ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6060404 นางสาวชนิสรา กิจวิรุฬห์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
2 B6060411 นางสาวปฏิญญา ภักดีเมฆ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
3 B6060428 นางสาววรพนิต ช่วยงาน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
4 B6060435 นางสาวนิศิตา สร้อยทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
5 B6060466 นางสาวนันทินี หน่วยกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
6 B6060473 นางสาวอรนุช เครื่องประดับ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
7 B6060480 นางสาวสุมิตตา ประพรรณสุข ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
8 B6061401 นางสาววรัทพร จูมจันทร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
9 B6061418 นางสาวเกศมณี วรรณสุทธิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
10 B6061425 นางสาวลภัสรดา ราชจริต OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
11 B6061432 นางสาวศุภนิดา ชงขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
12 B6061449 นางสาวจุฑามาศ ชูจันทึก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
13 B6061456 นางสาวอาภาพร หงษ์ขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 617215 EPIDEMIOLOGY
14 B6061463 นางสาวกัญญารัตน์ คืบขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 617215 EPIDEMIOLOGY
15 B6061470 นางสาวกะรัตเพชร นาคปลัด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
16 B6061487 นางสาวกาญจนา บัวกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
17 B6061517 นางสาวสุนันทา พูลขวัญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
18 B6061524 นางสาวสุธิดา งูพิมาย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
19 B6061531 นางสาวกนกวรรณ รุ่นมะลัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
20 B6061548 นางสาวสุนทราภรณ์ มะหันต์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
21 B6061555 นางสาวอาภาภรณ์ โพธิ์ชัยแสน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
22 B6061562 นางสาวปัณฑ์ชนิตา วัลลภหิรัญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
23 B6061586 นางสาวชัชราภรณ์ มาลำโกน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
24 B6061593 นางสาวกัณฐิกา แมขุนทด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
25 B6061609 นางสาวปทุมพร นาชัยเวียง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
26 B6061616 นางสาวชลธิฌา พลสมบูรณ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
27 B6061623 นางสาวรุ่งอรุณ เวสา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617215 EPIDEMIOLOGY
28 B6061630 นางสาวพัชรนันท์ ธรานุกูลวงศ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
29 B6061647 นางสาวอาริยา เพ็ชรมน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
30 B6061654 นางสาวนันทิยา คางคำ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
31 B6061661 นางสาวอภิสรา คำมะนาถ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
32 B6061678 นางสาวเบญจมาภรณ์ เบ้าดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
33 B6061685 นางสาวพิมพ์ระพัทร์ กองขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
34 B6061692 นางสาวณัฐริกา พรมบุตร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
35 B6061753 นางสาวธัญญลักษณ์ ระวังกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
36 B6061777 นางสาวอนงค์นาถ ปัตริยะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
37 B6061784 นางสาวนภัสสร สุวรพันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
38 B6061791 นางสาวณัฐกาญณ์ จันธิราช ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
39 B6061821 นางสาวธิดารัตน์ ปัตตา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
40 B6061845 นางสาวภัทราวดี กิพิมาย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
41 B6061852 นางสาวสุดารัตน์ เจิมขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
42 B6061869 นางสาวกชกร คาวีโชติ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
43 B6061876 นางสาวชาลิสา เพ็ญสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
44 B6061883 นายรัชกาล คำสว่าง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
45 B6061890 นางสาววรรณนิสา ทองงาม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
46 B6061913 นางสาวนราพร กลิ่นจันทร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
47 B6061920 นางสาวยุวดี ชอบสงวน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
48 B6061937 นางสาวจรรยา เจือจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
49 B6061944 นางสาวปณิตา จันทะสม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
50 B6061951 นางสาวปิยนันท์ สุดใจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
51 B6061968 นายภานุวัฒน์ เมืองเลน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
52 B6061975 นางสาวพิมลพรรณ นามแย้ม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
53 B6061982 นางสาวกวินทิพย์ จอมแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
54 B6061999 นางสาวฉัตรสุดา เทพบุปผา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
55 B6062002 นางสาววรกานต์ ต่ออำนาจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
56 B6062040 นางสาวปารัช หรั่งเล็ก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
57 B6062057 นางสาวศิริกานดา อุดหนุน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
58 B6062064 นางสาวศัญชนี บัวคลี่ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
59 B6062088 นายรักสิทธิ์ ดวงท้าวเศษ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
60 B6062095 นางสาวอารียา ราชบัณดิส ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
61 B6062125 นางสาวจันทราทิพย์ ภูมิโพธิ์ตาก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
62 B6062132 นางสาวจิราวรรณ ผลรุ่ง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
63 B6062149 นางสาวศิริวรรณ ม่วงอร่าม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
64 B6062156 นางสาวเจนจิรา ชมกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
65 B6062187 นางสาวกัญญาณัฐ กงมหา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
66 B6062200 นายธนวัฒน์ คตบัว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
67 B6062231 นางสาวอัญมณี สร้างบุญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
68 B6062248 นายพลวัฒน์ คุณาธร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
69 B6062255 นางสาวอาภาพร ฟองสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
70 B6062262 นายจีรพัฒน์ ศรีกันหา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
71 B6062279 นายปณชัย แพงจันทึก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
72 B6062286 นางสาวสุพัตตรา สุภาวงศ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
73 B6062293 นางสาววรรณพร ถมปัด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
74 B6062309 นางสาวพัทธ์ธีรา มุ่งอาษา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
75 B6062330 นางสาววาฤดี สีสวนจิต ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
76 B6062347 นางสาวนุจรินทร์ วิชัยกูล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
77 B6062354 นางสาวกุลธิดา รัตนมณี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
78 B6062361 นางสาวจันทกานต์ ปิดรัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
79 B6062378 นางสาวรัชดาภา ปรีชารัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
80 B6062408 นางสาวสุนิสา นิ่มนวล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
81 B6062415 นางสาวรุจิรา มาดำ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
82 B6062422 นางสาวชลธิมา ดั้งดอนบม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
83 B6062439 นางสาวสิริกานดา มักอ้น OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
84 B6062446 นางสาวกาญจนา มัธยมแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
85 B6062453 นายหฤษฏ์ เงินโพธิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
86 B6062460 นางสาวกันยารัตน์ สุขเพราะนา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
87 B6062477 นางสาวพัณณิดา จุลสานะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
88 B6062491 นางสาวกัลยา ทับทิม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
89 B6062507 นางสาวยศวดี ชมด่าน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
90 B6062514 นางสาวอังคณา มุ่งพึ่งกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
91 B6062521 นางสาวกัญญารัตน์ เทียมแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
92 B6062545 นางสาวสุภัคชญา เสริมทรัพย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
93 B6062569 นางสาวนิจวิภา เดือดกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
94 B6062583 นางสาวนารากร การนา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
95 B6062590 นางสาวอรยา ศรีโคกสูง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
96 B6062606 นางสาวเปรมกมล บุบผา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
97 B6062613 นางสาวอรจิรา ภูแล่นนา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
98 B6062620 นางสาวณภาธริน นวลนุกูล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
99 B6062637 นางสาวชุติกาญจน์ จันทร์เทศ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
100 B6062651 นายกรกต ชารีดี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
101 B6062668 นางสาวภัทราภรณ์ ตะราษี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617215 EPIDEMIOLOGY
102 B6062682 นางสาวกวินนาฎ เคราะห์ดี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
103 B6062699 นางสาวรุ่งทิวา แน่นพะเนาว์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
104 B6062712 นางสาวออมทรัพย์ เจิมสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
105 B6062729 นางสาวศุภลักษณ์ หวังล้อมกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
106 B6062736 นางสาวภัทราภรณ์ ภูผาลิช่อ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
107 B6062743 นางสาวศุภนุช ชูทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
108 B6062750 นางสาวผกามาศ ชำนาญหมอ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
109 B6062767 นางสาวสุดารัตน์ ตระกูลรัมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
110 B6062774 นางสาวสมฤทัย ศรีสุวรรณ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
111 B6062798 นางสาวชลิตา ภูกองไชย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
112 B6062804 นางสาวศิริพาพร พิมพา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
113 B6062811 นางสาวณิชกุล สีกาลัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
114 B6062828 นางสาวธญานี วัชโรสินธุ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
115 B6062835 นางสาวจิรัชญา วงศ์เตชะ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
116 B6062842 นางสาวอรพรรณ บุญตาน้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
117 B6062866 นางสาวธัญชนก สายสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
118 B6062873 นายณัฐวุฒิ ธงสันเทียะ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
119 B6062897 นางสาวพิมพ์มาตา แก้วไพฑูลย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
120 B6062903 นางสาวอภิญญา มะลัยทิพย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
121 B6062910 นางสาวพิชญาภา เพ็ญสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
122 B6062927 นางสาวจารุวรรณ ต่อพันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
123 B6062934 นางสาวสุทธิชา เนียมขุนทด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
124 B6062941 นางสาวสร้อยสุดา รอดกำเหนิด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
125 B6062958 นางสาวศศิประภา พรมบ้านสังข์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
126 B6062972 นางสาวอัญรัตน์ นามโสม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
127 B6062989 นางสาวรัตน์ชนก ชนะค้า ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
128 B6062996 นางสาวธันยภรณ์ สุขสบาย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
129 B6063009 นายณัฐพงษ์ พกทรัพย์หิรัญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
130 B6063023 นางสาวปลายฟ้า รักษะประโคน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
131 B6063030 นางสาวชลิตา หอขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
132 B6063047 นางสาวลลิตา จันทร์วาน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
133 B6063054 นางสาวดวงสุดา จงพึ่งกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
134 B6063061 นางสาวกิติศญาพร คิดเห็น ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
135 B6063078 นางสาวจิรภาดา กิจกลิ่น OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
136 B6063092 นางสาวนริศรา พุ่มสุวรรณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
137 B6063108 นางสาววีร์สุดา ฉินสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
138 B6063122 นางสาววิภารัตน์ ชมภูพันธ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
139 B6063139 นางสาวจิตนภา ดำแพร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
140 B6063153 นางสาวปวีณา ชื่นตา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
141 B6063160 นายสมโชค วงษ์สานนท์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
142 B6063191 นางสาวถิรนันท์ จงใจงาม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
143 B6063221 นางสาวศิริลักษณ์ นีสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
144 B6063238 นางสาวทิวาพร ยศปัญญา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
145 B6063245 นางสาวปรารถนา วิทย์ชัยวุฒิวงศ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
146 B6063252 นางสาวภคนันท์ คำนอก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
147 B6063269 นางสาวช้องณางค์ ลอยเลื่อน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
148 B6063276 นางสาวอาริสา ชาติไทย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
149 B6063283 นางสาวมลธิกานต์ สุขเสมอ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
150 B6063290 นางสาวเยาวเรศ กันภัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
151 B6063306 นางสาวมณีรัตน์ สร้างการนอก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
152 B6063337 นางสาวกัญญาพัชร บุญเครือบ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
153 B6063344 นางสาวสุจิตรา อินโคกสูง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
154 B6063351 นางสาวรศิกาญจน์ อินธนู OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
155 B6063375 นางสาวกาญจนัดดา เสาเกลียว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
156 B6063382 นางสาวกัญญารัตน์ แสงบัวภา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
157 B6063399 นางสาวจิราพร ฝอดสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
158 B6063412 นางสาวณิชากร ผลกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
159 B6063429 นางสาวเกศินี โกรพิมาย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
160 B6063443 นางสาวสิตานัน นาคสุวรรณ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
161 B6063450 นางสาวนันทิยา ศิลป์ชัยเสรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
162 B6063467 นางสาวศิริลักษณ์ ศรีประโคน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
163 B6063474 นางสาวธัญญารัช ชูสังข์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
164 B6063481 นางสาวอภิญญา มณีรัตน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
165 B6063498 นายวุฒิภัทร ศรีพระจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
166 B6063528 นางสาวจุฑารัตน์ ต้นสิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 617215 EPIDEMIOLOGY
167 B6063535 นางสาวสุขชนก ป้องกัน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
168 B6063542 นายอนุชิต นีระไทย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
169 B6063559 นางสาวจันทร์สุดา เปียสันเทียะ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
170 B6063573 นางสาวปิยฉัตร กลิ่นมาก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
171 B6063580 นางสาวฐิตารีย์ ปัญญาประชุม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
172 B6063597 นางสาวอรัญญา พรีพรม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
173 B6063603 นางสาวมนรดา เมณกูล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
174 B6063610 นางสาวอรทัย ชัยสิทธิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 60 0 617215 EPIDEMIOLOGY
175 B6063641 นายวิศรุจน์ ดาวช่วย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
176 B6063658 นางสาวกนกพรรณ หมื่นกล้า OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
177 B6063665 นางสาวพิมพ์ชนก แก่นคำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
178 B6063672 นางสาวนนทภรณ์ เย็นสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
179 B6063689 นางสาวมณฑาทิพย์ ธนาวิชิตฤกษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
180 B6063702 นางสาวศุภาวรรณ นาคาเริงฤทธิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
181 B6063719 นางสาวสุดารัตน์ พรสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
182 B6063726 นางสาวขวัญฤดี อินแสน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
183 B6063733 นางสาวศิริลักษณ์ ทุมไมล์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
184 B6063740 นายกิจสนะพงษ์ ปานหัวไผ่ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
185 B6063764 นางสาวกัณยานัฐ เอื้อยฉิมพลี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
186 B6063771 นางสาวสุพัตรา กุญแจทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
187 B6063795 นางสาวอภิชญา ก๋าสม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
188 B6063801 นางสาวพัชรี คำหมาย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
189 B6063818 นางสาวอรดา สินธุรัมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
190 B6063825 นางสาวฑิราลักษณ์ พรีพรม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
191 B6063832 นางสาวรัตนา จันทรชิต ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
192 B6063849 นางสาวจุฑาพร จุฑาพัฒนา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
193 B6063856 นางสาวนิศารัตน์ พิพิธกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
194 B6063863 นางสาวกชกร นวนฉิมพลี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
195 B6063870 นางสาวน้ำฝน ท้าวจัตุรัส OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
196 B6063887 นางสาวสิรินดา สุขสมเขตร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
197 B6063900 นางสาวปรียานุช พลอนันต์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
198 B6063917 นางสาวปริศนา เสนาวัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
199 B6063924 นางสาวปัทมา อ่อนรัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
200 B6063931 นายเดชาชัย จันภูทัศ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
201 B6063948 นางสาวกุลจิรา ปังศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
202 B6063955 นางสาววราพร สอนจิตต์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
203 B6063962 นายสุภชัย สุภาพ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
204 B6063979 นางสาวสมัชญา บุญยืน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
205 B6063986 นางสาวกรองแก้ว วงษาชัย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
206 B6064006 นางสาววิภาวี ดีทั่ว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
207 B6064020 นางสาวธัญญารัตน์ มัดศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
208 B6064037 นางสาวจิราพร อ่อนศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
209 B6064044 นางสาวจารุวรรณ ขันนาค OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
210 B6064051 นางสาวณัฐริกา สดช้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
211 B6064068 นายสหรัฐ ศุภผ่องศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
212 B6064082 นางสาวพิมพิไล ชัยแหม่ง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
213 B6064105 นางสาวสาวิกา วรรณขาว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
214 B6064112 นางสาวมณฑิรา พิมพิศาล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
215 B6064129 นางสาวสุกัญญา เสนากิจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
216 B6064136 นางสาวกันติมาภรณ์ ศรีจรัญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
217 B6064143 นางสาววิภาภรณ์ แสงรัตน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
218 B6064150 นางสาวมัญชริน ไชยปราณี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
219 B6064167 นางสาวจุรารัตน์ ก้อนวัน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
220 B6064174 นางสาวจรรยพร นิลชา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
221 B6064181 นางสาวนงลักษณ์ พุทโธ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
222 B6064198 นางสาวจันทิมา ภูมิกระจ่าง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
223 B6064204 นางสาวอุทัยวรรณ บุษดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
224 B6064228 นางสาวกรองเเก้ว ไชยพร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
225 B6064235 นางสาวภาวินี เทพจร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 617215 EPIDEMIOLOGY
226 B6064242 นางสาวสิตานันท์ เอี่ยมเศรษฐกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
227 B6064259 นางสาวพิมพญา พิมพ์พา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
228 B6064266 นางสาวลักษณา อุปลัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
229 B6064280 นางสาวอนงค์นาฎ โคตรสา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
230 B6064297 นางสาวอินทิรา มาคะรมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
231 B6064303 นางสาวเสาวลักษณ์ ไกยศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
232 B6064310 นางสาวณภัทร สุทธิวรรณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
233 B6064341 นายกิตตินันท์ ทาดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
234 B6064358 นางสาวอารีรัตน์ เชียงศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
235 B6064365 นางสาวอัญชณา เที่ยงธรรม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
236 B6064372 นางสาวสุรีย์นิภา ถาวร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
237 B6064389 นางสาวอรทัย ไซรอดแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
238 B6064396 นางสาวกัญญาณัฐ ปล้องไม้ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
239 B6064402 นางสาวสุภาวดี สิงห์รักษาตระกูล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
240 B6064419 นางสาวนุศรา ไพสี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
241 B6064471 นางสาวประภัสสร ซอนทรัพย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
242 B6064488 นางสาวณัฐณิชา พิตตะขบ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
243 B6064495 นางสาวฐาปนีย์ สนตะคุ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
244 B6064525 นายเดชา โตยิ่ง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
245 B6064532 นายกิตติบดินทร์ เงินสุข ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
246 B6064549 นางสาวธิรดา ประเสริฐสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
247 B6064563 นางสาวเกวลิน ยอดนครจง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
248 B6064570 นางสาวนราทิพย์ วรชินา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
249 B6064594 นางสาวธีรนาฏ สุวรรณรัตน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
250 B6064617 นางสาวฐิติพร มาบัว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
251 B6064631 นางสาวจารุวรรณ เพิ่มเพียรสิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
252 B6064648 นางสาวน้ำพลอย ไกรบำรุง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
253 B6064655 นางสาวณัฏฐนรี ขึ้นภูเขียว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
254 B6064662 นางสาวศดานันท์ แก้วกลม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
255 B6064686 นางสาวณัฐฐินันท์ ราชสีห์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617215 EPIDEMIOLOGY
256 B6064693 นางสาววิไลวรรณ พรอันแสง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
257 B6064709 นางสาวรจเรศ กวางรัมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
258 B6064716 นางสาวสุดารัตน์ ปรางค์นอก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
259 B6064730 นางสาววิสุดา ปะสาวะโถ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
260 B6064747 นางสาววณัญญา ก้อนทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
261 B6064754 นางสาวพินิตพิชา จินโจ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
262 B6064761 นางสาวกาญจนา บุญขาว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
263 B6064778 นางสาวชลธิชา แสงชนะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
264 B6064785 นางสาวกัญญาณัฐ สีวันนะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
265 B6064792 นางสาวปุณยนุช แสงทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
266 B6064808 นางสาวทัศยามล วงศาสตร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
267 B6064815 นางสาวยลดา พาลี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
268 B6064822 นางสาวนิตยา สรรเสริญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
269 B6064839 นางสาวสุภิญญา ขั้วกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
270 B6064846 นางสาวสุดารัตน์ ชาณะพต ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
271 B6064853 นางสาวกรวีร์ มีชัย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
272 B6064860 นางสาวปฐวีกานต์ แก้วรักศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
273 B6064877 นางสาวเจนจิรา ไพเราะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
274 B6064884 นางสาวสุภาพร กอบเขตรกรรม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
275 B6064891 นางสาวกิติกาญจน์ กางรัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
276 B6064921 นางสาวศิริรัตน์ มูลจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
277 B6064938 นางสาวศศิธร ผลสมหวัง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
278 B6064945 นางสาวสุนิตา ลมรื่น ENVIRONMENTAL HEALTH 1 60 0 617215 EPIDEMIOLOGY
279 B6064952 นางสาวปณิธิ สาชิต ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
280 B6064983 นางสาวขวัญฤดี สาทิพจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
281 B6064990 สิบเอกหญิงสโรชินี หลีประเสริฐ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
282 B6065003 นายพีรพัฒน์ ทองขาว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
283 B6065010 นายอาทิตย์ จงห่อกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 617215 EPIDEMIOLOGY
284 B6065027 นางสาวนภัสวรรณ มั่นสุขผล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
285 B6065034 นางสาวอาริยา มันหาท้าว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
286 B6065041 นางสาวทรรศพร ภูกิ่งงาม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
287 B6065058 นางสาวดวงสุดา พงษ์จังหรีด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
288 B6065065 นางสาววริษา กาเด็น OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
289 B6065089 นายพิริยพงษ์ อู่จอหอ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
290 B6065096 นางสาวกานต์รวี นาคขาว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
291 B6065119 นายชวนากร ทรวงโพธิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
292 B6065126 นายณัฐพงษ์ ไชยคำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
293 B6065133 นางสาวกนกอร ช่างเกวียน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
294 B6065140 นางสาวจิรัตติกาล ไชยบัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
295 B6065157 นางสาวพุทธรักษา จิตรชัยภูมิ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
296 B6065171 นางสาวชนิตา ผะกาเกศ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
297 B6065188 นายกฤธิชัย ติถา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
298 B6065256 นางสาวศิริพร ไหมทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
299 B6065294 นายสิทธิชัย ทิวาพัฒน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
300 B6065317 นางสาวอริษา ชัยโย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
301 B6065324 นางสาวกนกพร จำปาศิริ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
302 B6065331 นางสาวภาวิดา อุ่นรัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
303 B6065362 นางสาวแพรวพรรณ ไวกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
304 B6065386 นางสาวทัศน์วรรณ พึ่งโภคา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
305 B6065393 นางสาวจิราภรณ์ สรรเสริญสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
306 B6065416 นางสาวกาญจนา ศรีวิเศษ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
307 B6065454 นางสาวศศิกานต์ ศรีสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
308 B6065485 นายนภัส อภิสิทธิไกรโศภิต OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
309 B6065492 นายศุภวิชญ์ ทัศนอินทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
310 B6065508 นางสาววิไลพร แสงสว่าง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
311 B6065522 นางสาววรัทยา ทรงสุข ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
312 B6065539 นางสาววิชุดา พิกุลศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
313 B6065560 นางสาวกนกกร แท่งทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
314 B6065584 นางสาวทักษพร หม่อนกระโทก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
315 B6065591 นางสาวอันธิมา คำปาน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
316 B6065607 นางสาวปัทมาภรณ์ พุ่มแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
317 B6065621 นางสาวจันทรรัตน์ เหมือนตา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
318 B6065638 นางสาวอชิรญา มหาหงษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
319 B6065652 นางสาวอณิสตา มาลินี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
320 B6065669 นางสาวซัยนับ เจ๊ะอุบง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617215 EPIDEMIOLOGY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ