชญ์ รัตนโชติเรืองสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
55 B5963744 นางสาวพิมณภัทร์ แต้วงศ์เจริญใจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
56 B5963768 นางสาวกรชวัล เข็มทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
57 B5963775 นายเกษมสันต์ มงกุฎเพชร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
58 B5963799 นางสาวธัญรัตน์ เสาสิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
59 B5963874 นางสาวนันทิยา ฤทธิ์แขก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
60 B5963898 นางสาวศิริลักษณ์ วิฑูรย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
61 B5963904 นางสาวอุไรพร ห่วงกระโทก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
62 B5909193 นางสาวปนัดดา ผลวิลัย CME 2 10 3 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
63 B5918010 นางสาวปาริชาติ วงค์นันท์ CME 2 10 1 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
64 B5921119 นางสาวนันทิยา กองศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
65 B5961429 นางสาวลัดดาวัลย์ ครสิงห์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
66 B5961450 นางสาวเบญจมาภรณ์ จงกลนิธารณ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
67 B5961474 นางสาวรัชฏา อยู่ปูน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
68 B5961481 นางสาวสุพรรณี ตอนโคกสูง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
69 B5961498 นางสาวอาทิตยา โจทะนัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
70 B5961511 นางสาวศุภิสรา จวงจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
71 B5961610 นางสาวนภาพร ปานบุดดา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
72 B5961627 นางสาวศรัญญา บุญทศ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
73 B5961689 นางสาวลลิตา ชัยคำจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
74 B5961719 นางสาวพรชิตา พูลผล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
75 B5961788 นางสาวปริดาลัก ศิริจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
76 B5961795 นางสาววัชรินทร์ ฝองสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
77 B5961863 นางสาวศิริวรรณ ภัทรกูล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
78 B5961887 นางสาวนิศารัตน์ เต็งผักแว่น OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
79 B5961931 นางสาวสุภาวดี ธีรทองดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
80 B5961962 นางสาวนันทวัน ประดับศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
81 B5962037 นางสาวอธิชา ชูมล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
82 B5962044 นางสาวปริยาพร ครองตาเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
83 B5962075 นางสาวกุลภัทร กำแพงใหญ่ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
84 B5962082 นางสาวฉัตรธิดา จันมะณีย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
85 B5962181 นางสาววริศรา งิ้วเรือง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
86 B5962204 นางสาวณัฐชนิดา ภิญโญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
87 B5962211 นางสาวปาริชาติ คอนพุดซา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
88 B5962235 นางสาวภัทรลดา จักรชัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
89 B5962242 นางสาวชลนิดา ดุงสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
90 B5962303 นายอปินโย มาตราช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
91 B5962334 นางสาวอุษณีย์ ศรีรัตนสุคนธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
92 B5962341 นางสาวกชพร นวลจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
93 B5962358 นางสาวสุดารัตน์ เศรษชัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
94 B5962389 นายภาณุพงศ์ น้อยบุดดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
95 B5962396 นางสาวนิตยา บุญสิทธิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
96 B5962594 นางสาวอนุลักษณ์ ปิ่นชู OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
97 B5962631 นางสาวสายไหม ทองทับพันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
98 B5962709 นางสาววรัชยา เลิศธัญญาลักษณ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
99 B5962723 นางสาวบุษบา ตุ้มนอก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
100 B5962785 นางสาวจิตติมา เพิ่มจัตุรัส OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
101 B5962815 นางสาวจิดาภา แซ่ลิ้ม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
102 B5962860 นายนรินทร์ นิราชโศรก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
103 B5962877 นางสาวเจนิตา งานสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
104 B5962907 นางสาวดุสิตา ศิริรักษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
105 B5962983 นางสาวณัฐริกา ผะกาทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
106 B5963003 นายธันวา บำรุงศิลป์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
107 B5963041 นางสาวอรวรรณ ล้ำเลิศ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
108 B5963065 นางสาวชวาลา ตีตรา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
109 B5963133 นางสาวนันทนัช จิตจำนงค์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
110 B5963201 นางสาวสุภาวนา มีชัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
111 B5963249 นายคชานนท์ คำเปล่า OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
112 B5963393 นางสาวพัชรินทร์ เลาะสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
113 B5963416 นางสาวสุวิภาดา เดชา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
114 B5963430 นายอธิชา นาคะพงษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
115 B5963447 นางสาวอารยพร มีชิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
116 B5963485 นางสาวสุกัญญา เดชชู OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
117 B5963553 นางสาวศรัณยา ปลัดสิงห์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
118 B5963577 นางสาวจุรีภรณ์ ขอหมั่นกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
119 B5963621 นางสาวศุภิสรา สืบกระโทก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
120 B5963645 นางสาววรรณิสา กาวกระโทก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
121 B5963713 นางสาวจิรดา คล่องขยัน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
122 B5963836 นางสาวชัญญา พริกไทยวรรณ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ