ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5903962 นางสาวกัณฐิกา พิมพาสร้อย Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521418 MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
2 B5908486 นายจีระศักดิ์ โสรส Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521418 MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
3 B5908820 นางสาวอภัสรา ปลื้มสูตร Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521418 MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
4 B5908998 นายธิติพันธุ์ กรวิรัตน์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521418 MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
5 B6001001 นางสาวนลิน วันทุมมา Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521418 MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
6 B6001278 นางสาวกัญญารัตน์ โกฎหอม Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521418 MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
7 B6005474 นายนราวิชญ์ อื้อจรรยา Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521418 MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
8 B6005672 นายศาสตรา ยืนยง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521418 MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
9 B6006600 นายเกียรติศักดิ์ คำกิ่ง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521418 MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
10 B6007065 นางสาวนัฐมล โยธาเสน Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521418 MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
11 B6009014 นายกีรตินันท์ เข็มทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521418 MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
12 B6012373 นายอนันตชัย มั่งคั่ง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521418 MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
13 B6012427 นางสาวโสภิรญา ทองมาก Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521418 MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
14 B6012779 นายอภิสิทธิ์ เหนือคูเมือง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521418 MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
15 B6017743 นางสาวจริยา ธรรมชาติ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521418 MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
16 B6017767 นางสาวโชติรักษ์ ปิ่นสันเทียะ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521418 MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
17 B6017842 นางสาวฐิติพร พลเสนา Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521418 MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
18 B6017859 นายจีรวัฒน์ สุขดี Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521418 MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
19 B6017941 นายศุภชัย ปัญจาวงษ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521418 MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
20 B6018757 นางสาวฐิติพร มงคลทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521418 MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
21 B6025823 นางสาวสิริลักษณ์ พึ่งเกษม Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521418 MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
22 B6137465 นายภูภีม นนท์ช้าง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521418 MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ