ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5904150 นายเดชนรินทร์ จิตใส Automotive Engineering 1 40 1 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
2 B6003012 นางสาวจิตติมา ขำเขว้า Automotive Engineering 1 10 1 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
3 B6004699 นางสาวธันยพร ทองเมือง Automotive Engineering 1 10 1 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
4 B6007034 นางสาวธนวรรณกร บุรีเพีย Automotive Engineering 1 10 1 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
5 B6007782 นางสาวจิราพร พิมลี Automotive Engineering 1 10 1 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
6 B6110475 นายไชยภัทร พรมมี Automotive Engineering 1 10 1 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
7 B6110840 นางสาวบัณฑิตา พัฒนมณี Automotive Engineering 1 10 1 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
8 B6112547 นางสาวสุธาทิพย์ ยนต์สถิตย์กุล Automotive Engineering 1 10 1 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
9 B6113896 นายสิรภพ วัฒนะมหาตม์ Automotive Engineering 1 10 1 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
10 B6114169 นายจิรภัทร วุฒิธรรมโชติ Automotive Engineering 1 10 1 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
11 B6116699 นายธนกร หงษา Automotive Engineering 1 10 1 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
12 B6131234 นางสาววราภรณ์ สุพงษ์ Automotive Engineering 1 10 1 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ