ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6000349 นายอภิวัฒน์ แซ่มัว Automotive Engineering 1 10 1 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
2 B6001056 นายชวัลวิทย์ ทุรันไธสง Automotive Engineering 1 10 0 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
3 B6001063 นายอิทธิฤทธิ์ จงอ่อนกลาง Automotive Engineering 1 10 0 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
4 B6001650 นางสาวศกลวรรณ จุลละมณฑล Automotive Engineering 1 10 0 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
5 B6002459 นายรฌกร แสงศุภกุล Automotive Engineering 1 10 0 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
6 B6002954 นายยศพัฒน์ พวงมาลี Automotive Engineering 1 10 0 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
7 B6004194 นายศรัณย์ นครสวรรค์ Automotive Engineering 1 10 0 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
8 B6004934 นายศตวรรษ หวังเลี้ยงกลาง Automotive Engineering 1 10 3 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
9 B6004996 นายอนุชา นครังสุ Automotive Engineering 1 10 0 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
10 B6005788 นางสาวนิภา แสนกล้า Automotive Engineering 1 10 0 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
11 B6006136 นายฉกรรจ์ คิดดีจริง Automotive Engineering 1 10 0 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
12 B6006143 นายณัฐวุฒิ ผนึกทอง Automotive Engineering 1 10 0 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
13 B6006471 นายคมกริบ แสงมณี Automotive Engineering 1 10 0 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
14 B6006846 นายชัยวัฒน์ พูลวงษ์ Automotive Engineering 1 10 1 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
15 B6007218 นางสาวศศิวิมล กลิ่นแย้ม Automotive Engineering 1 10 1 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
16 B6007393 นางสาวอรวรรณ สิงห์ซอม Automotive Engineering 1 10 3 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
17 B6008055 นายอนุชา พันรักษา Automotive Engineering 1 10 3 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
18 B6008543 นายกฤษฎา สีแดด Automotive Engineering 1 10 0 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
19 B6008802 นายศุภวิชญ์ บัวทอง Automotive Engineering 1 10 0 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
20 B6008895 นายพีรวัชร มินตา Automotive Engineering 1 10 0 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
21 B6009007 นายธนายุทธ ภู่ระหงษ์ Automotive Engineering 1 10 0 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
22 B6010195 นายกฤติพงศ์ พฤกษาศรี Automotive Engineering 1 10 1 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
23 B6010218 นางสาวนิรมล โศกค้อ Automotive Engineering 1 10 0 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
24 B6011253 นายวิชชากร แสงมณี Automotive Engineering 1 10 0 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
25 B6011338 นายดนุสรณ์ คำวันศรี Automotive Engineering 1 10 0 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
26 B6011857 นายธาดา คำภักดี Automotive Engineering 1 10 0 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
27 B6012182 นายกฤษณะ มีไทย Automotive Engineering 1 10 0 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
28 B6012588 นางสาวฐิตาภา คำขาว Automotive Engineering 1 10 0 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
29 B6013318 นางสาวพรสุดา จันทร์พันธ์ Automotive Engineering 1 10 0 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
30 B6013387 นายวิชญ์ อึ้งธนไพศาล Automotive Engineering 1 10 0 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
31 B6013523 นายณัฐวัฒน์ หัสกรรณ์ Automotive Engineering 1 10 0 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
32 B6014001 นายชัยรัตน์ โกศัลยกุล Automotive Engineering 1 10 0 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
33 B6014803 นายภัทรพงษ์ คงสา Automotive Engineering 1 10 0 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
34 B6014957 นายปณิธิ สมบุญยอด Automotive Engineering 1 10 0 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
35 B6015992 นางสาวอภิญญา ยะหะตะ Automotive Engineering 1 10 0 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
36 B6017446 นายพงศกร เจริญโชติ Automotive Engineering 1 10 0 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
37 B6017453 นายสายัณห์ วรรณสวัสดิ์ Automotive Engineering 1 10 0 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
38 B6017514 นายวรรณวิทย์ ผาหัวดง Automotive Engineering 1 10 0 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
39 B6017552 นายภาคีนัย อนุดำ Automotive Engineering 1 10 0 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
40 B6017583 นายณรัณ ถาบุตร Automotive Engineering 1 10 0 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
41 B6017590 นายปัญญวัฒน์ ลามคำ Automotive Engineering 1 10 0 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
42 B6017613 นายฐาปนพงษ์ โนรีราษฎร์ Automotive Engineering 1 10 0 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
43 B6019150 นางสาวอาทิตยา พลดงนอก Automotive Engineering 1 10 0 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
44 B6019839 นายกิตติ มาทาสิน Automotive Engineering 1 10 0 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
45 B6020996 นางสาวอาทิตยา มะปะตัง Automotive Engineering 1 10 0 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
46 B6021160 นายวสุพล ตะเพียนทอง Automotive Engineering 1 10 0 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
47 B6021177 นายพงศ์ระพี สุวรรณโชติ Automotive Engineering 1 10 3 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
48 B6021399 นางสาววิลาสินี เกลี้ยงกรแก้ว Automotive Engineering 1 10 0 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
49 B6024291 นางสาวอุษณี จันทอก Automotive Engineering 1 10 0 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
50 B6024901 นางสาวณัฎฐณิชา วรรณา Automotive Engineering 1 10 0 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
51 B6025267 นางสาวดรุณี อินทรินทร์ Automotive Engineering 1 10 0 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
52 B6026004 นางสาวสุชาสิริ เหล่าจันอัน Automotive Engineering 1 10 0 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
53 B6026165 นางสาวนารากร อยู่บุญ Automotive Engineering 1 10 0 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
54 B6026691 นายบูคอรี แวหะมะ Automotive Engineering 1 10 3 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
55 B5905225 นายนฤเบศร์ ชัยสุนทร Automotive Engineering 2 10 0 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
56 B5920211 นายปัณณวิชญ์ เตียวโสภาวงศ์ Automotive Engineering 2 10 0 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
57 B5925544 นางสาวสโรชา คหาปนะ Automotive Engineering 2 10 0 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
58 B5926213 นางสาววิจิตรา ขันตี Automotive Engineering 2 10 0 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
59 B6000325 นายสรธร นพคุณโพธิ์สว่าง Automotive Engineering 2 10 0 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
60 B6000332 นางสาวเบญญาภา พลจันทึก Automotive Engineering 2 10 3 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
61 B6001582 นายพีรพงษ์ เฝ้าเวียงคำ Automotive Engineering 2 10 1 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
62 B6001629 นางสาวบุษกร นามรินทร์ Automotive Engineering 2 10 0 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
63 B6001704 นางสาวนภาพร มุลลารักษ์ Automotive Engineering 2 10 1 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
64 B6001896 นายวศิน โยคณิตย์ Automotive Engineering 2 10 3 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
65 B6001940 นายวุฒิพร พิพัฒน์ชลธี Automotive Engineering 2 10 0 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
66 B6002015 นายชัชวาล กุลโคตร Automotive Engineering 2 10 0 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
67 B6002947 นายณัฐชนน ถาแก้ว Automotive Engineering 2 10 3 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
68 B6003333 นายชินดนัย ทองเหมือน Automotive Engineering 2 10 0 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
69 B6003463 นายกิตติภพ ยอดหงษ์ Automotive Engineering 2 10 3 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
70 B6005771 นายสรยุทธ แดงนา Automotive Engineering 2 10 0 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
71 B6005894 นายปิยะพงษ์ ปะสาวะโน Automotive Engineering 2 10 1 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
72 B6006716 นายนครินทร์ สุขประเสริฐ Automotive Engineering 2 10 1 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
73 B6007003 นายวัชระ จิตต์พาณิชย์ Automotive Engineering 2 10 0 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
74 B6007447 นางสาวปิยะธิดา ชื่นตา Automotive Engineering 2 10 1 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
75 B6009670 นายอรรถพล ดาวไสย์ Automotive Engineering 2 10 1 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
76 B6009991 นางสาวภัทราวดี แก้วเมืองกลาง Automotive Engineering 2 10 0 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
77 B6010102 นายนพรุจน์ บุตรดี Automotive Engineering 2 10 0 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
78 B6010522 นายพศวัต ชื่นบุญชู Automotive Engineering 2 10 0 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
79 B6010751 นายวัชรพล จั่นพา Automotive Engineering 2 10 0 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
80 B6010874 นายนนทภัทร์ ปุญญประมูล Automotive Engineering 2 10 0 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
81 B6010966 นายกิตติศักดิ์ เพ็งศรี Automotive Engineering 2 10 0 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
82 B6011482 นายอมรินทร์ เชื้อมาก Automotive Engineering 2 10 0 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
83 B6011567 นายเศรษฐา สยามนต์ Automotive Engineering 2 10 0 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
84 B6012625 นางสาวเขมิกา ตวงสิน Automotive Engineering 2 10 0 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
85 B6013011 นางสาวอรกานต์ สมมี Automotive Engineering 2 10 0 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
86 B6013899 นายอภิวัฒน์ ไชยชนะ Automotive Engineering 2 10 0 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
87 B6015619 นายณัฐวุฒิ บัวหยาด Automotive Engineering 2 10 0 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
88 B6017484 นางสาววริษฐา นาระหัด Automotive Engineering 2 10 0 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
89 B6017507 นางสาวศิริรัตน์ คุ้มโพน Automotive Engineering 2 10 1 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
90 B6017545 นายรัฐพงศ์ อุดมทรัพย์ Automotive Engineering 2 10 0 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
91 B6019273 นายกีรติ ปิ่นเกตุ Automotive Engineering 2 10 1 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
92 B6021092 นางสาวณัฐติกา ทนาไธสง Automotive Engineering 2 10 0 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
93 B6021252 นายศิริพงษ์ แสนแก้ว Automotive Engineering 2 10 0 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
94 B6021542 นายณัฐฐินันท์ ใจอด Automotive Engineering 2 10 1 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
95 B6022006 นายณัฐภัทร รวมเงาะ Automotive Engineering 2 10 0 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
96 B6024567 นายอินธัชสรณ์ จรูญธนาสิริ Automotive Engineering 2 10 0 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
97 B6025243 นายภาคภูมิ จามรธวัช Automotive Engineering 2 10 0 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
98 B6025465 นายพชร สุทธิศรีสมบูรณ์ Automotive Engineering 2 10 0 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
99 B6026769 นายวรรณประชา วงศ์สาคร Automotive Engineering 2 10 0 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ