ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6127060 นางสาวภูริชญา ขาวมะลัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
2 B6127077 นางสาวนภาภรณ์ เหม็งทะเหล็ก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
3 B6127084 นางสาวอรทัย อาจกล้า OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
4 B6127114 นางสาวนิดานุช ใจคำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
5 B6127121 นางสาวนิรุชา นามพรม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
6 B6127145 นางสาวศศินภา สุปะทัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
7 B6127213 นางสาวจีรภา คงเป็นนิจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
8 B6127237 นายศตวรรษ ครองสระน้อย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
9 B6127244 นางสาวชุติภา ขลิบทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
10 B6127275 นางสาวพรพิมล ประชาพันธุ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
11 B6127282 นางสาวพิไลวรรณ ท่วมตะคุ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
12 B6127299 นางสาวจิรัฐติกาล รัมมะสังข์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
13 B6127305 นางสาวดรุณี ผองสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
14 B6127343 นางสาวพิมพ์ลภัส ฮวดเฮง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
15 B6127374 นางสาวปรียา นิลไร่นา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
16 B6127404 นางสาวเปมิกา ผินสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
17 B6127497 นางสาวกชพรรณ เกลื่อนสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
18 B6127503 นางสาวอุไรวรรณ เถียนสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
19 B6127602 นางสาวธนาพร พงษ์สุวรรณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
20 B6127619 นางสาวภริสา คะสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
21 B6127657 นางสาวลวัณรัตน์ แก้วเมืองกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
22 B6127671 นางสาวนันทฉัตร พดจังหรีด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
23 B6127725 นางสาวอัญชลี สีแสด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
24 B6127732 นางสาวกชามาศ ฉ่ำสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
25 B6127749 นางสาวพัชริดา นอกกระโทก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
26 B6127763 นายพงศกร คัมภีระ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
27 B6127787 นางสาวฐิติพร พิมพ์กลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
28 B6127800 นางสาวนีรนุช ทีดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
29 B6127817 นางสาวจุฑาทิพย์ สืบสังข์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
30 B6127886 นางสาวแสงระวี น้อยพลี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
31 B6127923 นางสาวสิริรัตน์ ชนะภู OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
32 B6127930 นางสาวสุภาพร จันภิรมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
33 B6127954 นางสาวประวิสา พะนะจะโปะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
34 B6127978 นางสาวจิตราพร กลิ่นภิรมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
35 B6127992 นางสาวกัลยกร พวงแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
36 B6128036 นางสาวกัญญาพัชร ฉ่ำมะณี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
37 B6128104 นางสาวศศิธร บรรลือทรัพย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
38 B6128142 นางสาวดรุณี สอนวงแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
39 B6128463 นางสาวณัฐสุดา เขตเจริญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
40 B6128609 นางสาวกฤตพร วันทาแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
41 B6134778 นางสาวดรุณี ประมูลจักโก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
42 B6134839 นางสาวปิยนุช มงคล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
43 B6135164 นางสาวเบญจมาศ คงเสมอ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
44 B6135232 นางสาวสุปราณี เตียเปิ้น OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
45 B6127381 นางสาวจิรนันท์ กอแจงกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
46 B6127411 นางสาวชนัดดา เสวครบุรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
47 B6127442 นางสาวนันท์นภัส เจริญเมืองเพรียว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
48 B6127459 นางสาวพอฤทัย แรงจบ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
49 B6127466 นางสาวกรรธิมา มีแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
50 B6127534 นางสาวสิริลักษณ์ อ่องแดง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
51 B6127541 นางสาวอาทิตยา มหาดพรม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
52 B6127756 นางสาวช่อทิพย์ หมุนดอน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
53 B6127893 นางสาวอภิรักษ์ กองรัมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
54 B6127961 นางสาวรพีพร ช่อรักษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
55 B6128029 นางสาวปริญญาพร พรมเพลง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
56 B6128074 นางสาวสุดารัตน์ ปัดถม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
57 B6128081 นางสาวกัญญานัฐ บุพศิริ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
58 B6128111 นางสาวปนัดดา อยู่ทองศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
59 B6128128 นางสาวนรินทร์ ชาวดร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
60 B6128159 นางสาวเบญญาภา จงประเสริฐสกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
61 B6128166 นางสาวปาริชาติ เหลื่อมทองหลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
62 B6128173 นางสาวมณีรัตน์ ไชยสิทธิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
63 B6128197 นายอานนท์ อ่อนพฤกษ์ภูมิ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
64 B6128203 นางสาวสุทธิพร พรมพัฒน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
65 B6128210 นางสาวจันทกานต์ ธรรมสาร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
66 B6128258 นายบัณฑิต วิกัยโกศล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
67 B6128265 นางสาวอริษา เกษรดอกจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
68 B6128272 นางสาวจิรัชญา อินจันทึก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
69 B6128289 นางสาวดรุณี ยาเขียว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
70 B6128302 นางสาวสุพัตรา โคตรวิทย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
71 B6128340 นางสาวชนิดาภา สาทิพจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
72 B6128401 นางสาวพัชรพร คุ้มพิทักษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
73 B6128548 นางสาวทอฝัน หะดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
74 B6128555 นางสาวลลิตา วงศ์วิภัชนพคุณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
75 B6128579 นางสาวณัฐมน ฤทธิวัชร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
76 B6134693 นางสาวนัดถมล มุสิกพันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
77 B6134716 นางสาวกัญญาภัค เหลืองพิกุลทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
78 B6134723 นางสาวฉัตรฤดี ไชยชะนะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
79 B6134754 นางสาวสุธางค์ หล่อนกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
80 B6134808 นางสาวณัฐชยา ศรีสุนทร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
81 B6134846 นางสาวสุณัฐตา ปราบภัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
82 B6134884 นางสาวปรารถนา แนววัน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
83 B6134907 นางสาววณัสนันท์ ฉิมเมือง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
84 B6134938 นางสาวณัฐวรรณ ตู้ทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
85 B6134983 นางสาวรุ่งนภา นิลเลิศ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
86 B6134990 นายณัฐพงษ์ พลข่า OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
87 B6135041 นางสาวสริตา ยอดสุวรรณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
88 B6135065 นางสาวปวีณา ถิ่นทัพไทย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY