ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5903962 นางสาวกัณฐิกา พิมพาสร้อย Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
2 B5904884 นางสาววชิรา ชูรัตน์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
3 B5906666 นางสาวสุพัตรา บุญพาทำ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
4 B5908998 นายธิติพันธุ์ กรวิรัตน์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
5 B5913053 นายชนะเชิด สิงหมาตร Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
6 B5913060 นางสาวชารียา โยชน์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
7 B5913466 นายทรงวุฒิ สมคำศรี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
8 B5920457 นางสาวอารยา ถิตย์แสน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
9 B6000868 นางสาวทิพย์ประภา วรสาร Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
10 B6001278 นางสาวกัญญารัตน์ โกฎหอม Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
11 B6001858 นางสาวสุวนันท์ ผิวจันทร์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
12 B6005672 นายศาสตรา ยืนยง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
13 B6006112 นายกฤติเดช แวะศรีภา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
14 B6006600 นายเกียรติศักดิ์ คำกิ่ง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
15 B6007065 นางสาวนัฐมล โยธาเสน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
16 B6008765 นายวชิระ ใจโพธิ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
17 B6008932 นางสาวสุดารัตน์ กิติสกนธ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
18 B6009014 นายกีรตินันท์ เข็มทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
19 B6012373 นายอนันตชัย มั่งคั่ง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
20 B6012427 นางสาวโสภิรญา ทองมาก Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
21 B6015756 นายกู้พงศ์ นิตรักษ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
22 B6017743 นางสาวจริยา ธรรมชาติ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
23 B6017767 นางสาวโชติรักษ์ ปิ่นสันเทียะ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
24 B6017842 นางสาวฐิติพร พลเสนา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
25 B6017859 นายจีรวัฒน์ สุขดี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
26 B6017941 นายศุภชัย ปัญจาวงษ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
27 B6018610 นางสาววิจนิตา แก้วเรือง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
28 B6021672 นายวรงครัตน์ โคตรสาลี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
29 B6025823 นางสาวสิริลักษณ์ พึ่งเกษม Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
30 B6137403 นายจักรพงษ์ วงศ์สวัสดิ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
31 B5905782 นางสาวกรรณิการ์ ปาอินทร์ Agricultural and Food Engineering 2 10 1 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
32 B5908820 นางสาวอภัสรา ปลื้มสูตร Agricultural and Food Engineering 2 10 1 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
33 B5910052 นางสาวณิชชาภัทร ศุภโชคธนกุล Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
34 B5910281 นางสาวรัตนา ฉิมสวัสดิ์ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
35 B5913213 นางสาวสุนิสา นาโรรัมย์ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
36 B5915231 นายปฏิภาณ ว่องไว Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
37 B5916276 นางสาวสุภาวดี น้อยอุบล Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
38 B5916689 นายสุวิจักษณ์ ทองอินทร์ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
39 B5920495 นายจักรพรรดิ์ ผดุงกิจ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
40 B6001001 นางสาวนลิน วันทุมมา Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
41 B6003340 นางสาวชุติมา ลวงสวาท Agricultural and Food Engineering 2 10 1 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
42 B6004675 นางสาวสุลัดดา ชนะดี Agricultural and Food Engineering 2 10 1 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
43 B6005474 นายนราวิชญ์ อื้อจรรยา Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
44 B6009113 นายอนุชา พลเยี่ยม Agricultural and Food Engineering 2 10 0 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
45 B6012236 นายชนายุทธ ช่วยโพธิ์กลาง Agricultural and Food Engineering 2 10 1 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
46 B6012311 นางสาวอุษาวรินทร์ ถาวรฤทธิ์ Agricultural and Food Engineering 2 10 1 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
47 B6012779 นายอภิสิทธิ์ เหนือคูเมือง Agricultural and Food Engineering 2 10 1 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
48 B6020637 นายศุภวัฒน์ แสนตน Agricultural and Food Engineering 2 10 1 521355 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ