ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5903580 นายศิวัช วงศ์บุญชู Agricultural and Food Engineering 1 40 0 521434 DAIRY PROCESS ENGINEERING
2 B5907748 นางสาวศศิวรรณ งึดสันเทียะ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521434 DAIRY PROCESS ENGINEERING
3 B5908257 นางสาวมาลินี หารศรีภูมิ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521434 DAIRY PROCESS ENGINEERING
4 B5909773 นางสาวรุจิราพร คมขำ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521434 DAIRY PROCESS ENGINEERING
5 B5913336 นางสาวธมลวรรณ ฉิมนาคพันธุ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521434 DAIRY PROCESS ENGINEERING
6 B5925148 นายผดุงเกียรติ สาฆะ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521434 DAIRY PROCESS ENGINEERING
7 B6000882 นายพีรวัฒน์ แตงโสภา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521434 DAIRY PROCESS ENGINEERING
8 B6005344 นายเอเซีย สุจิมงคล Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521434 DAIRY PROCESS ENGINEERING
9 B6005986 นางสาวจารุวรรณ สืบสุนทร Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521434 DAIRY PROCESS ENGINEERING
10 B6010744 นางสาวปัทมาภรณ์ แข็งแรง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521434 DAIRY PROCESS ENGINEERING
11 B6010997 นางสาวสิรินันท์ มุณีแนม Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521434 DAIRY PROCESS ENGINEERING
12 B6019860 นางสาวทัศสิกา บุญโต Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521434 DAIRY PROCESS ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ