ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6000691 นายจีรนันท์ชัย ศรีทับ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537463 ELECTRONICS AND MICROCONTROLLER LABORATORY
2 B6003975 นายณัฐรินทร์ คำภิระแปง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537463 ELECTRONICS AND MICROCONTROLLER LABORATORY
3 B6004590 นายสหรัฐ สุระปัญญา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537463 ELECTRONICS AND MICROCONTROLLER LABORATORY
4 B6004910 นายไชยา นิราช AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537463 ELECTRONICS AND MICROCONTROLLER LABORATORY
5 B6007324 นายเอกพันธ์ กัลยาประสิทธิ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537463 ELECTRONICS AND MICROCONTROLLER LABORATORY
6 B6012991 นางสาวนริศรา หล่ออัศวินนนท์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537463 ELECTRONICS AND MICROCONTROLLER LABORATORY
7 B6022143 นางสาวฟ้าใส แสงสุระ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537463 ELECTRONICS AND MICROCONTROLLER LABORATORY
8 B6025175 นายณัฐวัตร จันทร์ภูเขียว AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537463 ELECTRONICS AND MICROCONTROLLER LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ