ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5961399 นางสาวกัญญารัตน์ ศักดิ์กำปัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
2 B5961429 นางสาวลัดดาวัลย์ ครสิงห์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
3 B5961559 นางสาวศุภลักษณ์ คำใส OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
4 B5961627 นางสาวศรัญญา บุญทศ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
5 B5961641 นางสาวรัชรีย์ ทองภู OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
6 B5961887 นางสาวนิศารัตน์ เต็งผักแว่น OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
7 B5962020 นางสาวปณิดา นารี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
8 B5962037 นางสาวอธิชา ชูมล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
9 B5962082 นางสาวฉัตรธิดา จันมะณีย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
10 B5962167 นางสาวไปรมาศ สันทาลุนัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
11 B5962181 นางสาววริศรา งิ้วเรือง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
12 B5962204 นางสาวณัฐชนิดา ภิญโญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
13 B5962235 นางสาวภัทรลดา จักรชัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
14 B5962242 นางสาวชลนิดา ดุงสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
15 B5962303 นายอปินโย มาตราช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
16 B5962341 นางสาวกชพร นวลจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
17 B5962518 นางสาววิชุดา ฝาชัยภูมิ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
18 B5962594 นางสาวอนุลักษณ์ ปิ่นชู OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
19 B5962631 นางสาวสายไหม ทองทับพันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
20 B5962785 นางสาวจิตติมา เพิ่มจัตุรัส OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
21 B5962877 นางสาวเจนิตา งานสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
22 B5962907 นางสาวดุสิตา ศิริรักษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
23 B5963003 นายธันวา บำรุงศิลป์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
24 B5963041 นางสาวอรวรรณ ล้ำเลิศ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
25 B5963065 นางสาวชวาลา ตีตรา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
26 B5963133 นางสาวนันทนัช จิตจำนงค์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
27 B5963201 นางสาวสุภาวนา มีชัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
28 B5963249 นายคชานนท์ คำเปล่า OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
29 B5963317 นางสาวยลดา ภูมิรัตน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
30 B5963393 นางสาวพัชรินทร์ เลาะสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
31 B5963430 นายอธิชา นาคะพงษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
32 B5963515 นายชานนท์ บุญชื่น OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
33 B5963577 นางสาวจุรีภรณ์ ขอหมั่นกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
34 B5963621 นางสาวศุภิสรา สืบกระโทก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
35 B5963836 นางสาวชัญญา พริกไทยวรรณ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
36 B5963874 นางสาวนันทิยา ฤทธิ์แขก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
37 B5963904 นางสาวอุไรพร ห่วงกระโทก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ