ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6061418 นางสาวเกศมณี วรรณสุทธิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
2 B6061425 นางสาวลภัสรดา ราชจริต OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
3 B6061432 นางสาวศุภนิดา ชงขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
4 B6061449 นางสาวจุฑามาศ ชูจันทึก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
5 B6061456 นางสาวอาภาพร หงษ์ขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
6 B6061463 นางสาวกัญญารัตน์ คืบขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
7 B6061586 นางสาวชัชราภรณ์ มาลำโกน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
8 B6061630 นางสาวพัชรนันท์ ธรานุกูลวงศ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
9 B6061685 นางสาวพิมพ์ระพัทร์ กองขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
10 B6061784 นางสาวนภัสสร สุวรพันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
11 B6061821 นางสาวธิดารัตน์ ปัตตา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
12 B6061890 นางสาววรรณนิสา ทองงาม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
13 B6061975 นางสาวพิมลพรรณ นามแย้ม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
14 B6061982 นางสาวกวินทิพย์ จอมแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
15 B6061999 นางสาวฉัตรสุดา เทพบุปผา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
16 B6062002 นางสาววรกานต์ ต่ออำนาจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
17 B6062309 นางสาวพัทธ์ธีรา มุ่งอาษา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
18 B6062521 นางสาวกัญญารัตน์ เทียมแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
19 B6062590 นางสาวอรยา ศรีโคกสูง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
20 B6062699 นางสาวรุ่งทิวา แน่นพะเนาว์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
21 B6062736 นางสาวภัทราภรณ์ ภูผาลิช่อ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
22 B6062798 นางสาวชลิตา ภูกองไชย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
23 B6062811 นางสาวณิชกุล สีกาลัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
24 B6062828 นางสาวธญานี วัชโรสินธุ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
25 B6062866 นางสาวธัญชนก สายสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
26 B6062927 นางสาวจารุวรรณ ต่อพันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
27 B6062941 นางสาวสร้อยสุดา รอดกำเหนิด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
28 B6063009 นายณัฐพงษ์ พกทรัพย์หิรัญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
29 B6063030 นางสาวชลิตา หอขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
30 B6063153 นางสาวปวีณา ชื่นตา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
31 B6063238 นางสาวทิวาพร ยศปัญญา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
32 B6063245 นางสาวปรารถนา วิทย์ชัยวุฒิวงศ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
33 B6063351 นางสาวรศิกาญจน์ อินธนู OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
34 B6063450 นางสาวนันทิยา ศิลป์ชัยเสรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
35 B6063481 นางสาวอภิญญา มณีรัตน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
36 B6063528 นางสาวจุฑารัตน์ ต้นสิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
37 B6063535 นางสาวสุขชนก ป้องกัน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
38 B6063542 นายอนุชิต นีระไทย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
39 B6063689 นางสาวมณฑาทิพย์ ธนาวิชิตฤกษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
40 B6063870 นางสาวน้ำฝน ท้าวจัตุรัส OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
41 B6064044 นางสาวจารุวรรณ ขันนาค OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
42 B6064310 นางสาวณภัทร สุทธิวรรณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
43 B6064617 นางสาวฐิติพร มาบัว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
44 B6064631 นางสาวจารุวรรณ เพิ่มเพียรสิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
45 B6064709 นางสาวรจเรศ กวางรัมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
46 B6064785 นางสาวกัญญาณัฐ สีวันนะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
47 B6064808 นางสาวทัศยามล วงศาสตร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
48 B6064815 นางสาวยลดา พาลี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
49 B6064839 นางสาวสุภิญญา ขั้วกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
50 B6064921 นางสาวศิริรัตน์ มูลจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
51 B6064983 นางสาวขวัญฤดี สาทิพจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
52 B6065034 นางสาวอาริยา มันหาท้าว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
53 B6065041 นางสาวทรรศพร ภูกิ่งงาม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
54 B6065058 นางสาวดวงสุดา พงษ์จังหรีด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
55 B6065065 นางสาววริษา กาเด็น OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
56 B6065188 นายกฤธิชัย ติถา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
57 B6065324 นางสาวกนกพร จำปาศิริ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
58 B6065393 นางสาวจิราภรณ์ สรรเสริญสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
59 B6065416 นางสาวกาญจนา ศรีวิเศษ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
60 B5962471 นางสาวพรรณนิกร เป็นธุพันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 3 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
61 B5962860 นายนรินทร์ นิราชโศรก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
62 B6060428 นางสาววรพนิต ช่วยงาน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
63 B6060435 นางสาวนิศิตา สร้อยทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
64 B6061937 นางสาวจรรยา เจือจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
65 B6062255 นางสาวอาภาพร ฟองสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
66 B6062279 นายปณชัย แพงจันทึก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
67 B6062293 นางสาววรรณพร ถมปัด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
68 B6062354 นางสาวกุลธิดา รัตนมณี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
69 B6062439 นางสาวสิริกานดา มักอ้น OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
70 B6062460 นางสาวกันยารัตน์ สุขเพราะนา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
71 B6062477 นางสาวพัณณิดา จุลสานะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
72 B6062507 นางสาวยศวดี ชมด่าน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
73 B6062620 นางสาวณภาธริน นวลนุกูล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
74 B6062712 นางสาวออมทรัพย์ เจิมสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
75 B6062767 นางสาวสุดารัตน์ ตระกูลรัมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
76 B6062958 นางสาวศศิประภา พรมบ้านสังข์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
77 B6063092 นางสาวนริศรา พุ่มสุวรรณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
78 B6063139 นางสาวจิตนภา ดำแพร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 3 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
79 B6063221 นางสาวศิริลักษณ์ นีสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
80 B6063252 นางสาวภคนันท์ คำนอก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
81 B6063269 นางสาวช้องณางค์ ลอยเลื่อน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
82 B6063290 นางสาวเยาวเรศ กันภัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
83 B6063573 นางสาวปิยฉัตร กลิ่นมาก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
84 B6063603 นางสาวมนรดา เมณกูล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
85 B6063665 นางสาวพิมพ์ชนก แก่นคำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
86 B6063917 นางสาวปริศนา เสนาวัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
87 B6063931 นายเดชาชัย จันภูทัศ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
88 B6063955 นางสาววราพร สอนจิตต์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
89 B6064105 นางสาวสาวิกา วรรณขาว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
90 B6064129 นางสาวสุกัญญา เสนากิจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
91 B6064136 นางสาวกันติมาภรณ์ ศรีจรัญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
92 B6064204 นางสาวอุทัยวรรณ บุษดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
93 B6064228 นางสาวกรองเเก้ว ไชยพร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
94 B6064242 นางสาวสิตานันท์ เอี่ยมเศรษฐกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
95 B6064266 นางสาวลักษณา อุปลัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
96 B6064303 นางสาวเสาวลักษณ์ ไกยศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
97 B6064341 นายกิตตินันท์ ทาดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
98 B6064358 นางสาวอารีรัตน์ เชียงศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
99 B6064372 นางสาวสุรีย์นิภา ถาวร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
100 B6064419 นางสาวนุศรา ไพสี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
101 B6064549 นางสาวธิรดา ประเสริฐสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
102 B6064792 นางสาวปุณยนุช แสงทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
103 B6064860 นางสาวปฐวีกานต์ แก้วรักศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
104 B6064877 นางสาวเจนจิรา ไพเราะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
105 B6065003 นายพีรพัฒน์ ทองขาว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
106 B6065010 นายอาทิตย์ จงห่อกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
107 B6065126 นายณัฐพงษ์ ไชยคำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
108 B6065133 นางสาวกนกอร ช่างเกวียน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
109 B6065140 นางสาวจิรัตติกาล ไชยบัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
110 B6065157 นางสาวพุทธรักษา จิตรชัยภูมิ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
111 B6065171 นางสาวชนิตา ผะกาเกศ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
112 B6065362 นางสาวแพรวพรรณ ไวกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
113 B6065386 นางสาวทัศน์วรรณ พึ่งโภคา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
114 B6065454 นางสาวศศิกานต์ ศรีสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
115 B6065560 นางสาวกนกกร แท่งทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
116 B6065591 นางสาวอันธิมา คำปาน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
117 B6065652 นางสาวอณิสตา มาลินี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
118 B6060473 นางสาวอรนุช เครื่องประดับ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
119 B6061470 นางสาวกะรัตเพชร นาคปลัด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
120 B6061517 นางสาวสุนันทา พูลขวัญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
121 B6061524 นางสาวสุธิดา งูพิมาย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
122 B6061531 นางสาวกนกวรรณ รุ่นมะลัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
123 B6061678 นางสาวเบญจมาภรณ์ เบ้าดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
124 B6061753 นางสาวธัญญลักษณ์ ระวังกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
125 B6061777 นางสาวอนงค์นาถ ปัตริยะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
126 B6061845 นางสาวภัทราวดี กิพิมาย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
127 B6061852 นางสาวสุดารัตน์ เจิมขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
128 B6061876 นางสาวชาลิสา เพ็ญสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
129 B6061920 นางสาวยุวดี ชอบสงวน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
130 B6061951 นางสาวปิยนันท์ สุดใจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
131 B6062088 นายรักสิทธิ์ ดวงท้าวเศษ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
132 B6062200 นายธนวัฒน์ คตบัว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
133 B6062231 นางสาวอัญมณี สร้างบุญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
134 B6062248 นายพลวัฒน์ คุณาธร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
135 B6062262 นายจีรพัฒน์ ศรีกันหา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
136 B6062491 นางสาวกัลยา ทับทิม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
137 B6062514 นางสาวอังคณา มุ่งพึ่งกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
138 B6062910 นางสาวพิชญาภา เพ็ญสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
139 B6063054 นางสาวดวงสุดา จงพึ่งกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
140 B6063108 นางสาววีร์สุดา ฉินสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
141 B6063306 นางสาวมณีรัตน์ สร้างการนอก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
142 B6063498 นายวุฒิภัทร ศรีพระจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
143 B6063658 นางสาวกนกพรรณ หมื่นกล้า OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
144 B6063719 นางสาวสุดารัตน์ พรสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
145 B6063733 นางสาวศิริลักษณ์ ทุมไมล์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
146 B6063764 นางสาวกัณยานัฐ เอื้อยฉิมพลี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
147 B6063771 นางสาวสุพัตรา กุญแจทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
148 B6063795 นางสาวอภิชญา ก๋าสม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
149 B6063818 นางสาวอรดา สินธุรัมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
150 B6063849 นางสาวจุฑาพร จุฑาพัฒนา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
151 B6063856 นางสาวนิศารัตน์ พิพิธกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
152 B6063863 นางสาวกชกร นวนฉิมพลี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
153 B6064235 นางสาวภาวินี เทพจร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
154 B6064259 นางสาวพิมพญา พิมพ์พา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
155 B6064488 นางสาวณัฐณิชา พิตตะขบ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
156 B6064662 นางสาวศดานันท์ แก้วกลม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
157 B6064747 นางสาววณัญญา ก้อนทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
158 B6065089 นายพิริยพงษ์ อู่จอหอ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
159 B6065119 นายชวนากร ทรวงโพธิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
160 B6065294 นายสิทธิชัย ทิวาพัฒน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
161 B6065485 นายนภัส อภิสิทธิไกรโศภิต OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
162 B6065508 นางสาววิไลพร แสงสว่าง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
163 B6065539 นางสาววิชุดา พิกุลศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
164 B6065584 นางสาวทักษพร หม่อนกระโทก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
165 B6065607 นางสาวปัทมาภรณ์ พุ่มแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
166 B6065638 นางสาวอชิรญา มหาหงษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ