ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5900299 นางสาวเบญญาภา ศรีชานันท์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
2 B5901159 นางสาวปภาพร มั่นสกุล Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
3 B5901197 นางสาวรุจี สวรรยาพานิช Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
4 B5901432 นางสาวยลรดา เลขจิตร Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
5 B5902880 นางสาวปาริชาติ วงค์พิพัฒศิลป์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
6 B5903962 นางสาวกัณฐิกา พิมพาสร้อย Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
7 B5904020 นางสาวยุวรี เอี่ยมศรี Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
8 B5904426 นางสาวปานดวงเนตร นุชใหม่ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
9 B5906666 นางสาวสุพัตรา บุญพาทำ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
10 B5907762 นายฐาปนา แก้วนิล Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
11 B5908332 นางสาวศุภลักษณ์ สิงทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
12 B5908820 นางสาวอภัสรา ปลื้มสูตร Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
13 B5909803 นายทรงพล พิริยะโศภณจิตต์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
14 B5910045 นายเฉลิมพล ดาศรี Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
15 B5910052 นางสาวณิชชาภัทร ศุภโชคธนกุล Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
16 B5910281 นางสาวรัตนา ฉิมสวัสดิ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
17 B5913060 นางสาวชารียา โยชน์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
18 B5914371 นางสาวภัทรวดี ถิรวัฒนกุล Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
19 B5914791 นายปฏิภาณ ผิวพรรณ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
20 B5915446 นายกลวัชร เรืองจันทร์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
21 B5915996 นายจักรกฤษ โมกไธสง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
22 B5916689 นายสุวิจักษณ์ ทองอินทร์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
23 B5920495 นายจักรพรรดิ์ ผดุงกิจ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
24 B5925148 นายผดุงเกียรติ สาฆะ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
25 B5927746 นางสาวอฐิตญา ฐิตวาณิชย์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
26 B6000868 นางสาวทิพย์ประภา วรสาร Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
27 B6000882 นายพีรวัฒน์ แตงโสภา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
28 B6001001 นางสาวนลิน วันทุมมา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
29 B6001278 นางสาวกัญญารัตน์ โกฎหอม Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
30 B6003340 นางสาวชุติมา ลวงสวาท Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
31 B6004675 นางสาวสุลัดดา ชนะดี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
32 B6005344 นายเอเซีย สุจิมงคล Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
33 B6005474 นายนราวิชญ์ อื้อจรรยา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
34 B6005672 นายศาสตรา ยืนยง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
35 B6005986 นางสาวจารุวรรณ สืบสุนทร Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
36 B6006112 นายกฤติเดช แวะศรีภา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
37 B6006600 นายเกียรติศักดิ์ คำกิ่ง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
38 B6007942 นางสาวพรทิพย์ อู่ทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
39 B6009014 นายกีรตินันท์ เข็มทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
40 B6009113 นายอนุชา พลเยี่ยม Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
41 B6010744 นางสาวปัทมาภรณ์ แข็งแรง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
42 B6010997 นางสาวสิรินันท์ มุณีแนม Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
43 B6012311 นางสาวอุษาวรินทร์ ถาวรฤทธิ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
44 B6012373 นายอนันตชัย มั่งคั่ง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
45 B6012427 นางสาวโสภิรญา ทองมาก Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
46 B6012779 นายอภิสิทธิ์ เหนือคูเมือง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
47 B6014414 นายจรูญ ขัตโล Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
48 B6014872 นายทวีวัฒน์ โคกกลุ่น Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
49 B6017743 นางสาวจริยา ธรรมชาติ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
50 B6017842 นางสาวฐิติพร พลเสนา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
51 B6017859 นายจีรวัฒน์ สุขดี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
52 B6018757 นางสาวฐิติพร มงคลทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
53 B6019860 นางสาวทัศสิกา บุญโต Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
54 B6020637 นายศุภวัฒน์ แสนตน Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
55 B6025823 นางสาวสิริลักษณ์ พึ่งเกษม Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
56 B6137373 นายชลัมพล ที่พึ่ง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
57 B6137403 นายจักรพงษ์ วงศ์สวัสดิ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ