ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5920211 นายปัณณวิชญ์ เตียวโสภาวงศ์ Automotive Engineering 1 10 0 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
2 B5925544 นางสาวสโรชา คหาปนะ Automotive Engineering 1 10 0 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
3 B6001063 นายอิทธิฤทธิ์ จงอ่อนกลาง Automotive Engineering 1 10 0 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
4 B6001629 นางสาวบุษกร นามรินทร์ Automotive Engineering 1 10 0 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
5 B6002954 นายยศพัฒน์ พวงมาลี Automotive Engineering 1 40 0 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
6 B6003876 นายสิทธิพล พิมพ์จ่อง Automotive Engineering 1 10 1 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
7 B6006419 นายสมศักดิ์ สุทธิสนธิ์ Automotive Engineering 1 10 0 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
8 B6007980 นางสาวภาวิณี กล่อมบรรจง Automotive Engineering 1 10 0 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
9 B6008543 นายกฤษฎา สีแดด Automotive Engineering 1 40 0 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
10 B6009960 นายถิรวุฒิ อาจสยาม Automotive Engineering 1 10 0 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
11 B6011611 นายกาญจนพงศ์ สิงหาเทพ Automotive Engineering 1 40 0 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
12 B6011857 นายธาดา คำภักดี Automotive Engineering 1 10 0 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
13 B6012625 นางสาวเขมิกา ตวงสิน Automotive Engineering 1 10 0 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
14 B6013523 นายณัฐวัฒน์ หัสกรรณ์ Automotive Engineering 1 10 0 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
15 B6013776 นายธีรวัฒน์ กรวยทอง Automotive Engineering 1 10 0 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
16 B6013899 นายอภิวัฒน์ ไชยชนะ Automotive Engineering 1 40 0 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
17 B6014957 นายปณิธิ สมบุญยอด Automotive Engineering 1 40 0 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
18 B6015619 นายณัฐวุฒิ บัวหยาด Automotive Engineering 1 40 0 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
19 B6019150 นางสาวอาทิตยา พลดงนอก Automotive Engineering 1 10 0 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ