ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5901159 นางสาวปภาพร มั่นสกุล Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
2 B5902880 นางสาวปาริชาติ วงค์พิพัฒศิลป์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
3 B5904884 นางสาววชิรา ชูรัตน์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
4 B5907564 นางสาวพรชิตา จันเรียง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
5 B5907762 นายฐาปนา แก้วนิล Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
6 B5908486 นายจีระศักดิ์ โสรส Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
7 B5909056 นายธนิก นิวัติ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
8 B5909803 นายทรงพล พิริยะโศภณจิตต์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
9 B5910243 นางสาวพลอยนภา แสงม่วง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
10 B5910847 นายไตรภาค เพ็ชรินทร์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
11 B5913053 นายชนะเชิด สิงหมาตร Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
12 B5913060 นางสาวชารียา โยชน์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
13 B5915842 นายไพศาล สุพรเงิน Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
14 B5920457 นางสาวอารยา ถิตย์แสน Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521357 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ