ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5900954 นายศุภกร ศุภนคร AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537463 ELECTRONICS AND MICROCONTROLLER LABORATORY
2 B5904693 นางสาวธนพร กะการดี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537463 ELECTRONICS AND MICROCONTROLLER LABORATORY
3 B5907465 นายจักรกฤษณ์ ระแพงสี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537463 ELECTRONICS AND MICROCONTROLLER LABORATORY
4 B5908776 นางสาวสุดา วรรณรัตน์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537463 ELECTRONICS AND MICROCONTROLLER LABORATORY
5 B5920310 นายภาสวิชญ์ มงคลสวัสดิ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537463 ELECTRONICS AND MICROCONTROLLER LABORATORY
6 B5921584 นางสาวทิพตะวัน ทิพย์เทียม AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537463 ELECTRONICS AND MICROCONTROLLER LABORATORY
7 B5922031 นายจักรพันธ์ คำอ้วน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537463 ELECTRONICS AND MICROCONTROLLER LABORATORY
8 B5923212 นางสาววราพร สุยะทา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537463 ELECTRONICS AND MICROCONTROLLER LABORATORY
9 B5923311 นางสาวนัฐมนต์ หม่วยนอก AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537463 ELECTRONICS AND MICROCONTROLLER LABORATORY
10 B5923328 นายจักรกฤษณ์ พลรบ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537463 ELECTRONICS AND MICROCONTROLLER LABORATORY
11 B5923342 นายภัทรพงศ์ สุวรรณรัตน์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537463 ELECTRONICS AND MICROCONTROLLER LABORATORY
12 B5925261 นายกฤษฎีกา สุริโย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537463 ELECTRONICS AND MICROCONTROLLER LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ