ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5902347 นายอมรเทพ แสนสุวรรณ Automotive Engineering 1 0 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
2 B5903078 นายธีระธาดา พวงจำปา Automotive Engineering 1 1 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
3 B5905225 นายนฤเบศร์ ชัยสุนทร Automotive Engineering 1 0 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
4 B5905928 นายสิทธิพงศ์ คิดกิ่ง Automotive Engineering 1 0 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
5 B5906765 นางสาวประภารัตน์ บุตรโคตร Automotive Engineering 1 0 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
6 B5908035 นายจิรวัฒน์ พยาวงค์ Automotive Engineering 1 0 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
7 B5911042 นายอนุชาติ จันชา Automotive Engineering 1 0 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
8 B5911103 นายณัฐนนท์ สาบัว Automotive Engineering 1 0 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
9 B5913206 นายจักรพงค์ สิริพงค์ Automotive Engineering 1 0 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
10 B5926213 นางสาววิจิตรา ขันตี Automotive Engineering 1 0 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
11 B5929221 นายมุสตากีม สาแม Automotive Engineering 1 0 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
12 B6000325 นายสรธร นพคุณโพธิ์สว่าง Automotive Engineering 1 1 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
13 B6000332 นางสาวเบญญาภา พลจันทึก Automotive Engineering 1 0 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
14 B6000349 นายอภิวัฒน์ แซ่มัว Automotive Engineering 1 0 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
15 B6001056 นายชวัลวิทย์ ทุรันไธสง Automotive Engineering 1 1 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
16 B6001582 นายพีรพงษ์ เฝ้าเวียงคำ Automotive Engineering 1 0 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
17 B6001650 นางสาวศกลวรรณ จุลละมณฑล Automotive Engineering 1 0 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
18 B6001704 นางสาวนภาพร มุลลารักษ์ Automotive Engineering 1 0 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
19 B6001896 นายวศิน โยคณิตย์ Automotive Engineering 1 1 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
20 B6001940 นายวุฒิพร พิพัฒน์ชลธี Automotive Engineering 1 0 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
21 B6002015 นายชัชวาล กุลโคตร Automotive Engineering 1 1 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
22 B6002459 นายรฌกร แสงศุภกุล Automotive Engineering 1 0 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
23 B6002947 นายณัฐชนน ถาแก้ว Automotive Engineering 1 0 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
24 B6003333 นายชินดนัย ทองเหมือน Automotive Engineering 1 0 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
25 B6003463 นายกิตติภพ ยอดหงษ์ Automotive Engineering 1 1 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
26 B6004194 นายศรัณย์ นครสวรรค์ Automotive Engineering 1 0 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
27 B6004934 นายศตวรรษ หวังเลี้ยงกลาง Automotive Engineering 1 0 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
28 B6004996 นายอนุชา นครังสุ Automotive Engineering 1 0 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
29 B6005771 นายสรยุทธ แดงนา Automotive Engineering 1 0 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
30 B6005788 นางสาวนิภา แสนกล้า Automotive Engineering 1 0 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
31 B6006143 นายณัฐวุฒิ ผนึกทอง Automotive Engineering 1 0 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
32 B6006471 นายคมกริบ แสงมณี Automotive Engineering 1 0 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
33 B6006716 นายนครินทร์ สุขประเสริฐ Automotive Engineering 1 0 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
34 B6006846 นายชัยวัฒน์ พูลวงษ์ Automotive Engineering 1 0 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
35 B6007218 นางสาวศศิวิมล กลิ่นแย้ม Automotive Engineering 1 0 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
36 B6007393 นางสาวอรวรรณ สิงห์ซอม Automotive Engineering 1 0 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
37 B6007447 นางสาวปิยะธิดา ชื่นตา Automotive Engineering 1 0 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
38 B6008055 นายอนุชา พันรักษา Automotive Engineering 1 0 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
39 B6008802 นายศุภวิชญ์ บัวทอง Automotive Engineering 1 0 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
40 B6008895 นายพีรวัชร มินตา Automotive Engineering 1 0 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
41 B6009007 นายธนายุทธ ภู่ระหงษ์ Automotive Engineering 1 1 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
42 B6009670 นายอรรถพล ดาวไสย์ Automotive Engineering 1 0 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
43 B6009991 นางสาวภัทราวดี แก้วเมืองกลาง Automotive Engineering 2 3 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
44 B6010102 นายนพรุจน์ บุตรดี Automotive Engineering 2 3 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
45 B6010195 นายกฤติพงศ์ พฤกษาศรี Automotive Engineering 2 3 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
46 B6010218 นางสาวนิรมล โศกค้อ Automotive Engineering 2 3 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
47 B6010522 นายพศวัต ชื่นบุญชู Automotive Engineering 2 3 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
48 B6010751 นายวัชรพล จั่นพา Automotive Engineering 2 3 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
49 B6010966 นายกิตติศักดิ์ เพ็งศรี Automotive Engineering 2 3 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
50 B6011253 นายวิชชากร แสงมณี Automotive Engineering 2 3 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
51 B6011338 นายดนุสรณ์ คำวันศรี Automotive Engineering 2 3 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
52 B6011482 นายอมรินทร์ เชื้อมาก Automotive Engineering 2 3 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
53 B6011567 นายเศรษฐา สยามนต์ Automotive Engineering 2 3 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
54 B6012182 นายกฤษณะ มีไทย Automotive Engineering 2 3 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
55 B6012588 นางสาวฐิตาภา คำขาว Automotive Engineering 2 3 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
56 B6013011 นางสาวอรกานต์ สมมี Automotive Engineering 2 3 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
57 B6013318 นางสาวพรสุดา จันทร์พันธ์ Automotive Engineering 2 3 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
58 B6013387 นายวิชญ์ อึ้งธนไพศาล Automotive Engineering 2 3 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
59 B6014001 นายชัยรัตน์ โกศัลยกุล Automotive Engineering 2 3 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
60 B6015992 นางสาวอภิญญา ยะหะตะ Automotive Engineering 2 3 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
61 B6017446 นายพงศกร เจริญโชติ Automotive Engineering 2 3 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
62 B6017453 นายสายัณห์ วรรณสวัสดิ์ Automotive Engineering 2 3 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
63 B6017484 นางสาววริษฐา นาระหัด Automotive Engineering 2 3 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
64 B6017507 นางสาวศิริรัตน์ คุ้มโพน Automotive Engineering 2 3 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
65 B6017514 นายวรรณวิทย์ ผาหัวดง Automotive Engineering 2 3 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
66 B6017545 นายรัฐพงศ์ อุดมทรัพย์ Automotive Engineering 2 3 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
67 B6017552 นายภาคีนัย อนุดำ Automotive Engineering 2 3 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
68 B6017583 นายณรัณ ถาบุตร Automotive Engineering 2 3 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
69 B6017590 นายปัญญวัฒน์ ลามคำ Automotive Engineering 2 3 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
70 B6017613 นายฐาปนพงษ์ โนรีราษฎร์ Automotive Engineering 2 3 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
71 B6019273 นายกีรติ ปิ่นเกตุ Automotive Engineering 2 3 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
72 B6019839 นายกิตติ มาทาสิน Automotive Engineering 2 3 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
73 B6020996 นางสาวอาทิตยา มะปะตัง Automotive Engineering 2 3 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
74 B6021092 นางสาวณัฐติกา ทนาไธสง Automotive Engineering 2 3 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
75 B6021160 นายวสุพล ตะเพียนทอง Automotive Engineering 2 3 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
76 B6021177 นายพงศ์ระพี สุวรรณโชติ Automotive Engineering 2 3 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
77 B6021252 นายศิริพงษ์ แสนแก้ว Automotive Engineering 2 3 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
78 B6021399 นางสาววิลาสินี เกลี้ยงกรแก้ว Automotive Engineering 2 3 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
79 B6021542 นายณัฐฐินันท์ ใจอด Automotive Engineering 2 3 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
80 B6022006 นายณัฐภัทร รวมเงาะ Automotive Engineering 2 3 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
81 B6024291 นางสาวอุษณี จันทอก Automotive Engineering 2 3 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
82 B6024567 นายอินธัชสรณ์ จรูญธนาสิริ Automotive Engineering 2 3 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
83 B6025267 นางสาวดรุณี อินทรินทร์ Automotive Engineering 2 3 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
84 B6025465 นายพชร สุทธิศรีสมบูรณ์ Automotive Engineering 2 3 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
85 B6026004 นางสาวสุชาสิริ เหล่าจันอัน Automotive Engineering 2 3 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
86 B6026165 นางสาวนารากร อยู่บุญ Automotive Engineering 2 3 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
87 B6026691 นายบูคอรี แวหะมะ Automotive Engineering 2 3 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
88 B6026769 นายวรรณประชา วงศ์สาคร Automotive Engineering 2 3 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING