ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5904150 นายเดชนรินทร์ จิตใส Automotive Engineering 1 10 1 536344 PRODUCTION TECHNOLOGY LABORATORY
2 B6001056 นายชวัลวิทย์ ทุรันไธสง Automotive Engineering 1 10 0 536344 PRODUCTION TECHNOLOGY LABORATORY
3 B6001780 นายอภินันท์ ดีพันธ์ Automotive Engineering 1 10 0 536344 PRODUCTION TECHNOLOGY LABORATORY
4 B6004989 นายสัจจาพร ราชเสนา Automotive Engineering 1 10 1 536344 PRODUCTION TECHNOLOGY LABORATORY
5 B6007003 นายวัชระ จิตต์พาณิชย์ Automotive Engineering 1 10 0 536344 PRODUCTION TECHNOLOGY LABORATORY
6 B6007782 นางสาวจิราพร พิมลี Automotive Engineering 1 10 0 536344 PRODUCTION TECHNOLOGY LABORATORY
7 B6009960 นายถิรวุฒิ อาจสยาม Automotive Engineering 1 10 0 536344 PRODUCTION TECHNOLOGY LABORATORY
8 B6010775 นายอุทัย โกสุมภ์ Automotive Engineering 1 10 0 536344 PRODUCTION TECHNOLOGY LABORATORY
9 B6011338 นายดนุสรณ์ คำวันศรี Automotive Engineering 1 10 0 536344 PRODUCTION TECHNOLOGY LABORATORY
10 B6015602 นางสาวจุฑามาศ ภูธาตุงา Automotive Engineering 1 10 0 536344 PRODUCTION TECHNOLOGY LABORATORY
11 B6017477 นายสุทธิศักดิ์ ศรีโท Automotive Engineering 1 10 0 536344 PRODUCTION TECHNOLOGY LABORATORY
12 B6017484 นางสาววริษฐา นาระหัด Automotive Engineering 1 10 0 536344 PRODUCTION TECHNOLOGY LABORATORY
13 B6017538 นายธวัชชัย สมประสงค์ Automotive Engineering 1 10 0 536344 PRODUCTION TECHNOLOGY LABORATORY
14 B6019150 นางสาวอาทิตยา พลดงนอก Automotive Engineering 1 10 1 536344 PRODUCTION TECHNOLOGY LABORATORY
15 B6019969 นายสุวรรณ เขียนภาพ Automotive Engineering 1 10 0 536344 PRODUCTION TECHNOLOGY LABORATORY
16 B6024901 นางสาวณัฎฐณิชา วรรณา Automotive Engineering 1 10 0 536344 PRODUCTION TECHNOLOGY LABORATORY
17 B6025465 นายพชร สุทธิศรีสมบูรณ์ Automotive Engineering 1 10 0 536344 PRODUCTION TECHNOLOGY LABORATORY
18 B6026769 นายวรรณประชา วงศ์สาคร Automotive Engineering 1 10 0 536344 PRODUCTION TECHNOLOGY LABORATORY
19 B6102678 นายพงศ์พิทักษ์ จำปาเทพ Automotive Engineering 1 10 0 536344 PRODUCTION TECHNOLOGY LABORATORY
20 B6102685 นางสาวปานชีวา เเกล้วกล้า Automotive Engineering 1 10 0 536344 PRODUCTION TECHNOLOGY LABORATORY
21 B6102807 นายธีรพงค์ กลางสร้อย Automotive Engineering 1 10 1 536344 PRODUCTION TECHNOLOGY LABORATORY
22 B6103781 นางสาวพรชิตา ขันทวงษ์ Automotive Engineering 1 10 0 536344 PRODUCTION TECHNOLOGY LABORATORY
23 B6104160 นายพงษ์สิทธิ์ คำซาว Automotive Engineering 1 10 0 536344 PRODUCTION TECHNOLOGY LABORATORY
24 B6104566 นายธนวิชญ์ โฆษิตพิพัฒน์ Automotive Engineering 1 10 0 536344 PRODUCTION TECHNOLOGY LABORATORY
25 B6104757 นางสาวสุนิตา จอมกระโทก Automotive Engineering 1 10 0 536344 PRODUCTION TECHNOLOGY LABORATORY
26 B6105631 นางสาววรรณวณัช งามศิริ Automotive Engineering 1 10 0 536344 PRODUCTION TECHNOLOGY LABORATORY
27 B6106089 นายภิรภัทร ชุติปัญญาภรณ์ Automotive Engineering 1 10 1 536344 PRODUCTION TECHNOLOGY LABORATORY
28 B6106492 นางสาวธนภรณ์ แซ่ตั้ง Automotive Engineering 1 10 0 536344 PRODUCTION TECHNOLOGY LABORATORY
29 B6106942 นางสาวอรวรรณ ตุ้มนาค Automotive Engineering 1 10 0 536344 PRODUCTION TECHNOLOGY LABORATORY
30 B6107024 นายณัฐวัฒน์ โตวิทศิรินเรศ Automotive Engineering 1 10 0 536344 PRODUCTION TECHNOLOGY LABORATORY
31 B6107895 นางสาวนลัทพร ธรรมจินดา Automotive Engineering 1 10 1 536344 PRODUCTION TECHNOLOGY LABORATORY
32 B6108144 นายวรพงษ์ นาคยันยงค์ Automotive Engineering 1 10 1 536344 PRODUCTION TECHNOLOGY LABORATORY
33 B6108342 นายณรงค์ฤทธิ์ นิตย์ลาภ Automotive Engineering 1 10 1 536344 PRODUCTION TECHNOLOGY LABORATORY
34 B6108786 นางสาวศศิธร บำรุงพิพัฒนพร Automotive Engineering 1 10 0 536344 PRODUCTION TECHNOLOGY LABORATORY
35 B6109165 นายกฤตเมธ บุญอบ Automotive Engineering 1 10 0 536344 PRODUCTION TECHNOLOGY LABORATORY
36 B6109325 นางสาวทัดดาว บุษบา Automotive Engineering 1 10 0 536344 PRODUCTION TECHNOLOGY LABORATORY
37 B6109509 นางสาวธัญธร ประชาเสริมศาสตร์ Automotive Engineering 1 10 0 536344 PRODUCTION TECHNOLOGY LABORATORY
38 B6109660 นางสาวภัทราวี ปรือปรัง Automotive Engineering 1 10 0 536344 PRODUCTION TECHNOLOGY LABORATORY
39 B6109707 นางสาวกนกพร ปลั่งกลาง Automotive Engineering 1 10 0 536344 PRODUCTION TECHNOLOGY LABORATORY
40 B6109844 นายอภิรักษ์ ปั้นกันอินทร์ Automotive Engineering 1 10 0 536344 PRODUCTION TECHNOLOGY LABORATORY
41 B6110475 นายไชยภัทร พรมมี Automotive Engineering 1 10 0 536344 PRODUCTION TECHNOLOGY LABORATORY
42 B6110697 นายณัฐพล พลรักษา Automotive Engineering 1 10 0 536344 PRODUCTION TECHNOLOGY LABORATORY
43 B6110840 นางสาวบัณฑิตา พัฒนมณี Automotive Engineering 1 10 0 536344 PRODUCTION TECHNOLOGY LABORATORY
44 B6111472 นายปิยวัฒน์ เพทแพง Automotive Engineering 1 10 0 536344 PRODUCTION TECHNOLOGY LABORATORY
45 B6111816 นายชวนันท์ ภิรมรัมย์ Automotive Engineering 1 10 0 536344 PRODUCTION TECHNOLOGY LABORATORY
46 B6112103 นางสาวเพชรรัตน์ มะณี Automotive Engineering 1 10 1 536344 PRODUCTION TECHNOLOGY LABORATORY
47 B6112240 นายวีรภัทร มาภู่ Automotive Engineering 1 10 1 536344 PRODUCTION TECHNOLOGY LABORATORY
48 B6112523 นายภาณุวัฒน์ โมละดา Automotive Engineering 1 10 0 536344 PRODUCTION TECHNOLOGY LABORATORY
49 B6112929 นายยุทธพงษ์ รักตะขบ Automotive Engineering 1 10 0 536344 PRODUCTION TECHNOLOGY LABORATORY
50 B6113315 นายวุฒิชัย ลาภทวี Automotive Engineering 1 10 0 536344 PRODUCTION TECHNOLOGY LABORATORY
51 B6114114 นางสาวทิวาพร วิลัยเลิศ Automotive Engineering 1 10 0 536344 PRODUCTION TECHNOLOGY LABORATORY
52 B6114169 นายจิรภัทร วุฒิธรรมโชติ Automotive Engineering 1 10 0 536344 PRODUCTION TECHNOLOGY LABORATORY
53 B6114527 นายภาณุวัฒน์ ศรีสงคราม Automotive Engineering 1 10 0 536344 PRODUCTION TECHNOLOGY LABORATORY
54 B6114794 นายจักรรินทร์ เศษสุวรรณ์ Automotive Engineering 1 10 0 536344 PRODUCTION TECHNOLOGY LABORATORY
55 B6114978 นายวนศักดิ์ สมศักดิ์ Automotive Engineering 1 10 0 536344 PRODUCTION TECHNOLOGY LABORATORY
56 B6115371 นายพศวัต สารียุทธ Automotive Engineering 1 10 0 536344 PRODUCTION TECHNOLOGY LABORATORY
57 B6115777 นายพีระพงศ์ สุขศรีแก้ว Automotive Engineering 1 10 0 536344 PRODUCTION TECHNOLOGY LABORATORY
58 B6116699 นายธนกร หงษา Automotive Engineering 1 10 0 536344 PRODUCTION TECHNOLOGY LABORATORY
59 B6116842 นายเกียรติศักดิ์ หล้าสุดตา Automotive Engineering 1 10 0 536344 PRODUCTION TECHNOLOGY LABORATORY
60 B6116903 นายมาโนช ห่อไธสง Automotive Engineering 1 10 0 536344 PRODUCTION TECHNOLOGY LABORATORY
61 B6117221 นายวรวิช อนันตโสภณ Automotive Engineering 1 10 0 536344 PRODUCTION TECHNOLOGY LABORATORY
62 B6117504 นายณรงค์เดช อินทร์กระโทก Automotive Engineering 1 10 1 536344 PRODUCTION TECHNOLOGY LABORATORY
63 B6118075 นางสาวไพริน นุชสวาท Automotive Engineering 1 10 0 536344 PRODUCTION TECHNOLOGY LABORATORY
64 B6118556 นางสาวสิริกัลยา นาคเจือทอง Automotive Engineering 1 10 0 536344 PRODUCTION TECHNOLOGY LABORATORY
65 B6130565 นางสาวอภิชยา มีสิงห์ Automotive Engineering 1 10 0 536344 PRODUCTION TECHNOLOGY LABORATORY
66 B6131234 นางสาววราภรณ์ สุพงษ์ Automotive Engineering 1 10 0 536344 PRODUCTION TECHNOLOGY LABORATORY
67 B6131555 นายกุฎุมพี กุลสุจริตทรัพย์ Automotive Engineering 1 10 0 536344 PRODUCTION TECHNOLOGY LABORATORY
68 B6132637 นางสาวฉัตรชนก คำชมภู Automotive Engineering 1 10 0 536344 PRODUCTION TECHNOLOGY LABORATORY
69 B6136970 นางสาวขนิษฐา หาญสงคราม Automotive Engineering 1 10 0 536344 PRODUCTION TECHNOLOGY LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ