ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6061562 นางสาวปัณฑ์ชนิตา วัลลภหิรัญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
2 B6061609 นางสาวปทุมพร นาชัยเวียง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
3 B6061692 นางสาวณัฐริกา พรมบุตร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
4 B6061869 นางสาวกชกร คาวีโชติ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
5 B6063078 นางสาวจิรภาดา กิจกลิ่น OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
6 B6064778 นางสาวชลธิชา แสงชนะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
7 B6064822 นางสาวนิตยา สรรเสริญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
8 B6064990 สิบเอกหญิงสโรชินี หลีประเสริฐ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
9 B6065027 นางสาวนภัสวรรณ มั่นสุขผล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY