ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6000356 นายธิติวุฒิ สถาพรบำรุงเผ่า AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
2 B6000363 นายอุทัย พันธเสน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 3 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
3 B6000370 นายกฤติน วิศิษฏ์ชีวิน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 3 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
4 B6000707 นางสาวทิพยรัตน์ นามวงศ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 1 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
5 B6001315 นางสาวปิยะวดี ศรีกระจิบ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 1 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
6 B6002596 นางสาวดวงหทัย แตงกระโทก AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
7 B6002800 นายเดชาธร พลจันทึก AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
8 B6003029 นายสุทธวีร์ ฉัตรพัฒนศิริ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 3 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
9 B6004187 นายสุทธิศักดิ์ จิลละธาน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 3 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
10 B6004910 นายไชยา นิราช AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
11 B6005160 นางสาวณัฐฐิณี ไพบูรย์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 3 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
12 B6005375 นายอภิสิทธิ์ บุตรพรหม AERONAUTICAL ENGINEERING 1 1 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
13 B6006617 นายธนากร บัวหอม AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
14 B6007010 นายภาณุพงศ์ กตะศิลา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
15 B6007836 นางสาวชลธร สว่างจิตร AERONAUTICAL ENGINEERING 1 1 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
16 B6008352 นางสาวดวงกมล คัตวงค์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
17 B6008390 นางสาวดวงนฤมล พุกนวน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
18 B6008987 นายรัฐธีร์ เมธีอรุณเกียรติ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 3 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
19 B6010447 นางสาวจารุพรรณ สว่างสุข AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
20 B6010577 นายจิรายุ โมสูงเนิน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 3 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
21 B6011123 นางสาวจันทกานต์ จันทร์แจ้ง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 3 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
22 B6011505 นางสาวเกศติยา เมืองแก้ว AERONAUTICAL ENGINEERING 1 3 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
23 B6011772 นายสุรเชษฐ์ สิทธิไกรวงษ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
24 B6011864 นางสาวชลธิชา เคนพรม AERONAUTICAL ENGINEERING 1 1 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
25 B6012984 นางสาวเบญชญา อนุมาศ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
26 B6012991 นางสาวนริศรา หล่ออัศวินนนท์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
27 B6013073 นางสาวมณฑารพ พิมพ์ศรี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
28 B6013127 นายพีรพล อัครทรงพล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
29 B6013479 นางสาวสุวรรณี ท้าวน้อย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 1 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
30 B6013745 นายพัชรพงศ์ นาโม AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
31 B6013936 นายธัชพล เหล่ากุนทา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 1 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
32 B6013974 นายวนัส อ่อนแพง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 1 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
33 B6014339 นางสาวพิกุล ชินวงศ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
34 B6014629 นางสาวศุภรัตน์ ภิรมย์กิจ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
35 B6016128 นายพงศธร นามมุงคุณ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
36 B6016579 นางสาวอริสา งามลาภ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
37 B6017644 นายพิสิษฐ์ แสนณรงค์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
38 B6017668 นางสาวอรจิรา จบกลาง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
39 B6017712 นายพทรภณ สิงห์ไกร AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
40 B6017729 นายวัชรพัฐ จันทร์สว่าง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
41 B6017736 นางสาวชุติมณฑน์ แสนแก้ว AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
42 B6018252 นายกฤติพันธ์ ศิริเกษ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
43 B6018276 นายภูวนาถ พานิชโยทัย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 3 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
44 B6018733 นางสาวกชณัท เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
45 B6019549 นางสาวภาวิณี ทองมี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
46 B6019914 นายเจษฎากร โชคศิริ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
47 B6019976 นายสิรภพ น้ำนวล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
48 B6020507 นายเมธาสิทธิ์ รัตนพงค์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
49 B6021467 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ เขียวโสภา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
50 B6024215 นางสาวนิภาธร ศักดิ์ศรี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
51 B6024444 นายชัยยันต์ สิงลี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
52 B6024543 นายปรัชญา แสงย้อย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
53 B6024598 นายปิติภาคย์ อาสนานิ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
54 B6024727 นายโรจนพงศ์ ลิ้มวัฒนชัย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
55 B6024895 นายชัชชพล ศรีจรรยา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 3 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
56 B6025151 นายจักรภัทร เวทศิลป์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
57 B6025304 นางสาวกฤษณา แสนทวีสุข AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
58 B6025830 นางสาวประกายดาว ภักดีนอก AERONAUTICAL ENGINEERING 1 3 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
59 B5914975 นางสาวรติมา กิมสวัสดิ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 3 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
60 B5915750 นายกิตติชัย โล่วิสิทธิ์อารี AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
61 B6000677 นายณัฐชนน สุวิทวัส AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
62 B6000684 นางสาวยุธิดา ชายปรุ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
63 B6000691 นายจีรนันท์ชัย ศรีทับ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 3 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
64 B6000738 นางสาวทอรีน เทพเสนา AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
65 B6002077 นายธนัชชา ศรีคราม AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
66 B6003975 นายณัฐรินทร์ คำภิระแปง AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
67 B6004118 นายพงชธร อุปสาร AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
68 B6004590 นายสหรัฐ สุระปัญญา AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
69 B6005122 นายพิชญา สุขเกษม AERONAUTICAL ENGINEERING 2 3 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
70 B6006440 นายสุรยุทธ์ หมวดโคกสูง AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
71 B6006501 นายณัชนันท์ เพชรรัตน์ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
72 B6006976 นางสาวอภิชญา พุทธรัสสุ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
73 B6007041 นายเจษฎา ลาธิโน AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
74 B6007324 นายเอกพันธ์ กัลยาประสิทธิ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
75 B6007423 นางสาวชณิดาปวีร์ ไกรเลิศจรูญชัย AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
76 B6007874 นางสาวกอบศิริ สีดาแก้ว AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
77 B6008437 นางสาวธันยชนก แดงทิพย์ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
78 B6009724 นางสาวพรทิพย์ พลอยเขียว AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
79 B6010805 นายภูมินทร์ เข็มขำ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
80 B6011000 นางสาวมัลลิยา เชิญกลาง AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
81 B6011062 นายปภพ จินวงษ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
82 B6012168 นายคมชาญ บุตรศรีด้วง AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
83 B6012878 นายสุภกร พวงประจำ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
84 B6013660 นางสาวอธิตยาพร ธิมาทา AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
85 B6013691 นางสาวมลธการ ทองทับ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 3 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
86 B6013769 นายพิชัย กาจิก AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
87 B6014506 นางสาวกนกวรรณ มะลิวัลย์ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
88 B6014780 นายธนพล ทักษิณธานี AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
89 B6015312 นายอภิวัฒน์ ดาศรี AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
90 B6016203 นายพงษ์เทพ สวัสดิวงษ์ไชย AERONAUTICAL ENGINEERING 2 3 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
91 B6017637 นายเดชฤทธิ์ เชื่อมกลาง AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
92 B6017651 นายคมชาญ รามฤทธิ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
93 B6017675 นายชนิสร ศรนิยม AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
94 B6017682 นางสาวชญานิศ แจ่มจรรยา AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
95 B6017699 นายณัฐนันท์ คันโธ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
96 B6017705 นายกฤติน ขันขวา AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
97 B6018269 นายกนกศักดิ์ เกี้ยมหู้ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 3 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
98 B6018917 นายพรภวิษย์ แสงโชติ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
99 B6020095 นางสาวสิริจิรัญญา วสุวิภา AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
100 B6021221 นายธนบดี กั๊กสูงเนิน AERONAUTICAL ENGINEERING 2 3 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
101 B6021276 นายอดิสร ต๊ะสิน AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
102 B6022143 นางสาวฟ้าใส แสงสุระ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
103 B6023959 นางสาวณัฐพร กิจวาส AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
104 B6024079 นายศรรบ เหียดขุนทด AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
105 B6025069 นายพีรวิชญ์ ศิริมงคล AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
106 B6025175 นายณัฐวัตร จันทร์ภูเขียว AERONAUTICAL ENGINEERING 2 3 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
107 B6025366 นายณัฐพนธ์ โภคสมบัติ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
108 B6026264 นางสาวรัตน์จินันท์ เขียวแสง AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
109 B6026509 นายวุฒินันท์ น้อยพูล AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
110 B6026561 นายธนภัทร คัทวี AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
111 B6027087 นางสาววฤนดา แก้วอนันต์ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 537343 AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II