ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5901272 นางสาวพิชชาภา ประเสริฐกุล Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521434 DAIRY PROCESS ENGINEERING
2 B5907663 นางสาวศิริญาพร แยบดี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521434 DAIRY PROCESS ENGINEERING
3 B5917006 นางสาวโยษิตา วิจารัตน์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521434 DAIRY PROCESS ENGINEERING
4 B6008253 นางสาวสุวรรณี ศรีสันเทียะ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521434 DAIRY PROCESS ENGINEERING
5 B6015343 นางสาวภัทราพร ขัดเปียง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521434 DAIRY PROCESS ENGINEERING
6 B6017804 นายพัชรพงษ์ ปัดไธสง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521434 DAIRY PROCESS ENGINEERING
7 B6103392 นางสาวสุดที่รัก แก่นจันทึก Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521434 DAIRY PROCESS ENGINEERING
8 B6106232 นางสาวอุมาพร เชียรทัยสง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521434 DAIRY PROCESS ENGINEERING
9 B6106331 นางสาวเมทินี ไชยกาล Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521434 DAIRY PROCESS ENGINEERING
10 B6111571 นางสาวมินตรา เพียเอีย Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521434 DAIRY PROCESS ENGINEERING
11 B6112615 นางสาวพรสุดา ยะมะหาร Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521434 DAIRY PROCESS ENGINEERING
12 B6117191 นางสาวกัญญารัตร ใหญ่สูงเนิน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521434 DAIRY PROCESS ENGINEERING
13 B6131609 นางสาววรรณภา จิตรประภา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521434 DAIRY PROCESS ENGINEERING
14 B6136772 นายณัฐวุฒิ วังคีรี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521434 DAIRY PROCESS ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ