ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5921768 นายรัฐพล ศรีระทัศน์ Automotive Engineering 1 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
2 B6000332 นางสาวเบญญาภา พลจันทึก Automotive Engineering 1 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
3 B6001629 นางสาวบุษกร นามรินทร์ Automotive Engineering 1 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
4 B6001704 นางสาวนภาพร มุลลารักษ์ Automotive Engineering 1 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
5 B6001896 นายวศิน โยคณิตย์ Automotive Engineering 1 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
6 B6005771 นายสรยุทธ แดงนา Automotive Engineering 1 1 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
7 B6007003 นายวัชระ จิตต์พาณิชย์ Automotive Engineering 1 1 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
8 B6007447 นางสาวปิยะธิดา ชื่นตา Automotive Engineering 1 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
9 B6007782 นางสาวจิราพร พิมลี Automotive Engineering 1 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
10 B6007980 นางสาวภาวิณี กล่อมบรรจง Automotive Engineering 1 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
11 B6008895 นายพีรวัชร มินตา Automotive Engineering 1 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
12 B6009007 นายธนายุทธ ภู่ระหงษ์ Automotive Engineering 1 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
13 B6009991 นางสาวภัทราวดี แก้วเมืองกลาง Automotive Engineering 1 1 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
14 B6010102 นายนพรุจน์ บุตรดี Automotive Engineering 1 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
15 B6010218 นางสาวนิรมล โศกค้อ Automotive Engineering 1 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
16 B6010522 นายพศวัต ชื่นบุญชู Automotive Engineering 1 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
17 B6010751 นายวัชรพล จั่นพา Automotive Engineering 1 1 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
18 B6010775 นายอุทัย โกสุมภ์ Automotive Engineering 1 1 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
19 B6010966 นายกิตติศักดิ์ เพ็งศรี Automotive Engineering 1 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
20 B6011338 นายดนุสรณ์ คำวันศรี Automotive Engineering 1 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
21 B6011857 นายธาดา คำภักดี Automotive Engineering 1 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
22 B6012182 นายกฤษณะ มีไทย Automotive Engineering 1 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
23 B6012588 นางสาวฐิตาภา คำขาว Automotive Engineering 1 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
24 B6013011 นางสาวอรกานต์ สมมี Automotive Engineering 1 1 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
25 B6013318 นางสาวพรสุดา จันทร์พันธ์ Automotive Engineering 1 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
26 B6013387 นายวิชญ์ อึ้งธนไพศาล Automotive Engineering 1 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
27 B6015619 นายณัฐวุฒิ บัวหยาด Automotive Engineering 1 1 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
28 B6017514 นายวรรณวิทย์ ผาหัวดง Automotive Engineering 1 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
29 B6017545 นายรัฐพงศ์ อุดมทรัพย์ Automotive Engineering 1 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
30 B6017590 นายปัญญวัฒน์ ลามคำ Automotive Engineering 1 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
31 B6017613 นายฐาปนพงษ์ โนรีราษฎร์ Automotive Engineering 1 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
32 B6019273 นายกีรติ ปิ่นเกตุ Automotive Engineering 1 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
33 B6019839 นายกิตติ มาทาสิน Automotive Engineering 1 1 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
34 B6021177 นายพงศ์ระพี สุวรรณโชติ Automotive Engineering 1 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
35 B6021542 นายณัฐฐินันท์ ใจอด Automotive Engineering 1 1 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
36 B6024291 นางสาวอุษณี จันทอก Automotive Engineering 1 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
37 B5912797 นายอลงกรณ์ อ่อนเพชร Automotive Engineering 2 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
38 B5925544 นางสาวสโรชา คหาปนะ Automotive Engineering 2 3 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
39 B6000325 นายสรธร นพคุณโพธิ์สว่าง Automotive Engineering 2 1 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
40 B6001063 นายอิทธิฤทธิ์ จงอ่อนกลาง Automotive Engineering 2 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
41 B6002459 นายรฌกร แสงศุภกุล Automotive Engineering 2 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
42 B6002954 นายยศพัฒน์ พวงมาลี Automotive Engineering 2 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
43 B6003012 นางสาวจิตติมา ขำเขว้า Automotive Engineering 2 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
44 B6004699 นางสาวธันยพร ทองเมือง Automotive Engineering 2 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
45 B6004934 นายศตวรรษ หวังเลี้ยงกลาง Automotive Engineering 2 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
46 B6004996 นายอนุชา นครังสุ Automotive Engineering 2 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
47 B6005788 นางสาวนิภา แสนกล้า Automotive Engineering 2 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
48 B6005894 นายปิยะพงษ์ ปะสาวะโน Automotive Engineering 2 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
49 B6006471 นายคมกริบ แสงมณี Automotive Engineering 2 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
50 B6006846 นายชัยวัฒน์ พูลวงษ์ Automotive Engineering 2 1 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
51 B6007034 นางสาวธนวรรณกร บุรีเพีย Automotive Engineering 2 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
52 B6007218 นางสาวศศิวิมล กลิ่นแย้ม Automotive Engineering 2 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
53 B6007393 นางสาวอรวรรณ สิงห์ซอม Automotive Engineering 2 1 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
54 B6008543 นายกฤษฎา สีแดด Automotive Engineering 2 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
55 B6009670 นายอรรถพล ดาวไสย์ Automotive Engineering 2 1 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
56 B6009960 นายถิรวุฒิ อาจสยาม Automotive Engineering 2 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
57 B6010874 นายนนทภัทร์ ปุญญประมูล Automotive Engineering 2 1 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
58 B6011253 นายวิชชากร แสงมณี Automotive Engineering 2 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
59 B6011482 นายอมรินทร์ เชื้อมาก Automotive Engineering 2 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
60 B6011567 นายเศรษฐา สยามนต์ Automotive Engineering 2 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
61 B6014001 นายชัยรัตน์ โกศัลยกุล Automotive Engineering 2 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
62 B6014957 นายปณิธิ สมบุญยอด Automotive Engineering 2 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
63 B6015602 นางสาวจุฑามาศ ภูธาตุงา Automotive Engineering 2 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
64 B6017446 นายพงศกร เจริญโชติ Automotive Engineering 2 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
65 B6017453 นายสายัณห์ วรรณสวัสดิ์ Automotive Engineering 2 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
66 B6017484 นางสาววริษฐา นาระหัด Automotive Engineering 2 1 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
67 B6017507 นางสาวศิริรัตน์ คุ้มโพน Automotive Engineering 2 3 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
68 B6017583 นายณรัณ ถาบุตร Automotive Engineering 2 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
69 B6021092 นางสาวณัฐติกา ทนาไธสง Automotive Engineering 2 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
70 B6021368 นายกิตติปกรณ์ ผางโคกสูง Automotive Engineering 2 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
71 B6021399 นางสาววิลาสินี เกลี้ยงกรแก้ว Automotive Engineering 2 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
72 B6025267 นางสาวดรุณี อินทรินทร์ Automotive Engineering 2 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
73 B6026004 นางสาวสุชาสิริ เหล่าจันอัน Automotive Engineering 2 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
74 B6026165 นางสาวนารากร อยู่บุญ Automotive Engineering 2 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
75 B6026691 นายบูคอรี แวหะมะ Automotive Engineering 2 1 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
76 B5905225 นายนฤเบศร์ ชัยสุนทร Automotive Engineering 3 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
77 B5926213 นางสาววิจิตรา ขันตี Automotive Engineering 3 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
78 B6000349 นายอภิวัฒน์ แซ่มัว Automotive Engineering 3 1 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
79 B6001056 นายชวัลวิทย์ ทุรันไธสง Automotive Engineering 3 3 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
80 B6001582 นายพีรพงษ์ เฝ้าเวียงคำ Automotive Engineering 3 1 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
81 B6001650 นางสาวศกลวรรณ จุลละมณฑล Automotive Engineering 3 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
82 B6001940 นายวุฒิพร พิพัฒน์ชลธี Automotive Engineering 3 1 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
83 B6002015 นายชัชวาล กุลโคตร Automotive Engineering 3 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
84 B6002947 นายณัฐชนน ถาแก้ว Automotive Engineering 3 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
85 B6003333 นายชินดนัย ทองเหมือน Automotive Engineering 3 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
86 B6003463 นายกิตติภพ ยอดหงษ์ Automotive Engineering 3 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
87 B6004194 นายศรัณย์ นครสวรรค์ Automotive Engineering 3 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
88 B6006136 นายฉกรรจ์ คิดดีจริง Automotive Engineering 3 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
89 B6006143 นายณัฐวุฒิ ผนึกทอง Automotive Engineering 3 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
90 B6006419 นายสมศักดิ์ สุทธิสนธิ์ Automotive Engineering 3 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
91 B6006532 นายภูริวัฒน์ ปานทอง Automotive Engineering 3 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
92 B6006716 นายนครินทร์ สุขประเสริฐ Automotive Engineering 3 1 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
93 B6008055 นายอนุชา พันรักษา Automotive Engineering 3 1 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
94 B6008802 นายศุภวิชญ์ บัวทอง Automotive Engineering 3 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
95 B6010195 นายกฤติพงศ์ พฤกษาศรี Automotive Engineering 3 1 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
96 B6011611 นายกาญจนพงศ์ สิงหาเทพ Automotive Engineering 3 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
97 B6012625 นางสาวเขมิกา ตวงสิน Automotive Engineering 3 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
98 B6013523 นายณัฐวัฒน์ หัสกรรณ์ Automotive Engineering 3 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
99 B6013776 นายธีรวัฒน์ กรวยทอง Automotive Engineering 3 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
100 B6013899 นายอภิวัฒน์ ไชยชนะ Automotive Engineering 3 1 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
101 B6014803 นายภัทรพงษ์ คงสา Automotive Engineering 3 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
102 B6015992 นางสาวอภิญญา ยะหะตะ Automotive Engineering 3 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
103 B6017552 นายภาคีนัย อนุดำ Automotive Engineering 3 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
104 B6019150 นางสาวอาทิตยา พลดงนอก Automotive Engineering 3 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
105 B6019969 นายสุวรรณ เขียนภาพ Automotive Engineering 3 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
106 B6020996 นางสาวอาทิตยา มะปะตัง Automotive Engineering 3 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
107 B6021160 นายวสุพล ตะเพียนทอง Automotive Engineering 3 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
108 B6021252 นายศิริพงษ์ แสนแก้ว Automotive Engineering 3 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
109 B6022006 นายณัฐภัทร รวมเงาะ Automotive Engineering 3 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
110 B6024567 นายอินธัชสรณ์ จรูญธนาสิริ Automotive Engineering 3 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
111 B6025465 นายพชร สุทธิศรีสมบูรณ์ Automotive Engineering 3 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
112 B6026769 นายวรรณประชา วงศ์สาคร Automotive Engineering 3 0 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS