ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5903108 นายไชยา เจริญพันธ์ Agricultural and Food Engineering 1 60 1 521423 AGRICULTURAL SURVEY
2 B5906024 นายฉัตรชัย ห่วงกระโทก Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521423 AGRICULTURAL SURVEY
3 B5907168 นางสาวพรฐิตรา กิจนิมิตร Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521423 AGRICULTURAL SURVEY
4 B5908820 นางสาวอภัสรา ปลื้มสูตร Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521423 AGRICULTURAL SURVEY
5 B5913213 นางสาวสุนิสา นาโรรัมย์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521423 AGRICULTURAL SURVEY
6 B6000868 นางสาวทิพย์ประภา วรสาร Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521423 AGRICULTURAL SURVEY
7 B6001278 นางสาวกัญญารัตน์ โกฎหอม Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521423 AGRICULTURAL SURVEY
8 B6003340 นางสาวชุติมา ลวงสวาท Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521423 AGRICULTURAL SURVEY
9 B6004668 นายวิทวัส มงคลสวัสดิ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521423 AGRICULTURAL SURVEY
10 B6004675 นางสาวสุลัดดา ชนะดี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521423 AGRICULTURAL SURVEY
11 B6006112 นายกฤติเดช แวะศรีภา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521423 AGRICULTURAL SURVEY
12 B6006600 นายเกียรติศักดิ์ คำกิ่ง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521423 AGRICULTURAL SURVEY
13 B6007942 นางสาวพรทิพย์ อู่ทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521423 AGRICULTURAL SURVEY
14 B6008765 นายวชิระ ใจโพธิ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521423 AGRICULTURAL SURVEY
15 B6008932 นางสาวสุดารัตน์ กิติสกนธ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521423 AGRICULTURAL SURVEY
16 B6009014 นายกีรตินันท์ เข็มทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521423 AGRICULTURAL SURVEY
17 B6011918 นายพุฒิพงศ์ ชูวงษ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521423 AGRICULTURAL SURVEY
18 B6012311 นางสาวอุษาวรินทร์ ถาวรฤทธิ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521423 AGRICULTURAL SURVEY
19 B6012373 นายอนันตชัย มั่งคั่ง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521423 AGRICULTURAL SURVEY
20 B6012427 นางสาวโสภิรญา ทองมาก Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521423 AGRICULTURAL SURVEY
21 B6012779 นายอภิสิทธิ์ เหนือคูเมือง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521423 AGRICULTURAL SURVEY
22 B6013738 นายกมลเทพ อักษรนู Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521423 AGRICULTURAL SURVEY
23 B6017743 นางสาวจริยา ธรรมชาติ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521423 AGRICULTURAL SURVEY
24 B6017767 นางสาวโชติรักษ์ ปิ่นสันเทียะ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521423 AGRICULTURAL SURVEY
25 B6017842 นางสาวฐิติพร พลเสนา Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521423 AGRICULTURAL SURVEY
26 B6018610 นางสาววิจนิตา แก้วเรือง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521423 AGRICULTURAL SURVEY
27 B6025823 นางสาวสิริลักษณ์ พึ่งเกษม Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521423 AGRICULTURAL SURVEY
28 B6137403 นายจักรพงษ์ วงศ์สวัสดิ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521423 AGRICULTURAL SURVEY
29 B6137465 นายภูภีม นนท์ช้าง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521423 AGRICULTURAL SURVEY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ