ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5961467 นางสาวบุษกร ห้าพุทรา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 3 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
2 B5961603 นางสาวพรพรรณ ภูเขียว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
3 B5961702 นางสาวพัณณิตา กมลกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
4 B5961788 นางสาวปริดาลัก ศิริจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
5 B5962051 นางสาวมีนา ชาญสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
6 B5962075 นางสาวกุลภัทร กำแพงใหญ่ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
7 B5962211 นางสาวปาริชาติ คอนพุดซา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
8 B5962501 นางสาวพรวิไล ผลพูน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
9 B5962730 นางสาวนงค์ลักษณ์ จิตรซื่อ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
10 B5962808 นางสาวศิริรัตน์ มีใบลา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
11 B5962921 นางสาวภาวิตา สิทธิโสภณกำจร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 3 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
12 B5962990 นางสาวพิมพ์ใจ งอกโพธิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
13 B5963294 นางสาวพรนิภา ขุนณรงค์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
14 B5963485 นางสาวสุกัญญา เดชชู OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
15 B5963492 นางสาวภูวิศา มณีประพันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
16 B5963553 นางสาวศรัณยา ปลัดสิงห์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
17 B5963645 นางสาววรรณิสา กาวกระโทก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
18 B5963690 นางสาวกิตติพร บุญหาราช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
19 B5963713 นางสาวจิรดา คล่องขยัน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
20 B5963737 นางสาวณัฐพิชญ์ รัตนโชติเรืองสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
21 B5963768 นางสาวกรชวัล เข็มทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
22 B5963898 นางสาวศิริลักษณ์ วิฑูรย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
23 B5961405 นางสาวนันทพร บุดดา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
24 B5961450 นางสาวเบญจมาภรณ์ จงกลนิธารณ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
25 B5961474 นางสาวรัชฏา อยู่ปูน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
26 B5961481 นางสาวสุพรรณี ตอนโคกสูง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
27 B5961498 นางสาวอาทิตยา โจทะนัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
28 B5961511 นางสาวศุภิสรา จวงจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
29 B5961597 นางสาวเพ็ญนภา ส่งศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
30 B5961610 นางสาวนภาพร ปานบุดดา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
31 B5961689 นางสาวลลิตา ชัยคำจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
32 B5961719 นางสาวพรชิตา พูลผล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
33 B5961726 นางสาวมาลัย โสขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
34 B5961733 นางสาวธัญญ์นิภา อุ่นทวง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
35 B5961795 นางสาววัชรินทร์ ฝองสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
36 B5961801 นายนัฐวุฒิ อุดานนท์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
37 B5961849 นางสาวอริสรา ลัดจะโป๊ะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
38 B5961863 นางสาวศิริวรรณ ภัทรกูล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
39 B5961931 นางสาวสุภาวดี ธีรทองดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
40 B5961962 นางสาวนันทวัน ประดับศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
41 B5961979 นางสาวปริมวดี ชมภูศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
42 B5962006 นางสาวหทัยรัตน์ จองทองหลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
43 B5962044 นางสาวปริยาพร ครองตาเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
44 B5962105 นางสาวชมพูเนกข์ นพคุณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
45 B5962136 นางสาววรรณวิษา ฝีกระโทก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
46 B5962143 นางสาวดวงกมล จันทร์แจ่มภพ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
47 B5962174 นางสาวอรสา กำจร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
48 B5962259 นางสาวเจนจิรา สังขมาน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
49 B5962273 นางสาวกมลชนก เพียโคตร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
50 B5962334 นางสาวอุษณีย์ ศรีรัตนสุคนธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
51 B5962358 นางสาวสุดารัตน์ เศรษชัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
52 B5962389 นายภาณุพงศ์ น้อยบุดดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
53 B5962396 นางสาวนิตยา บุญสิทธิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
54 B5962433 นางสาวสุนันทา เขียวบุญแย้ม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
55 B5962471 นางสาวพรรณนิกร เป็นธุพันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
56 B5962488 นางสาวจินตนา เดือนกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
57 B5962549 นางสาวอาภัสสรา ชาวเขาดิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
58 B5962709 นางสาววรัชยา เลิศธัญญาลักษณ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
59 B5962723 นางสาวบุษบา ตุ้มนอก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
60 B5962815 นางสาวจิดาภา แซ่ลิ้ม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
61 B5962839 นายชัยนรินท์ พันธชัยโรจน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
62 B5962846 นางสาวณัชชา ทองวงษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
63 B5962860 นายนรินทร์ นิราชโศรก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
64 B5962914 นางสาวอำไพ โอ่งอินทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
65 B5962983 นางสาวณัฐริกา ผะกาทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
66 B5963010 นางสาวพิชญ์ชญาวดี พุทธนิมิตสันติ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
67 B5963027 นายสุรเชษฐ์ ธงชัยตะนานนท์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
68 B5963072 นายธนดล ไตรวุฒิปัญญาวงศ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
69 B5963089 นางสาวธีรตา สุวะขา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
70 B5963140 นางสาววรินทร สาสุขวัฒน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
71 B5963171 นางสาวพิมพ์ชนิกา วิการะโพธิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
72 B5963379 นางสาวนงลักษณ์ จิระอานนท์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
73 B5963416 นางสาวสุวิภาดา เดชา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
74 B5963447 นางสาวอารยพร มีชิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
75 B5963560 นางสาวนัฐกานต์ มีชำนาญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
76 B5963614 นางสาวรสิตา จันทสา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
77 B5963652 นางสาวนิภาพร เทพสีหา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
78 B5963683 นางสาวปัทมา คำมี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
79 B5963744 นางสาวพิมณภัทร์ แต้วงศ์เจริญใจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
80 B5963775 นายเกษมสันต์ มงกุฎเพชร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
81 B5963799 นางสาวธัญรัตน์ เสาสิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY