ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6128180 นางสาวพรผจง คำแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
2 D6110727 นางสาวภัทรกุล ศิลปรัตน์ GEOINFORMATICS 2 10 1 617215 EPIDEMIOLOGY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ