ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5900473 นางสาวปรียานุช สุดใจ Automotive Engineering 1 10 0 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
2 B5901319 นายศิระศักดิ์ โชติกลาง Automotive Engineering 1 10 0 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
3 B5902033 นางสาวอรปรียา มงคลวัฒนสกุล Automotive Engineering 1 10 0 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
4 B5902347 นายอมรเทพ แสนสุวรรณ Automotive Engineering 1 10 0 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
5 B5903269 นางสาวพิมพ์ผกา มณีมัย Automotive Engineering 1 10 0 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
6 B5905225 นายนฤเบศร์ ชัยสุนทร Automotive Engineering 1 10 0 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
7 B5907816 นางสาวศวรรยา ยันตะพันธ์ Automotive Engineering 1 10 0 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
8 B5908394 นางสาวนวรัตน์ วิเศษสิงห์ Automotive Engineering 1 10 0 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
9 B5909261 นางสาวกัญญาภัทร คุณเศษ Automotive Engineering 1 10 0 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
10 B5909643 นายธีรพัฒน์ ธรรมประสาร Automotive Engineering 1 10 0 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
11 B5910304 นายภคพงษ์ โพคทรัพย์ Automotive Engineering 1 10 0 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
12 B5911325 นายอภิวัฒน์ อินทร์นอก Automotive Engineering 1 10 0 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
13 B5911769 นายกานต์กวิน ศิริรุ่งเรืองวิชญ์ Automotive Engineering 1 10 0 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
14 B5911806 นางสาวนิศากร ถาอุปชิต Automotive Engineering 1 10 0 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
15 B5913947 นายชนาธิป ผมมา Automotive Engineering 1 10 0 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
16 B5914258 นางสาวปิ่นดาว จาระณะ Automotive Engineering 1 10 0 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
17 B5914494 นางสาวขวัญฤทัย เกิดเจริญ Automotive Engineering 1 10 0 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
18 B5915729 นางสาวณัชฌา สุขภิรมย์ Automotive Engineering 1 10 0 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
19 B5916283 นายนิตินันท์ พันธ์ด้วง Automotive Engineering 1 10 0 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
20 B5917532 นางสาวชุติกาญจน์ ศรีสง่า Automotive Engineering 1 40 0 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
21 B5918539 นางสาวพิมพ์ชนก สว่างไธสง Automotive Engineering 1 10 0 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
22 B5920150 นายธีรภัทร ทิพโชติ Automotive Engineering 1 10 0 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
23 B5920167 นายณธณัฐ แสงมณี Automotive Engineering 1 10 0 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
24 B5920204 นายฤทธิกาย ขำสุขเลิศ Automotive Engineering 1 10 0 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
25 B5920266 นายณัฐพงศ์ เฟื่องสวัสดิ์ Automotive Engineering 1 10 0 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
26 B5924097 นางสาวรสรีรัตน์ คำเฉลียง Automotive Engineering 1 10 0 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
27 B5924660 นายธนกร จีนชาวนา Automotive Engineering 1 10 0 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
28 B5925469 นางสาวปริตตา สวัสดี Automotive Engineering 1 40 0 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
29 B5926541 นายธนวัฒน์ เถื่อนคำ Automotive Engineering 1 10 0 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ