ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5903894 นายติณณ์ เงาดี Automotive Engineering 1 10 1 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
2 B5911325 นายอภิวัฒน์ อินทร์นอก Automotive Engineering 1 40 0 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
3 B6005894 นายปิยะพงษ์ ปะสาวะโน Automotive Engineering 1 10 1 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
4 B6006136 นายฉกรรจ์ คิดดีจริง Automotive Engineering 1 10 1 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
5 B6007003 นายวัชระ จิตต์พาณิชย์ Automotive Engineering 1 10 1 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
6 B6010874 นายนนทภัทร์ ปุญญประมูล Automotive Engineering 1 10 1 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ