ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6060428 นางสาววรพนิต ช่วยงาน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
2 B6060435 นางสาวนิศิตา สร้อยทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
3 B6061425 นางสาวลภัสรดา ราชจริต OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
4 B6061432 นางสาวศุภนิดา ชงขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
5 B6061470 นางสาวกะรัตเพชร นาคปลัด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
6 B6061630 นางสาวพัชรนันท์ ธรานุกูลวงศ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
7 B6061777 นางสาวอนงค์นาถ ปัตริยะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
8 B6061845 นางสาวภัทราวดี กิพิมาย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
9 B6061937 นางสาวจรรยา เจือจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
10 B6061951 นางสาวปิยนันท์ สุดใจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
11 B6061999 นางสาวฉัตรสุดา เทพบุปผา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
12 B6062231 นางสาวอัญมณี สร้างบุญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
13 B6062255 นางสาวอาภาพร ฟองสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
14 B6062279 นายปณชัย แพงจันทึก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
15 B6062439 นางสาวสิริกานดา มักอ้น OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
16 B6062521 นางสาวกัญญารัตน์ เทียมแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 3 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
17 B6062590 นางสาวอรยา ศรีโคกสูง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
18 B6062699 นางสาวรุ่งทิวา แน่นพะเนาว์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
19 B6062712 นางสาวออมทรัพย์ เจิมสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
20 B6062750 นางสาวผกามาศ ชำนาญหมอ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
21 B6062767 นางสาวสุดารัตน์ ตระกูลรัมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
22 B6062798 นางสาวชลิตา ภูกองไชย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
23 B6062811 นางสาวณิชกุล สีกาลัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
24 B6062828 นางสาวธญานี วัชโรสินธุ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
25 B6062927 นางสาวจารุวรรณ ต่อพันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
26 B6063054 นางสาวดวงสุดา จงพึ่งกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
27 B6063092 นางสาวนริศรา พุ่มสุวรรณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
28 B6063108 นางสาววีร์สุดา ฉินสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
29 B6063221 นางสาวศิริลักษณ์ นีสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
30 B6063269 นางสาวช้องณางค์ ลอยเลื่อน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
31 B6063306 นางสาวมณีรัตน์ สร้างการนอก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
32 B6063450 นางสาวนันทิยา ศิลป์ชัยเสรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
33 B6063573 นางสาวปิยฉัตร กลิ่นมาก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
34 B6063603 นางสาวมนรดา เมณกูล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
35 B6063665 นางสาวพิมพ์ชนก แก่นคำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
36 B6063764 นางสาวกัณยานัฐ เอื้อยฉิมพลี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
37 B6063771 นางสาวสุพัตรา กุญแจทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
38 B6063849 นางสาวจุฑาพร จุฑาพัฒนา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
39 B6063863 นางสาวกชกร นวนฉิมพลี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 3 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
40 B6063931 นายเดชาชัย จันภูทัศ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
41 B6064129 นางสาวสุกัญญา เสนากิจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
42 B6064228 นางสาวกรองเเก้ว ไชยพร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
43 B6064242 นางสาวสิตานันท์ เอี่ยมเศรษฐกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
44 B6064303 นางสาวเสาวลักษณ์ ไกยศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
45 B6064310 นางสาวณภัทร สุทธิวรรณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
46 B6064372 นางสาวสุรีย์นิภา ถาวร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
47 B6064617 นางสาวฐิติพร มาบัว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
48 B6064631 นางสาวจารุวรรณ เพิ่มเพียรสิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
49 B6064709 นางสาวรจเรศ กวางรัมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
50 B6064785 นางสาวกัญญาณัฐ สีวันนะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
51 B6064792 นางสาวปุณยนุช แสงทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
52 B6064808 นางสาวทัศยามล วงศาสตร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
53 B6064839 นางสาวสุภิญญา ขั้วกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
54 B6064860 นางสาวปฐวีกานต์ แก้วรักศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
55 B6064921 นางสาวศิริรัตน์ มูลจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
56 B6065003 นายพีรพัฒน์ ทองขาว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
57 B6065508 นางสาววิไลพร แสงสว่าง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
58 B6065607 นางสาวปัทมาภรณ์ พุ่มแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
59 B6065652 นางสาวอณิสตา มาลินี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
60 B6060473 นางสาวอรนุช เครื่องประดับ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
61 B6061418 นางสาวเกศมณี วรรณสุทธิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
62 B6061562 นางสาวปัณฑ์ชนิตา วัลลภหิรัญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
63 B6061609 นางสาวปทุมพร นาชัยเวียง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
64 B6061692 นางสาวณัฐริกา พรมบุตร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
65 B6061753 นางสาวธัญญลักษณ์ ระวังกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
66 B6061784 นางสาวนภัสสร สุวรพันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
67 B6061821 นางสาวธิดารัตน์ ปัตตา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
68 B6061852 นางสาวสุดารัตน์ เจิมขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
69 B6061869 นางสาวกชกร คาวีโชติ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
70 B6061876 นางสาวชาลิสา เพ็ญสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
71 B6061890 นางสาววรรณนิสา ทองงาม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
72 B6061920 นางสาวยุวดี ชอบสงวน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
73 B6062088 นายรักสิทธิ์ ดวงท้าวเศษ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
74 B6062200 นายธนวัฒน์ คตบัว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
75 B6062248 นายพลวัฒน์ คุณาธร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
76 B6062293 นางสาววรรณพร ถมปัด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
77 B6062309 นางสาวพัทธ์ธีรา มุ่งอาษา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
78 B6062460 นางสาวกันยารัตน์ สุขเพราะนา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
79 B6062477 นางสาวพัณณิดา จุลสานะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
80 B6062620 นางสาวณภาธริน นวลนุกูล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
81 B6062866 นางสาวธัญชนก สายสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
82 B6062910 นางสาวพิชญาภา เพ็ญสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
83 B6062958 นางสาวศศิประภา พรมบ้านสังข์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
84 B6063009 นายณัฐพงษ์ พกทรัพย์หิรัญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
85 B6063030 นางสาวชลิตา หอขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
86 B6063139 นางสาวจิตนภา ดำแพร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
87 B6063153 นางสาวปวีณา ชื่นตา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
88 B6063238 นางสาวทิวาพร ยศปัญญา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
89 B6063245 นางสาวปรารถนา วิทย์ชัยวุฒิวงศ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
90 B6063252 นางสาวภคนันท์ คำนอก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
91 B6063290 นางสาวเยาวเรศ กันภัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
92 B6063351 นางสาวรศิกาญจน์ อินธนู OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 3 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
93 B6063481 นางสาวอภิญญา มณีรัตน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 3 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
94 B6063498 นายวุฒิภัทร ศรีพระจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
95 B6063535 นางสาวสุขชนก ป้องกัน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
96 B6063542 นายอนุชิต นีระไทย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
97 B6063658 นางสาวกนกพรรณ หมื่นกล้า OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
98 B6063689 นางสาวมณฑาทิพย์ ธนาวิชิตฤกษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 3 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
99 B6063719 นางสาวสุดารัตน์ พรสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
100 B6063733 นางสาวศิริลักษณ์ ทุมไมล์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
101 B6063818 นางสาวอรดา สินธุรัมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
102 B6063917 นางสาวปริศนา เสนาวัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
103 B6064105 นางสาวสาวิกา วรรณขาว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
104 B6064235 นางสาวภาวินี เทพจร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
105 B6064259 นางสาวพิมพญา พิมพ์พา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
106 B6064341 นายกิตตินันท์ ทาดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
107 B6064419 นางสาวนุศรา ไพสี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
108 B6064662 นางสาวศดานันท์ แก้วกลม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
109 B6064815 นางสาวยลดา พาลี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 3 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
110 B6064877 นางสาวเจนจิรา ไพเราะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
111 B6064990 สิบเอกหญิงสโรชินี หลีประเสริฐ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
112 B6065027 นางสาวนภัสวรรณ มั่นสุขผล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
113 B6065089 นายพิริยพงษ์ อู่จอหอ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
114 B6065119 นายชวนากร ทรวงโพธิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
115 B6065157 นางสาวพุทธรักษา จิตรชัยภูมิ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
116 B6065324 นางสาวกนกพร จำปาศิริ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 3 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
117 B6065492 นายศุภวิชญ์ ทัศนอินทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
118 B6065539 นางสาววิชุดา พิกุลศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
119 B6065638 นางสาวอชิรญา มหาหงษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
120 B6061449 นางสาวจุฑามาศ ชูจันทึก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 3 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
121 B6061456 นางสาวอาภาพร หงษ์ขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 1 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
122 B6061463 นางสาวกัญญารัตน์ คืบขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 1 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
123 B6061517 นางสาวสุนันทา พูลขวัญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
124 B6061524 นางสาวสุธิดา งูพิมาย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
125 B6061531 นางสาวกนกวรรณ รุ่นมะลัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 1 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
126 B6061586 นางสาวชัชราภรณ์ มาลำโกน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 1 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
127 B6061678 นางสาวเบญจมาภรณ์ เบ้าดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 3 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
128 B6061685 นางสาวพิมพ์ระพัทร์ กองขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
129 B6061975 นางสาวพิมลพรรณ นามแย้ม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
130 B6061982 นางสาวกวินทิพย์ จอมแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
131 B6062002 นางสาววรกานต์ ต่ออำนาจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
132 B6062262 นายจีรพัฒน์ ศรีกันหา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
133 B6062354 นางสาวกุลธิดา รัตนมณี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 1 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
134 B6062491 นางสาวกัลยา ทับทิม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 1 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
135 B6062507 นางสาวยศวดี ชมด่าน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
136 B6062514 นางสาวอังคณา มุ่งพึ่งกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 1 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
137 B6062613 นางสาวอรจิรา ภูแล่นนา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
138 B6062736 นางสาวภัทราภรณ์ ภูผาลิช่อ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
139 B6062941 นางสาวสร้อยสุดา รอดกำเหนิด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
140 B6063078 นางสาวจิรภาดา กิจกลิ่น OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
141 B6063528 นางสาวจุฑารัตน์ ต้นสิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 1 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
142 B6063795 นางสาวอภิชญา ก๋าสม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
143 B6063856 นางสาวนิศารัตน์ พิพิธกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
144 B6063870 นางสาวน้ำฝน ท้าวจัตุรัส OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
145 B6063955 นางสาววราพร สอนจิตต์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
146 B6063962 นายสุภชัย สุภาพ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
147 B6064044 นางสาวจารุวรรณ ขันนาค OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
148 B6064136 นางสาวกันติมาภรณ์ ศรีจรัญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
149 B6064204 นางสาวอุทัยวรรณ บุษดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
150 B6064266 นางสาวลักษณา อุปลัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
151 B6064358 นางสาวอารีรัตน์ เชียงศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
152 B6064488 นางสาวณัฐณิชา พิตตะขบ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
153 B6064549 นางสาวธิรดา ประเสริฐสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
154 B6064747 นางสาววณัญญา ก้อนทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
155 B6064778 นางสาวชลธิชา แสงชนะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
156 B6064822 นางสาวนิตยา สรรเสริญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
157 B6064983 นางสาวขวัญฤดี สาทิพจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 3 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
158 B6065010 นายอาทิตย์ จงห่อกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 1 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
159 B6065034 นางสาวอาริยา มันหาท้าว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 3 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
160 B6065041 นางสาวทรรศพร ภูกิ่งงาม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
161 B6065058 นางสาวดวงสุดา พงษ์จังหรีด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
162 B6065065 นางสาววริษา กาเด็น OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
163 B6065126 นายณัฐพงษ์ ไชยคำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
164 B6065133 นางสาวกนกอร ช่างเกวียน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 3 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
165 B6065140 นางสาวจิรัตติกาล ไชยบัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
166 B6065171 นางสาวชนิตา ผะกาเกศ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
167 B6065188 นายกฤธิชัย ติถา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
168 B6065294 นายสิทธิชัย ทิวาพัฒน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
169 B6065362 นางสาวแพรวพรรณ ไวกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
170 B6065386 นางสาวทัศน์วรรณ พึ่งโภคา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
171 B6065393 นางสาวจิราภรณ์ สรรเสริญสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
172 B6065416 นางสาวกาญจนา ศรีวิเศษ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
173 B6065454 นางสาวศศิกานต์ ศรีสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
174 B6065485 นายนภัส อภิสิทธิไกรโศภิต OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
175 B6065560 นางสาวกนกกร แท่งทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
176 B6065584 นางสาวทักษพร หม่อนกระโทก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
177 B6065591 นางสาวอันธิมา คำปาน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL