ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5910984 นายทาณุวัตร์ บรรเทากุล Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521419 APPLIED MATHEMATICS FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
2 B6000882 นายพีรวัฒน์ แตงโสภา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521419 APPLIED MATHEMATICS FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
3 B6001001 นางสาวนลิน วันทุมมา Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521419 APPLIED MATHEMATICS FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
4 B6004675 นางสาวสุลัดดา ชนะดี Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521419 APPLIED MATHEMATICS FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
5 B6005986 นางสาวจารุวรรณ สืบสุนทร Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521419 APPLIED MATHEMATICS FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
6 B6018757 นางสาวฐิติพร มงคลทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521419 APPLIED MATHEMATICS FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
7 B6137403 นายจักรพงษ์ วงศ์สวัสดิ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521419 APPLIED MATHEMATICS FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
8 B6209223 นายภตวรรธ สารรัตน์ Agricultural and Food Engineering 1 W 1 521419 APPLIED MATHEMATICS FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
9 B6209896 นางสาวนิชากร ดงใจ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521419 APPLIED MATHEMATICS FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
10 B6209988 นางสาววรนุช ภูมิโคกรักษ์ Agricultural and Food Engineering 1 W 1 521419 APPLIED MATHEMATICS FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
11 B6219567 นายภณ บุญทน Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521419 APPLIED MATHEMATICS FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
12 B6224936 นายภานุวัฒน์ พรมโสภา Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521419 APPLIED MATHEMATICS FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
13 B6230586 นางสาวจันทราทิพย์ กองทุ่งมน Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521419 APPLIED MATHEMATICS FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ