ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6005085 นายกิตติพงษ์ พลนิกาย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537204 STATISTICS FOR ENGINEER
2 B6007836 นางสาวชลธร สว่างจิตร AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537204 STATISTICS FOR ENGINEER
3 B6008987 นายรัฐธีร์ เมธีอรุณเกียรติ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537204 STATISTICS FOR ENGINEER
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ