ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5961375 นางสาวเสาวลักษณ์ พุทธจันทร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
2 B5961399 นางสาวกัญญารัตน์ ศักดิ์กำปัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
3 B5961405 นางสาวนันทพร บุดดา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
4 B5961429 นางสาวลัดดาวัลย์ ครสิงห์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
5 B5961436 นางสาวบุษกร แครงกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
6 B5961443 นางสาวสุนิสา มัตตะเดช ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
7 B5961450 นางสาวเบญจมาภรณ์ จงกลนิธารณ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
8 B5961467 นางสาวบุษกร ห้าพุทรา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
9 B5961474 นางสาวรัชฏา อยู่ปูน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
10 B5961481 นางสาวสุพรรณี ตอนโคกสูง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
11 B5961498 นางสาวอาทิตยา โจทะนัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
12 B5961504 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ เฉียบแหลม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
13 B5961511 นางสาวศุภิสรา จวงจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
14 B5961528 นางสาวอมรพรรณ โพธิ์นาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
15 B5961535 นางสาวสุภาวรรณ แก่นพิทักษ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
16 B5961542 นางสาวสุวรรณา บุญไทยกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
17 B5961559 นางสาวศุภลักษณ์ คำใส OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
18 B5961573 นางสาวอาทิตยา บุตรแดงน้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
19 B5961597 นางสาวเพ็ญนภา ส่งศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
20 B5961603 นางสาวพรพรรณ ภูเขียว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
21 B5961610 นางสาวนภาพร ปานบุดดา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
22 B5961627 นางสาวศรัญญา บุญทศ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
23 B5961634 นางสาวพิกุลแก้ว ควรดี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
24 B5961641 นางสาวรัชรีย์ ทองภู OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
25 B5961658 นางสาวจริยา ปลัดขวา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
26 B5961672 นายอภินันท์ แดงมณี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
27 B5961689 นางสาวลลิตา ชัยคำจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
28 B5961696 นางสาวอริศโนชา เพ็ญหนู ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
29 B5961702 นางสาวพัณณิตา กมลกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
30 B5961719 นางสาวพรชิตา พูลผล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
31 B5961726 นางสาวมาลัย โสขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
32 B5961733 นางสาวธัญญ์นิภา อุ่นทวง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
33 B5961740 นางสาวนุสบา กุดหินนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
34 B5961757 นางสาวภูริชญามญชุ์ ศรีนิล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
35 B5961764 นางสาวอรวรรณ นุชิต ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
36 B5961788 นางสาวปริดาลัก ศิริจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
37 B5961795 นางสาววัชรินทร์ ฝองสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
38 B5961801 นายนัฐวุฒิ อุดานนท์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
39 B5961825 นางสาวรมิตา กองคำ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
40 B5961849 นางสาวอริสรา ลัดจะโป๊ะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
41 B5961856 นางสาวพิมลวรรณ วัชรินทรางกูร ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
42 B5961863 นางสาวศิริวรรณ ภัทรกูล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
43 B5961870 นางสาวอัมพร สะอาดจันดี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
44 B5961887 นางสาวนิศารัตน์ เต็งผักแว่น OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
45 B5961894 นางสาวบุณยทิต ทองสุขฐานิต ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
46 B5961924 นางสาวสกาวรัตน์ คำนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
47 B5961931 นางสาวสุภาวดี ธีรทองดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
48 B5961948 นางสาววรุณี หอมทรัพย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
49 B5961962 นางสาวนันทวัน ประดับศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
50 B5961979 นางสาวปริมวดี ชมภูศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
51 B5961986 นางสาวกัลยกร นาคสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
52 B5961993 นางสาวทวีทรัพย์ สุกแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
53 B5962006 นางสาวหทัยรัตน์ จองทองหลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
54 B5962013 นางสาวพิมพ์ชนก สวาทห้อง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
55 B5962020 นางสาวปณิดา นารี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
56 B5962037 นางสาวอธิชา ชูมล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
57 B5962044 นางสาวปริยาพร ครองตาเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
58 B5962051 นางสาวมีนา ชาญสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
59 B5962068 นางสาวธัญวรัตน์ ตู้ทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
60 B5962075 นางสาวกุลภัทร กำแพงใหญ่ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
61 B5962082 นางสาวฉัตรธิดา จันมะณีย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
62 B5962099 นางสาวพิชญาพร ไชยเสริม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
63 B5962105 นางสาวชมพูเนกข์ นพคุณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
64 B5962112 นางสาวชนกนันท์ สุขรี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
65 B5962129 นางสาวศิริลักษณ์ ปานน้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
66 B5962136 นางสาววรรณวิษา ฝีกระโทก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
67 B5962143 นางสาวดวงกมล จันทร์แจ่มภพ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
68 B5962167 นางสาวไปรมาศ สันทาลุนัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
69 B5962174 นางสาวอรสา กำจร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
70 B5962181 นางสาววริศรา งิ้วเรือง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
71 B5962204 นางสาวณัฐชนิดา ภิญโญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
72 B5962211 นางสาวปาริชาติ คอนพุดซา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
73 B5962235 นางสาวภัทรลดา จักรชัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
74 B5962242 นางสาวชลนิดา ดุงสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
75 B5962259 นางสาวเจนจิรา สังขมาน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
76 B5962273 นางสาวกมลชนก เพียโคตร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
77 B5962297 นายจิรพงศ์ ยงยืน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
78 B5962303 นายอปินโย มาตราช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
79 B5962310 นางสาววาสนา เชาว์แล่น ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
80 B5962327 นางสาวฐิดาภรณ์ พันสำโรง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
81 B5962334 นางสาวอุษณีย์ ศรีรัตนสุคนธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
82 B5962341 นางสาวกชพร นวลจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
83 B5962358 นางสาวสุดารัตน์ เศรษชัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
84 B5962365 นางสาวกนกวรรณ ประกลม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
85 B5962372 นางสาวผุสชา จองทองหลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
86 B5962389 นายภาณุพงศ์ น้อยบุดดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
87 B5962396 นางสาวนิตยา บุญสิทธิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
88 B5962426 นางสาวณีระชา ดวงแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 60 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
89 B5962433 นางสาวสุนันทา เขียวบุญแย้ม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
90 B5962440 นางสาววรรณสว่าง ชัยชนะ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
91 B5962464 นางสาวหนึ่งฤทัย เนียมหอม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
92 B5962471 นางสาวพรรณนิกร เป็นธุพันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
93 B5962488 นางสาวจินตนา เดือนกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
94 B5962501 นางสาวพรวิไล ผลพูน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
95 B5962518 นางสาววิชุดา ฝาชัยภูมิ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
96 B5962532 นางสาววิไลวรรณ บรรเทิงใจ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
97 B5962549 นางสาวอาภัสสรา ชาวเขาดิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
98 B5962570 นางสาวจิรวรรณ ทุทุมมา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
99 B5962594 นางสาวอนุลักษณ์ ปิ่นชู OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
100 B5962631 นางสาวสายไหม ทองทับพันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
101 B5962648 นางสาวกิติลักษฌ์ เลิกนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
102 B5962655 นางสาวสุพรรษา ทองคำ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
103 B5962662 นางสาวธัญญา วรรณประภา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
104 B5962679 นางสาววลัยลักษณ์ จงหาญ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
105 B5962686 นางสาวปิ่นสุดา คงทรัพย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
106 B5962693 นายเจริญชัย โพธิ์ทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
107 B5962709 นางสาววรัชยา เลิศธัญญาลักษณ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
108 B5962723 นางสาวบุษบา ตุ้มนอก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
109 B5962730 นางสาวนงค์ลักษณ์ จิตรซื่อ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
110 B5962747 นางสาวนพสุคนธ์ สีนาค ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
111 B5962754 นางสาวปรีชญา อึงรัตนากร ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
112 B5962785 นางสาวจิตติมา เพิ่มจัตุรัส OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
113 B5962808 นางสาวศิริรัตน์ มีใบลา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
114 B5962815 นางสาวจิดาภา แซ่ลิ้ม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
115 B5962839 นายชัยนรินท์ พันธชัยโรจน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
116 B5962846 นางสาวณัชชา ทองวงษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
117 B5962860 นายนรินทร์ นิราชโศรก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
118 B5962877 นางสาวเจนิตา งานสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
119 B5962884 นายคฑายุทธ์ ยศสระน้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
120 B5962907 นางสาวดุสิตา ศิริรักษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
121 B5962914 นางสาวอำไพ โอ่งอินทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
122 B5962921 นางสาวภาวิตา สิทธิโสภณกำจร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
123 B5962952 นางสาวปาริฉัตร ดูเรืองรัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
124 B5962969 นายชาคริต ยุกตานนท์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
125 B5962983 นางสาวณัฐริกา ผะกาทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
126 B5962990 นางสาวพิมพ์ใจ งอกโพธิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
127 B5963003 นายธันวา บำรุงศิลป์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
128 B5963010 นางสาวพิชญ์ชญาวดี พุทธนิมิตสันติ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
129 B5963027 นายสุรเชษฐ์ ธงชัยตะนานนท์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
130 B5963041 นางสาวอรวรรณ ล้ำเลิศ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
131 B5963058 นางสาวสุภารัตน์ ดีท่าโพธิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
132 B5963065 นางสาวชวาลา ตีตรา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
133 B5963072 นายธนดล ไตรวุฒิปัญญาวงศ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
134 B5963089 นางสาวธีรตา สุวะขา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
135 B5963133 นางสาวนันทนัช จิตจำนงค์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
136 B5963140 นางสาววรินทร สาสุขวัฒน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
137 B5963164 นางสาวทิพย์สุดา บรรจงใจหาญ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
138 B5963171 นางสาวพิมพ์ชนิกา วิการะโพธิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
139 B5963195 นางสาววรันธร บึงอ้อ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
140 B5963201 นางสาวสุภาวนา มีชัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
141 B5963218 นางสาววทันยา อนันตภักดิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
142 B5963225 นางสาวนิศาชล มูลนันท์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
143 B5963249 นายคชานนท์ คำเปล่า OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
144 B5963256 นางสาวสุวนันท์ บุญคง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
145 B5963263 นางสาวฑีฆายุ อิทธิอังกูร ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
146 B5963270 นางสาวศิริพรรษา แย้มจอหอ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
147 B5963287 นางสาวรัตติยา บุษบารัตน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
148 B5963294 นางสาวพรนิภา ขุนณรงค์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
149 B5963300 นางสาวธนวรรณ แผงมล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
150 B5963317 นางสาวยลดา ภูมิรัตน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
151 B5963324 นางสาวภัทราภรณ์ แทนค่ำ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
152 B5963379 นางสาวนงลักษณ์ จิระอานนท์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
153 B5963393 นางสาวพัชรินทร์ เลาะสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
154 B5963416 นางสาวสุวิภาดา เดชา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
155 B5963430 นายอธิชา นาคะพงษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
156 B5963447 นางสาวอารยพร มีชิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
157 B5963461 นางสาวจิราภรณ์ จวงจันทร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
158 B5963485 นางสาวสุกัญญา เดชชู OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
159 B5963492 นางสาวภูวิศา มณีประพันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
160 B5963515 นายชานนท์ บุญชื่น OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
161 B5963522 นางสาวธนัญญา ดีการนา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
162 B5963553 นางสาวศรัณยา ปลัดสิงห์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
163 B5963560 นางสาวนัฐกานต์ มีชำนาญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
164 B5963577 นางสาวจุรีภรณ์ ขอหมั่นกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
165 B5963584 นางสาวทิพวัลย์ ทองรักษ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
166 B5963614 นางสาวรสิตา จันทสา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
167 B5963621 นางสาวศุภิสรา สืบกระโทก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
168 B5963645 นางสาววรรณิสา กาวกระโทก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
169 B5963652 นางสาวนิภาพร เทพสีหา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
170 B5963683 นางสาวปัทมา คำมี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
171 B5963690 นางสาวกิตติพร บุญหาราช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
172 B5963713 นางสาวจิรดา คล่องขยัน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
173 B5963737 นางสาวณัฐพิชญ์ รัตนโชติเรืองสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
174 B5963744 นางสาวพิมณภัทร์ แต้วงศ์เจริญใจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
175 B5963768 นางสาวกรชวัล เข็มทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
176 B5963775 นายเกษมสันต์ มงกุฎเพชร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
177 B5963799 นางสาวธัญรัตน์ เสาสิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
178 B5963812 นางสาววีรญา เกี้ยมชัยภูมิ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
179 B5963836 นางสาวชัญญา พริกไทยวรรณ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
180 B5963874 นางสาวนันทิยา ฤทธิ์แขก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
181 B5963898 นางสาวศิริลักษณ์ วิฑูรย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
182 B5963904 นางสาวอุไรพร ห่วงกระโทก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
183 B5963959 นางสาวอุษา หาแว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
184 B5963973 นางสาวพิชญานิน ปราชญ์ศรีภูมิ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
185 B5963980 นางสาวกาญจนศิริ บวกไธสง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
186 B5963997 นางสาวพิมลวรรณ มีสินทรัพย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ