ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5901272 นางสาวพิชชาภา ประเสริฐกุล Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
2 B5905850 นางสาวปิยะมาศ สมกลาง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
3 B5906802 นางสาวอารญา นามพวน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
4 B5907748 นางสาวศศิวรรณ งึดสันเทียะ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
5 B5908486 นายจีระศักดิ์ โสรส Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
6 B5908998 นายธิติพันธุ์ กรวิรัตน์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
7 B5909773 นางสาวรุจิราพร คมขำ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
8 B5910045 นายเฉลิมพล ดาศรี Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
9 B5910595 นางสาวเพ็ญจันทร์ หล้าโสด Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
10 B5913213 นางสาวสุนิสา นาโรรัมย์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
11 B5917006 นางสาวโยษิตา วิจารัตน์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
12 B5922284 นางสาวชฎาภรณ์ สุวรรณภักดิ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
13 B6006112 นายกฤติเดช แวะศรีภา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
14 B6008253 นางสาวสุวรรณี ศรีสันเทียะ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
15 B6008932 นางสาวสุดารัตน์ กิติสกนธ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
16 B6009113 นายอนุชา พลเยี่ยม Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
17 B6017767 นางสาวโชติรักษ์ ปิ่นสันเทียะ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
18 B6017866 นางสาวปรียาพร ภูมี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
19 B6017941 นายศุภชัย ปัญจาวงษ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
20 B6137366 นายพลกฤต เมธานุวัฒน์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ